Samorząd terytorialny uczestniczy w sprawowaniu władzy publicznej. Jego jednostki organizacyjne, świadcząc odpłatne usługi, stają się podatnikami VAT. Część usług wykonują nieodpłatnie, w ramach realizacji

Spółka chciała wiedzieć, czy prawidłowo będzie określać datę wykonania usługi, czyli datę podpisania przez klienta protokołu odbioru prac w nieprzekraczalnych limitach czasowych określonych w

Nie jest dopuszczalne prowadzenie postępowania podatkowego i orzekanie o wysokości straty w podatku dochodowym od osób prawnych za rok podatkowy, w którym została ona

Obowiązujące od 1 stycznia 2016 r. przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przewidują opodatkowanie odpraw i odszkodowań z tytułu zakazu konkurencji członków