Skarbnica wiedzy przedsiębiorców Kontakt |Praca
Centrum finansowe

Rok 2015

maj | kwiecień | marzec | luty | styczeń

Rok 2014

grudzień | listopad | październik | wrzesień | sierpień | lipiec | czerwiec | maj | kwiecień | marzec | luty | styczeń

Rok 2013

grudzień | listopad | październik | wrzesień | sierpień | lipiec | czerwiec | maj | kwiecień | marzec | luty | styczeń

Rok 2012

grudzień | listopad | październik | wrzesień | sierpień | lipiec | czerwiec | maj | kwiecień | marzec | luty | styczeń

Rok 2011

grudzień | listopad | październik | wrzesień | sierpień | lipiec | czerwiec | maj | kwiecień | marzec | luty | styczeń

Rok 2010

grudzień | listopad | październik | wrzesień | sierpień | lipiec | czerwiec | maj | kwiecień | marzec | luty | styczeń

Rok 2009

grudzień | listopad | październik | wrzesień | sierpień | lipiec | czerwiec | maj | kwiecień | marzec | luty | styczeń |

Rok 2008

grudzień | listopad | październik | wrzesień | sierpień | lipiec | czerwiec/maj | styczeń/maj

Rok 2007

październik/listopad | wrzesień | lipiec-sierpień | styczeń-czerwiec |

Rok 2006

maj | czerwiec cz. 1 | czerwiec cz.2 | lipiec cz. 1 | lipiec cz. 2 | sierpień | wrzesień | październik / grudzień

Płacisz za dużo? Za zmowę cenow± dostaniesz odszkodowanie

Koniec z płaceniem wyższych cen - od teraz łatwiej jest uzyskać odszkodowanie za poniesione z tego powodu straty. W życie wła¶nie weszła ustawa o roszczeniach o naprawienie szkody wyrz±dzonej przez naruszenie prawa konkurencji, tzw. private enforcement.

UOKiK co roku wydaje kilkadziesi±t decyzji dotycz±cych porozumień ograniczaj±cych konkurencję lub nadużywania pozycji dominuj±cej. Nie rozstrzygaj± one jednak kwestii odszkodowania dla poszkodowanych przez niedozwolone praktyki, np. przedsiębiorców, których dotknęły działania rynkowego potentata, czy konsumenta, który musiał płacić więcej za produkty objęte zmow±. Zmieni to ustawa o roszczeniach o naprawienie szkody wyrz±dzonej przez naruszenie prawa konkurencji, która pozwoli na skuteczniejsze dochodzenie roszczeń przez wszystkich, których dotknęły antykonkurencyjne praktyki. Przepisy zostały przygotowane przez Ministerstwo Sprawiedliwo¶ci, przy współpracy z UOKiK.

- Dzięki nowemu prawu ochrona konkurencji będzie możliwa nie tylko poprzez aktywno¶ć urzędu, ale również na drodze prywatnoprawnej. Występujemy w interesie publicznym, nakładamy kary za konkretne praktyki, a od dzi¶ możliwe jest także skuteczne dochodzenie roszczeń przez poszczególnych poszkodowanych - mówi wiceprezes UOKiK, Bernadeta Kasztelan-¦wietlik.

Pozew będzie mógł złożyć każdy, kogo dotknęły niedozwolone działania, np. kontrahent, czy konkurent przedsiębiorcy, który naruszył prawo konkurencji lub konsument. Sprawy rozpatrywać będ± s±dy okręgowe, bez względu na warto¶ć przedmiotu sporu. Pozwy mog± dotyczyć m.in. praktyk uznanych w decyzjach prezesa UOKiK za porozumienia ograniczaj±ce konkurencję, nadużywanie pozycji dominuj±cej, a także naruszeń, odno¶nie do których nie było prowadzone postępowanie i wydana decyzja organu ochrony konkurencji. Ustawa nie będzie dotyczyła natomiast naruszenia przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Ponadto do polskiego wymiaru sprawiedliwo¶ci mog± zwracać się poszkodowani przez naruszenia prawa konkurencji stwierdzone przez Komisję Europejsk± oraz w niektórych przypadkach przez organy ochrony konkurencji innych państw członkowskich. Z powództwem mog± wyst±pić nie tylko poszkodowani, ale również ich reprezentanci - organizacje zrzeszaj±ce konsumentów lub przedsiębiorców.

Do regulacji, które ułatwi± dochodzenie roszczeń należ± również domniemanie winy sprawcy naruszenia oraz domniemanie wyrz±dzenia szkody przez naruszenie prawa konkurencji. Co oznacza, że to pozwany będzie musiał udowodnić, że nie naruszył prawa. Ponadto s±d będzie zwi±zany ustaleniami zawartymi w prawomocnej decyzji UOKiK o uznaniu praktyki za ograniczaj±c± konkurencję.

Nowe przepisy wprowadzaj± do polskiego prawa cywilnego wniosek o wyjawienie ¶rodka dowodowego. Oznacza to, że s±d na wniosek powoda, który uprawdopodobni swoje roszczenie i zobowi±że się, że wykorzysta dowód tylko na potrzeby tego postępowania, może nakazać pozwanemu przedsiębiorcy okazanie dowodu, który posiada, np. dokumentów czy korespondencji mejlowej. Jeżeli strona będzie się od tego uchylać, s±d może j± obci±żyć kosztami postępowania niezależnie od końcowego rozstrzygnięcia, a nawet uznać za ustalone fakty, które maj± być stwierdzone przy pomocy ż±danych materiałów.

Ustawa przyznaje nieco więcej uprawnień przedsiębiorcom, którzy skorzystali z programu łagodzenia kar leniency. UOKiK nie będzie mógł wyjawić o¶wiadczenia złożonego przez skruszonego przedsiębiorcę. Ponadto z roszczeniem mog± wyst±pić jedynie firmy z jego łańcucha dostaw lub usług (jego bezpo¶redni lub po¶redni nabywcy lub dostawcy). Wobec pozostałych poszkodowanych, np. konsumentów, ponosi on odpowiedzialno¶ć tylko wówczas, gdy nie jest możliwe uzyskanie pełnego odszkodowania od innych uczestników porozumienia ograniczaj±cego konkurencję.Po godzinach:
MKSVir | Win RAR | Quick Time | Stare gry | Jak wypełnić PIT-a? | Kamienie szlachetne | Tapety na pulpit | Skiny do Winampa |Publikacje
Biblioteczka inwestora
Podstawowe wiadomości o giełdzie i rynku kapitałowym.

Encyklopedia prawa
Największy na rynku zbiór informacji prawnych dla firm.


Formularze
Serwisy partnerskie
Copyright © 2006 - 2015 Portal Skarbiec.biz S.A. z siedzibą w Warszawie 02-182, ul. Ruchliwa 15, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000466908, NIP: 1132830064, REGON: 142857785, o wysokości kapitału zakładowego w całości opłaconego: 432.100,00 PLN