Lokaty | Nieruchomości | Produkty strukturyzowane | Private banking | Fundusze | Inwestycje alternatywne | Emerytury | Ubezpieczenia

Rok 2015

maj | kwiecień | marzec | luty | styczeń

Rok 2014

grudzień | listopad | październik | wrzesień | sierpień | lipiec | czerwiec | maj | kwiecień | marzec | luty | styczeń

Rok 2013

grudzień | listopad | październik | wrzesień | sierpień | lipiec | czerwiec | maj | kwiecień | marzec | luty | styczeń

Rok 2012

grudzień | listopad | październik | wrzesień | sierpień | lipiec | czerwiec | maj | kwiecień | marzec | luty | styczeń

Rok 2011

grudzień | listopad | październik | wrzesień | sierpień | lipiec | czerwiec | maj | kwiecień | marzec | luty | styczeń

Rok 2010

grudzień | listopad | październik | wrzesień | sierpień | lipiec | czerwiec | maj | kwiecień | marzec | luty | styczeń

Rok 2009

grudzień | listopad | październik | wrzesień | sierpień | lipiec | czerwiec | maj | kwiecień | marzec | luty | styczeń |

Rok 2008

grudzień | listopad | październik | wrzesień | sierpień | lipiec | czerwiec/maj | styczeń/maj

Rok 2007

październik/listopad | wrzesień | lipiec-sierpień | styczeń-czerwiec |

Rok 2006

maj | czerwiec cz. 1 | czerwiec cz.2 | lipiec cz. 1 | lipiec cz. 2 | sierpień | wrzesień | październik / grudzień

Charyzma: kwestia cech i... sposobu patrzenia

[09.12.2016] Czym jest charyzma? Czemu jest ona coraz ważniejsza w biznesie? Jak rozpoznać szefa z charyzm±? Czy tylko cechy psychiczne, czy także fizyczne maj± wpływ na to, jak± charyzm± kto¶ dysponuje? Czy charyzmę można wyćwiczyć?

W ciężkich czasach - a nie s± one lekkie od momentu rozpoczęcia ostatniego kryzysu finansowego na jesieni 2007 roku - pracownicy firm oczekuj± od menedżerów czego¶ więcej niż inteligencji, wiedzy i do¶wiadczenia. Potrzebuj± kogo¶, kto ich odpowiednio zmotywuje, pokaże sens codziennej walki o realizację kolejnych celów. Potrzebuj± kogo¶ z charyzm±.

Czym w ogóle jest charyzma? Według "The Random House Dictionary" jest to wła¶ciwo¶ć, która daje jednostce wpływ lub władzę nad duż± grup± ludzi. Zdaniem Marka Leary’ego, autora poczytnej ksi±żki Wywieranie wrażenia na innych, jest to miks pięciu cech: pewno¶ci siebie, kompetencji w danej dziedzinie, zdolno¶ci do wzbudzania sympatii, moralnej stało¶ci oraz umiejętno¶ci onie¶mielania podwładnych.

Z kolei Allen Grabo i Mark van Vugt, dwoje znanych i poważanych psychologów z Uniwersytetu Amsterdamskiego, zaproponowało następuj±c± definicję: jest to zdolno¶ć do przekonania tych, którzy z tob± współpracuj±, iż jeste¶ w stanie zwerbować do kooperacji pozostałych członków dużej grupy. Co ciekawe, w swojej ksi±żce Charismatic Leadership and the Evolution of Cooperation Grabo i van Vugt przekonuj±, że osoby, które miały styczno¶ć z charyzmatycznym liderem, w przyszło¶ci bardziej ochoczo podejmowały współpracę z obcymi.

Nie da się ukryć, że na to, czy kto¶ jest postrzegany jako charyzmatyczny, wpływ ma wygl±d oraz pewne cechy osobowo¶ci. A szczególnie wzrost i szybko¶ć w udzielaniu błyskotliwych odpowiedzi. Badanie przeprowadzone w¶ród holenderskich menedżerów pokazało, że wyżsi mieli lepszy posłuch u pracowników, niż ci niżsi (patrz: Melvyn Hamstra, 'Big' men: Male leaders' height positively relates to followers' perception of charisma w "Personality and Individual Differences", styczeń 2014). Natomiast wygadani mieli lepsz± opinię od tych, którzy mówili wolniej (William Von Hippel, Quick Thinkers Are Smooth Talkers, "Psychological Science", listopad 2015).

Co ciekawe, by być charyzmatycznym liderem, trzeba się… wysypiać. Niewyspani mówcy s± mniej przekonuj±cy od wyspanych - dowodzi tego badanie omówione w artykule Too Tired to Inspire or Be Inspired, który ukazał się we wrze¶niu 2016 roku w „Journal of Applied Psychology".

Charyzma potrafi uratować stanowisko i karierę. Ci menedżerowie, którzy uważani s± za charyzmatycznych, s± lepiej postrzegani, je¶li pogarszaj± się wyniki finansowe firmy lub gdy kurs jej akcji spada na giełdzie - wynika z badania przeprowadzonego przez Philippe’a Jacquarta i Johna Antonakisa, a opublikowanego w sierpniu 2015 roku w artykule When Does Charisma Matter for Top-Level Leaders? na łamach „Academy of Management Journal".

Charyzma jest ważna nie tylko w biznesie, ale i w polityce. Ci liderzy, którzy maj± niedostatki w wykształceniu i wiedzy, ale dysponuj± charyzm±, s± w stanie osi±gn±ć w działalno¶ci publicznej więcej niż ci, którzy nie maj± charyzmy, ale maj± wykształcenie i wiedzę. Ten schemat działa szczególnie w tych społeczeństwach, które nie s± mocno zinstytucjonalizowane - przekonuje Binyamin Berdugo z Uniwersytetu Ben-Guriona na stronicach What It Takes to Be a Leader: Leadership and Charisma in a Citizen-Candidate Model.

Czy brak charyzmy to koniec szans na karierę w biznesie i polityce? Nie do końca. Do bardzo ważnych wniosków doszedł John Antonakis na drodze badań empirycznych na studentach studiów MBA. Gdy zostali oni przeszkoleni przez psychologów w zakresie ćwiczeń zachowań charakterystycznych dla liderów, ich charyzma - w opinii niezależnych obserwatorów - poprawiła się (więcej na ten temat w Can Charisma Be Taught, „Academy of Management Learning & Education", wrzesień 2011).

Ciekawe podej¶cie do kwestii charyzmy zaprezentowali amerykańscy naukowcy w opracowaniu Managerial Mystique: Magical Thinking in Judgments of Managers’ Vision, Charisma, and Magnetism. Według nich charyzma to po czę¶ci zasługa występowania w każdej kulturze my¶lenia magicznego - tego samego, dzięki któremu w przeszło¶ci wielk± sławę zyskiwali znachorzy. Ludzie przeceniaj± umiejętno¶ci tych menedżerów, którzy odnosz± wielki sukces, a nie widać, by spędzali wiele godzin w biurze, a jest to charakterystyczne szczególnie w dobie dynamicznego rozwoju sektora nowych technologii - twierdz± Maia J. Young z University of California, Michael W. Morris z Columbia University oraz Vicki M. Scherwin z California State University.

Czyli charyzma to nie tylko kwestia umiejętno¶ci i cech menedżera, ale również sprawa sposobu postrzegania rzeczywisto¶ci przez tego, który na niego patrzy i go ocenia.

Autor:
Portal Skarbiec.biz S.A., największy niezależny serwis o prawie, finansach i gospodarcePo godzinach: MKSVir | Win RAR | Quick Time | Emule & eDonkey | Stare gry | Torrenty | Jak wypełnić PIT-a? | Mapa Polski | Tapety na pulpit | Banki | New Connect | Skiny do Winampa |Publikacje
Biblioteczka inwestora
Podstawowe wiadomości o giełdzie i rynku kapitałowym.

Encyklopedia prawa
Największy na rynku zbiór informacji prawnych dla firm.


Formularze
Serwisy partnerskie
Copyright © 2006 - 2015 Portal Skarbiec.biz S.A. z siedzibą w Warszawie 02-182, ul. Ruchliwa 15, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000466908, NIP: 1132830064, REGON: 142857785, o wysokości kapitału zakładowego w całości opłaconego: 432.100,00 PLN