Lokaty | Nieruchomości | Produkty strukturyzowane | Private banking | Fundusze | Inwestycje alternatywne | Emerytury | Ubezpieczenia

Rok 2015

maj | kwiecień | marzec | luty | styczeń

Rok 2014

grudzień | listopad | październik | wrzesień | sierpień | lipiec | czerwiec | maj | kwiecień | marzec | luty | styczeń

Rok 2013

grudzień | listopad | październik | wrzesień | sierpień | lipiec | czerwiec | maj | kwiecień | marzec | luty | styczeń

Rok 2012

grudzień | listopad | październik | wrzesień | sierpień | lipiec | czerwiec | maj | kwiecień | marzec | luty | styczeń

Rok 2011

grudzień | listopad | październik | wrzesień | sierpień | lipiec | czerwiec | maj | kwiecień | marzec | luty | styczeń

Rok 2010

grudzień | listopad | październik | wrzesień | sierpień | lipiec | czerwiec | maj | kwiecień | marzec | luty | styczeń

Rok 2009

grudzień | listopad | październik | wrzesień | sierpień | lipiec | czerwiec | maj | kwiecień | marzec | luty | styczeń |

Rok 2008

grudzień | listopad | październik | wrzesień | sierpień | lipiec | czerwiec/maj | styczeń/maj

Rok 2007

październik/listopad | wrzesień | lipiec-sierpień | styczeń-czerwiec |

Rok 2006

maj | czerwiec cz. 1 | czerwiec cz.2 | lipiec cz. 1 | lipiec cz. 2 | sierpień | wrzesień | październik / grudzień

Kiedy składki opłacone na rzecz organizacji zrzeszającej przedsiębiorców stanowią koszt podatkowy?

[27.09.2012] Składki płacone z tytułu członkostwa w organizacji zrzeszającej przedsiębiorców można zaliczyć do kosztów podatkowych, gdy udział w nich jest obowiązkowy. W innym przypadku możliwość rozliczenia ponoszonych opłat jest już mocno ograniczona.

Przynależność do różnego rodzaju organizacji zrzeszających przedsiębiorców wiąże się z wieloma korzyściami. Dzięki członkostwu przedsiębiorca posiada bowiem realny wpływ na rozwój branży, w której działa prowadzona przez niego firma. Nie bez znaczenia wydaje się także możliwość zacieśnienia relacji z kontrahentami, jak i pozyskania nowych, co bardzo często sprowadza się do rozszerzenia zakresu oferowanych usług, skutkując w konsekwencji zwiększeniem osiąganych przychodów. Wartym podkreślenia jest także fakt, że w przypadku niektórych organizacji, przynależność ta jest obowiązkowa, stanowiąc równocześnie warunek decydujący o możliwości prowadzenia działalności gospodarczej.

Do kosztu potrzebny związek i brak wyłączenia

Uwzględniając, że wydatki ponoszone przez przedsiębiorcę na opłacenie takich składek bez wątpienia mają związek z prowadzoną działalnością warto rozpatrzeć, czy możliwe jest ich rozliczenie w kosztach podatkowych i zmniejszenie w ten sposób należności płaconych fiskusowi. Przez koszt uzyskania przychodu, w świetle przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, uznaje się wydatki poniesione w celu uzyskania przychodu bądź zachowania lub zabezpieczenia jego źródła. Ponadto, należy pamiętać, że wydatki te nie mogą być wyszczególnione w katalogu wyłączeń, zawartym  w art. 23 ust. 1 ustawy o PIT. W przypadku składek członkowskich ograniczenia zawarte w tym przepisie mają znaczenie.

Członkostwo dobrowolne a obowiązkowe

Choć w przypadku składek członkowskich w organizacjach zrzeszających przedsiębiorców zależność ta wydaje się dość oczywista, tylko niektóre wydatki poniesione z tego tytułu można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu. Wszystko zależy od organizacji, a dokładniej od charakteru przynależności do niej - obowiązkowej lub dobrowolnej. Tylko w pierwszym przypadku przedsiębiorca nie spotyka ograniczenia w rozliczeniu kosztów. Oznacza to, że gdy przynależność do danej organizacji jest obowiązkowa nic nie stoi na przeszkodzie, by opłacone składki zaliczyć do kosztów podatkowych.

Dobrowolne przynależenie spotyka ograniczenia w rozliczeniu

Inaczej sytuacja wygląda, gdy przynależność do organizacji nie jest obowiązkowa - wtedy zasadą jest brak możliwości podatkowego rozliczenia poniesionych kosztów. Są jednak dwa istotne wyjątki. Przedsiębiorca może bowiem zaliczyć do kosztów podatkowych składki na rzecz organizacji, do której przynależność nie jest obowiązkowa, gdy są one ponoszone na rzecz Polskiej Organizacji Turystycznej przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w dziedzinie turystyki, wypoczynku, sportu i rekreacji.

Do kosztów uzyskania przychodu zaliczyć można także składki na rzecz organizacji zrzeszających przedsiębiorców i pracodawców, działających na podstawie odrębnych ustaw. W tym przypadku rozliczenie jest jednak ograniczone do wysokości łącznie nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty odpowiadającej 0,15 % kwoty wynagrodzeń wypłaconych w poprzednim roku podatkowym, stanowiących podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne. Jeżeli natomiast  przedsiębiorca nie wypłacał tych wynagrodzeń, kwota składek zaliczana do kosztów uzyskania przychodów w roku podatkowym nie może przekroczyć kwoty odpowiadającej kwocie 114 zł.

Elżbieta Węcławik, Tax Care
Adam Bujalski, księgowy Tax Care

źródło: Tax CarePo godzinach: MKSVir | Win RAR | Quick Time | Emule & eDonkey | Stare gry | Torrenty | Jak wypełnić PIT-a? | Mapa Polski | Tapety na pulpit | Banki | New Connect | Skiny do Winampa |Publikacje
Biblioteczka inwestora
Podstawowe wiadomości o giełdzie i rynku kapitałowym.

Encyklopedia prawa
Największy na rynku zbiór informacji prawnych dla firm.


Formularze
Serwisy partnerskie
Copyright Š 2011 Portal Skarbiec.Biz sp.z o.o. | KRS 0000381054 | REGON 142857785 | NIP: 1132830064 | Kapitał zakładowy: 437.100 zł