Zmiany w prawie upadłościowym i naprawczym od stycznia 2016 roku

Zmiany w prawie upadłościowym i naprawczym od stycznia 2016 roku

[19.02.2016] Od 1 stycznia 2016 roku obowiązują nowe przepisy w prawie upadłościowym i naprawczym. Zmienia się przede wszystkim odpowiedzialność prokurentów za zobowiązania spółki.

Odpowiedzialność członków zarządu również ulega zmianie – ich odpowiedzialność za długi spółki nie będzie obejmowała całego majątku.

To tylko niektóre ze zmian jakie obowiązują od stycznia 2016 roku. Należą jednak do tych najważniejszych i najbardziej znaczących, dlatego należy przedstawić je bardziej szczegółowo.
Większość członków zarządu nie jest świadoma tego, że istnieją sytuacje, w których ich odpowiedzialność względem spółki będzie obejmowała ich cały majątek. Odpowiedzialność ta rozciąga się na zobowiązania cywilnoprawne jak i publiczno prawne, czyli m.in. zaległości względem ZUS bądź US.

Członek zarządu by móc zwolnić się z ponoszenia tej odpowiedzialności powinien złożyć w odpowiednim czasie wniosek o ogłoszenie upadłości reprezentowanej spółki. Nowe prawo przewiduje, iż czas na złożenie takiego wniosku będzie wynosił 1 mc od dnia zaistnienia stanu niewypłacalności podmiotu, a nie jak uprzednio – 14 dni. Zmianie ulega także definicja niewypłacalności, która stanowi, iż do jego zaistnienia niezbędne jest powstanie zaległości w regulowaniu swych zobowiązań przez okres nie krótszy niż 3 m-ce, bądź powstałe zaległości przekraczają cały majątek dłużnika na przestrzeni 2 lat.

Zwolnić się od powyższej odpowiedzialności będzie można poprzez otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego. Ta metoda jest jednak nieco ryzykowna, gdyż uzależniona jest od postępowania sądu, który powinien w odpowiednim czasie otworzyć postępowanie restrukturyzacyjne lub też zatwierdzić układ w postępowaniu o zatwierdzeniu układu.

W związku z tym, iż czas w jakim sąd mógłby dokonać powyższego jest wręcz niemożliwy do określenia, w praktyce zapewne przedsiębiorcy będą korzystali z obydwu dróg równocześnie.

Odnośnie zmian jakie nastąpiły w zakresie odpowiedzialności prokurentów wskazać należy, iż funkcja ta – jak dotąd bezpieczna, stała się bardziej odpowiedzialną i znaczącą. Tak jak wyżej zostało to już wskazane, prokurenci za zobowiązania spółki będą odpowiadali całym swoim majątkiem. Będą musieli zachować szczególną ostrożność i przyglądać się bacznie finansom spółki. Przedmiotowe zmiany dotyczą nie tylko spółki z ograniczona odpowiedzialnością, obejmują także spółkę akcyjną oraz spółki osobowe.

Ponadto nie ma już podziału na upadłość z możliwością zawarcia układu oraz upadłość likwidacyjną. Upadłość z możliwością zawarcia układu została zastąpiona postępowaniem restrukturyzacyjnym. Upadłość likwidacyjna została określona ogólną nazwą – upadłość.

Restrukturyzacja stanie się priorytetem, na wzór postępowań restrukturyzacyjnych jakie mają miejsce w USA.  W Polsce sądy zazwyczaj ogłaszały upadłość likwidacyjną – względem niewypłacalnych spółek. Zmiany jakie obowiązują od dnia 1 stycznia 2016 roku oddzielają całkowicie postępowanie restrukturyzacyjne od postępowania o charakterze likwidacyjnym.

Zmianie ulega również możliwość zmiany w dowolnym czasie przez sąd trybu postępowania – z układowego na likwidacyjne.  Rodziło to wiele problemów. Poprzednie zmiany zakładały, iż spółka, która wnioskowała o ogłoszenie upadłości, nie mała gwarancji, iż sąd orzeknie zgodnie z jej żądaniem. W praktyce zdarzało się również tak, iż zarządy zgłaszały wnioski o upadłość z możliwością zawarcia układu a sąd orzekał upadłość likwidacyjną. Obecnie na mocy nowych przepisów taka sytuacja nie będzie miała miejsca.

Mając powyższe na uwadze, stwierdzić należy iż powyższa zmiana jest dość radykalna. Bardzo dużym plusem jest to, iż obecne przepisy ochronią dłużnika przed upadłością i pomogą mu wybrnąć z sytuacji w jakiej się znalazł. Poprzednie przepisy były bardziej korzystne dla wierzyciela co prowadziło w praktyce do bardzo dużych zmian gospodarczych i coraz łatwiejszego składania wniosku o upadłość. Obecnie wprowadzenie przedmiotowych zmian można uznać za szansę jaką otrzymują dłużnicy na mocy znowelizowanych przepisów o postępowaniu upadłościowym i naprawczym.

Olga Płudowska Omega Kancelarie Prawne

Treści dostarcza: Omega Kancelarie Prawne Sp. z o.o.

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Oceń ten artykuł: