Podatkowe skutki inwestycji foreksowych

Podatkowe skutki inwestycji foreksowych [01.11.2007] Do chwili obecnej w prawie polskim brak jest regulacji na temat podatkowego ujęcia inwestycji foreksowych, która byłaby adekwatna to specyfiki tego rodzaju działalności. Tym bardziej warto zwrócić uwagę na jedną z nielicznych oficjalnych interpretacji w tej sprawie, jaką we wrześniu 2004 r. przedstawił Pierwszy Urząd Skarbowy w Lublinie (P-1/415/56/04), choć niestety – zarówno z uwagi na upływ czasu, jak i charakterystykę stanu faktycznego będącego przedmiotem rozstrzygnięcia Urzędu Skarbowego – zaproponowane tam rozwiązanie nie nadaje się do "niewolniczego" kopiowania do innych stanów faktycznych. Robert Nogacki Pytanie podatnika Jak opodatkować podatkiem dochodowym od osób fizycznych dochód uzyskany z realizacji zysków pochodzących z "inwestycji" w oszczędnościach na podstawie zawartej umowy pośrednictwa finansowego WGI "F"? Odpowiedź Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie Odpowiadając na Pani pisemne zapytanie z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych dochodu uzyskanego z realizacji zysków pochodzących z "inwestycji" w oszczędnościach – w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie informuje, że w Pani indywidualnej sprawie ma zastosowanie art. 30a ust. 1 pkt 3 i art. 30b ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.). Z przedstawionego przez Panią stanu faktycznego uzupełnionego umową pośrednictwa finansowego WGI "F" z dn. 6 kwietnia 2004 r. wynika, że Warszawska Grupa Inwestycyjna S.A. jako zleceniobiorca świadczy na Pani rzecz usługi polegające na inwestowaniu Pani środków pieniężnych zdeponowanych na imiennym subkoncie w banku, w transakcje na terminowym rynku walutowym poprzez dokonywanie sprzedaży na termin waluty bazowej za walutę niebazową, zawieranie umów w zakresie opcji walutowych, zakup wybranych obligacji i papierów wartościowych oraz wykorzystywanie lokat bankowych. Uzyskane przez Panią przychody z realizacji ww. transakcji w ocenie tut. Urzędu stanowią przychody z kapitałów pieniężnych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 10 cytowanej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z nim za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się przychody z odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych oraz z realizacji praw z nich wynikających. Natomiast zgodnie z definicją zawartą w art. 5a pkt 13 ustawy z dn. 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ilekroć w ustawie jest mowa o pochodnych instrumentach finansowych oznacza to prawa, których cena zależy bezpośrednio lub pośrednio od ceny towarów, walut obcych, waluty polskiej, złota dewizowego, platyny dewizowej albo od wysokości stóp procentowych lub indeksów, a w szczególności opcje i kontrakty terminowe. Instrumenty pochodne są to zatem transakcje dotyczące przyszłej wartości instrumentu bazowego. Wobec powyższego zyski pochodzące z inwestowania przez zleceniobiorcę Pani środków pieniężnych (depozytu) na rynku walutowym w celu pomnożenia ich wartości stanowią przychody z odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych i z realizacji praw z nich wynikających. Przychód ten zgodnie z art. 17 ust. 1b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych powstaje w momencie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych i podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym na podstawie art. 30b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym. Zgodnie z powyższym przepisem od dochodów uzyskanych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych i z realizacji praw z nich wynikających podatek dochodowy wynosi 19 % uzyskanego dochodu, przy czym dochodem jest różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych oraz z realizacji praw z nich wynikających a kosztami uzyskania przychodów, określonymi na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 38a ustawy (art. 30b ust. 2 pkt 3). Dochodów tych na podstawie art. 30b ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie łączy się z dochodami opodatkowanymi na zasadach określonych w art. 27 oraz w art. 30c. W związku z powyższym po zakończeniu roku podatkowego podatnik zgodnie z art. 45 ust. 1a pkt 1 i ust. 4 pkt 2 wymienionej wyżej ustawy w terminie do dnia 30 kwietnia roku następnego jest zobowiązany wykazać w odrębnym zeznaniu podatkowym sporządzonym wg ustalonego wzoru (PIT-38) dochody uzyskane w danym roku podatkowym z odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych oraz z realizacji praw z nich wynikających. W tym terminie podatnik jest obowiązany również obliczyć i wpłacić należny podatek dochodowy wynikający z tego zeznania. Z przedstawionej umowy wynika, że wniesiona przez Panią kwota depozytu umieszczona na rachunku bankowym wskazanym przez zleceniobiorcę podlega oprocentowaniu równemu oprocentowaniu rachunków bieżących prowadzonych w tym samym banku. Uzyskane z tego tytułu odsetki podlegają zatem opodatkowaniu 19 % zryczałtowanym podatkiem dochodowym na podstawie art. 30a ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z tym przepisem od uzyskanego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej dochodów (przychodów), z zastrzeżeniem art. 52a, z tytułu odsetek lub innych przychodów od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku podatnika lub w innych formach oszczędzania, przechowywania lub inwestowania prowadzonych przez podmiot uprawniony na podstawie odrębnych przepisów, z wyjątkiem środków pieniężnych związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą – pobiera się 19 % zryczałtowany podatek dochodowy. Na podstawie art. 30a ust. 7 przychodu z tego tytułu nie łączy się z dochodami opodatkowanymi na zasadach ogólnych. Dochodu tego nie wykazuje się również po zakończeniu roku w żadnym zeznaniu podatkowym. Do poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od dokonywanych wypłat (świadczeń) z tytułu odsetek obowiązany jest płatnik na podstawie art. 41 ust. 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

MKSVir Win RAR Quick Time Stare gry Jak wypełnić PIT-a Kamienie szlachetne Tapety na pulpit Skiny do Winampa

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Oceń ten artykuł: