SZUKASZ PRAWNIKA? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Kancelaria Prawna Skarbiec


Kancelaria Prawna Skarbiec - nr 1 w ochronie majątku i kontrolach podatkowych

Wiadomości

31.03.2015 Korekta rozliczenia VAT w przypadku wystawienia tzw. pustej faktury
W obrocie gospodarczym zdarzaj± się sytuacje, gdy podatnicy wystawiaj± faktury VAT wykazuj±ce dostawę towarów lub też świadczenie usług, które w rzeczywistości nie zostały dokonane.

31.03.2015 Spokojny start ciekawego tygodnia
Rozpoczynaj±cy się tydzieñ jest skrócony dla niektórych rynków, ale katalizatorów zmienności będzie równie sporo, jak to zwykle bywa na starcie miesi±ca.

31.03.2015 Wysoka zmienność złotówki
W minionym tygodniu polski złoty cechował się duż± zmienności±, różnica między minimalnym i maksymalnym kursem tygodnia wyniosła 14 groszy dla dolara oraz 7 groszy w przypadku wspólnej waluty.

31.03.2015 Sytuacja prawna byłego członka zarz±du w spółce z ograniczon± odpowiedzialności±
W zależności od tego czy członek zarz±du spółki z ograniczon± odpowiedzialności± zostanie odwołany czy też jego mandat wygaśnie z innych przyczyn, różny jest zakres przysługuj±cych mu praw i ci±ż±cych na nim obowi±zków.

31.03.2015 Ogłoszenie upadłości i jej skutki. Sytuacja zobowi±zaniowa upadłego.
W ci±gu ostatnich kilku miesięcy mogliśmy zaobserwować znaczny wzrost podmiotów gospodarczych ogłaszaj±cych upadłość.

31.03.2015 Przekształcenie spółki cywilnej w spółkę z ograniczon± odpowiedzialności± w wariancie uproszczonym
Zgodnie z art. 551 § 2 i 3 k.s.h. przekształcenie spółki cywilnej w spółkę z o.o. odbywa się na podstawie przepisów ogólnych o przekształceniu (art. 551-570 k.s.h) i przepisów o przekształcaniu spółki osobowej w spółkę kapitałow± (art. 571-574 k.s.h.).

31.03.2015 Możliwości rozwi±zañ prawnych w zakresie rozwi±zania konfliktu interesów pozostałych wspólników w Spółce
Pomijaj±c bezprzedmiotowe dla niniejszego opracowania aspekty prawno - karne w myśl przepisów prawa cywilnego i prawa handlowego można wskazać następuj±ce rozwi±zania.

31.03.2015 Co może być uznane za utwór w świetle ustawy o prawie autorskim?
Zgodnie z art. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, przedmiotem prawa autorskiego jest utwór, którym jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia.

31.03.2015 Sprzedaż nieruchomości należ±cych do spółki objętej likwidacj± na podstawie treści art. 282 kodeksu spółek handlowych
Na podstawie art. 282 kodeksu spółek handlowych likwidatorzy spółki objętej likwidacj± powinni zakoñczyć interesy bież±ce spółki, ści±gn±ć wierzytelności, wypełnić zobowi±zania i upłynnić maj±tek spółki (czynności likwidacyjne).

31.03.2015 Jak poprawić swoj± zdolność kredytow±?
Aby wzi±ć pożyczkę lub kredyt w dowolnej instytucji finansowej, należy posiadać odpowiedni± zdolność kredytow±. To ona ma wpływ na wysokość kwoty, której może nam udzielić bank b±d¼ firma pożyczkowa.

31.03.2015 Dobra koniunktura w Europie Zachodniej
W ostatnich kilku miesi±cach najlepszym miejscem do inwestowania była Europa zachodnia. Dzieje się tak nie bez przyczyny, ponieważ strefa euro korzysta z bardzo korzystnego splotu wydarzeñ.

31.03.2015 Kolejny miesi±c (niezbyt spektakularnych) wzrostów na GPW
Po najlepszym od kwietnia 2013 r. miesi±cu dla obligacji skarbowych luty przyniósł korektę rentowności w górę na całej długości krzywej.

31.03.2015 Kolejny spadek dynamiki rocznej PKB przed nami?
Wzrost PKB w czwartym kwartale 2014 r. wyniósł 3,1% r/r i był zgodny z wstępnymi oczekiwaniami analityków. Pozytywnie do wzrostu kontrybuowały inwestycje oraz spożycie indywidualne, negatywnie z kolei eksport netto.

31.03.2015 Ponownie mocne dane z rynku pracy w USA z jednym "ale"...
Skala wzrostu zatrudnienia w USA w okolicach 180 - 200 tys. w skali miesi±ca jest bardzo wysoka, a tymczasem rynek nadal kreuje ich dużo więcej. Dane z amerykañskiego rynku pracy za luty były lepsze zarówno co do skali wzrostu liczby zatrudnionych, jak i spadku stopy bezrobocia.

31.03.2015 Optymistyczne dane z Polski i Europy
W ostatnim tygodniu poznaliśmy najnowsze odczyty PKB za czwarty kwartał oraz wska¼niki wyprzedzaj±ce PMI. Wzrost PKB w IV kwartale w Polsce wyniósł 3,1% rok do roku, nieznacznie powyżej odczytów flash na poziomie 3,0%.

31.03.2015 Zyski deweloperów w górę z perspektyw± dalszej poprawy
Znaczna poprawa koniunktury sprzedażowej w pierwotnym segmencie krajowej mieszkaniówki powoli zaczyna przekładać się na wzrost zysków deweloperów mieszkaniowych.

31.03.2015 Ceny stabilne, ale odsetki spadaj±
Nabywcy mieszkañ znowu mog± się cieszyć niższym kosztem zakupu na kredyt. Wszystko dzięki działaniom Rady Polityki Pieniężnej. Kupuj±c dziś mieszkanie trzeba się liczyć z miesięczn± rat± na poziomie o ponad 20% niższym niż dwa lata temu.

31.03.2015 Obligacjom lichwa nie grozi
Wysokość oprocentowania to jeden z najważniejszych parametrów emisji obligacji korporacyjnych, stanowi±cy o jej atrakcyjności dla obu stron, czyli emitenta i inwestora.

31.03.2015 Zwrot, który potrzebuje katalizatora
Oczyszczanie rynku walutowego z ekstremalnie dużych pozycji długich w USD wydaje się zakoñczone, ale powrót do starego porz±dku (kupuj dolara, zostaw cał± resztę) nie będzie taki łatwy.

1 2 3 ... 11    »

Archiwum wiadomości serwisu "Inwestycje"

Publikacje
Biblioteczka inwestora
Podstawowe wiadomości o rynku kapitałowym.

Encyklopedia prawa
Leksykon informacji prawnych dla firm, opracowany przez renomowane kancelarie prawne.


Formularze
Serwisy partnerskie
Copyright © 2006 - 2015 Portal Skarbiec.biz S.A. z siedzibą w Warszawie 02-182, ul. Ruchliwa 15, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000466908, NIP: 1132830064, REGON: 142857785, o wysokości kapitału zakładowego w całości opłaconego: 432.100,00 PLN