SZUKASZ PRAWNIKA? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Kancelaria Prawna Skarbiec


Kancelaria Prawna Skarbiec - nr 1 w ochronie majątku i kontrolach podatkowych

Wiadomości

30.04.2014 Czy urlop macierzyñski się opłaca?
Jak wynika z danych statystycznych liczba urodzeñ dzieci w Polsce nieustannie spada. Do 2060 roku liczba ludności w naszym kraju może się zmniejszyć nawet o 8 mln. Dlatego niezwykle ważne staje się przyłożenie większej uwagi do młodych rodziców.

30.04.2014 Jak strajkować zgodnie z prawem
U pracodawcy, który nie jest stron± sporu zbiorowego może zostać zorganizowany strajk solidarnościowy w obronie praw i interesów pracowników, którzy nie maj± prawa do strajku.

30.04.2014 Kapitał wymaga wiedzy i wyobra¼ni
Na ile rz±d, system legislacyjny i dostępne instrumenty finansowe sprzyjaj± rozwojowi innowacji na krajowym rynku i sukcesom polskich przedsiębiorców w upowszechnianiu nowatorskich rozwi±zañ?

30.04.2014 "Hotel jutra", czyli jaki?
Wraz ze wzrostem liczby podróży służbowych, rosn± wymagania klientów względem jakości świadczonych przez hotele usług. Liczy się nie tylko wysoki standard pokoju i jego cena, ale też obecność wszelkich udogodnieñ technicznych.

30.04.2014 Prawie 8 tys. za metr w Warszawie
Wystarczy dysponować kwot± 450 zł miesięcznie, aby opłacić ratę za zakup przeciętnej kawalerki w Katowicach, £odzi czy Bydgoszczy. Dwukrotnie wyższa kwota wystarczyłaby, aby regulować miesięczn± ratę kredytow± za zakup dwóch pokoi w Szczecinie lub kawalerki w Warszawie.

30.04.2014 Zmienny punkt widzenia
¯yjemy w świecie, gdzie rz±dz± media elektroniczne - kolorowe, dynamiczne i ekscytuj±ce - które skutecznie przyci±gaj± nasz± uwagę i próbuj± nas przekonać, że to, co statyczne, musi być też nudne.

30.04.2014 Zegarek dla lekarza
Niektóre grupy zawodowe przy wykonywaniu swoich codziennych zajęć, wymagaj± posiadania zegarka, a w konkretnych zajęciach, urz±dzenia te musz± nawet charakteryzować się szczególnymi własnościami.

30.04.2014 Trust jako remedium na opodatkowanie zagranicznych spółek kontrolowanych
Opracowany przez Ministerstwo Finansów projekt opodatkowania dochodów osi±ganych przez zagraniczne spółki kontrolowane ma na celu zamknięcie drogi do optymalizacji podatkowej poprzez tworzenie spółek w tzw. rajach podatkowych, krajach, z którymi nie ma podpisanych umów międzynarodowych gwarantuj±cych współpracę w wymianie informacji podatkowej oraz na terytoriach, w których obowi±zuje niższe niż w Polsce opodatkowanie osi±ganych dochodów.

30.04.2014 Interpretacje po zmianach VAT
Podatnicy maj± wiele w±tpliwości zwi±zanych z brzmieniem przepisów ustawy o VAT po 1 stycznia 2014 r. Bardzo dobrze zatem, że pojawiaj± się już pierwsze interpretacje prawa podatkowego.

30.04.2014 Kupujesz działkę letniskow±? Sprawd¼, o czym należy pamiętać
Za kilkadziesi±t tysięcy złotych można kupić działkę letniskow± nad wod± lub w lesie. Ale jeśli komuś marzy się wypoczynek z dostępem do linii brzegowej atrakcyjnego akwenu, a tym bardziej w pobliżu miasta wojewódzkiego, musi liczyć się z dużo wyższym wydatkiem.

30.04.2014 Ostre spadki na rynku kredytów hipotecznych
Najnowsza XVIII edycja raportu AMRON-SARFiN obrazuje ostre spadki na rynku kredytów mieszkaniowych. Zarówno liczba udzielonych zobowi±zañ, jak i ich wartość była w 2013 roku najniższe od 2005 roku.

29.04.2014 Rz±d decyduje dziś o odwróconym kredycie hipotecznym
Comiesięczna renta za obietnicę przekazania bankowi praw do nieruchomości po śmierci jest już coraz bliżej. Dziś projektem stosownej ustawy zajmie się rz±d.

29.04.2014 Inflacja w centrum uwagi
W ostatnich tygodniach czy miesi±cach inflacja w Europie stała się najważniejszym tematem rynku walutowego. Teoretycznie niższe odczyty inflacji przybliżaj± nas do cięcia stóp procentowych w Eurolandzie.

29.04.2014 Kwiecieñ plecieñ poprzeplatał
Kwiecieñ zgodnie z przysłowiem oferuje mieszankę różnych trendów. Na rynku kredytów hipotecznych po stronie podażowej widać wyra¼ne ustabilizowan± sytuację. Ruchy w ofertach największych banków s± niewielkie.

29.04.2014 Złoty w minionym tygodniu wyra¼nie osłabił się
W minionym tygodniu kurs eurodolara umacniał się osi±gaj±c w pi±tek poziom 1,3831. Euro zyskiwało na wartości po serii gorszych od oczekiwañ danych z USA oraz dobrym informacjom z Niemiec i strefy euro.

29.04.2014 Przeciętna emerytura i renta jest wyższa od tej z 2000 r. o 129 proc.
Na pocz±tku obecnego stulecia średnia emerytura i renta wynosiła w Polsce niecałe 850 zł miesięcznie brutto. Na koniec pierwszego kwartału 2014 r. przeciętne świadczenie emerytalno-rentowe sięgało 1943 zł.

29.04.2014 Jakie roszczenia przysługuj± ofierze mobbingu
Pracownikowi będ±cemu ofiar± mobbingu przysługuj± dwa odrębne roszczenia: roszczenie o zadośćuczynienie za doznan± krzywdę (art. 943 § 3 Kodeksu pracy - K.p.) oraz odszkodowanie (art. 943 § 4 K.p.).

29.04.2014 Ulga rehabilitacyjna obniży podatek
Ulga rehabilitacyjna pozwala na odliczenie wydatków na leki, samochód czy specjalistyczne leczenie. Przeciętne odliczenie z tego tytułu wynosi co roku ok. 2 tys. zł, co oznacza średni± oszczędność na podatku w kwocie ok. 360 złotych.

29.04.2014 Od czego zależy skuteczność kampanii reklamowych na telebimach
Skuteczność kampanii reklamowych, które s± realizowane na wielkoformatowych telebimach LED w przestrzeni publicznej, pozostaje zagadk± dla wielu potencjalnych klientów.

1 2 3 ... 13    »

Archiwum wiadomości serwisu "Inwestycje"

Publikacje
Biblioteczka inwestora
Podstawowe wiadomości o rynku kapitałowym.

Encyklopedia prawa
Leksykon informacji prawnych dla firm, opracowany przez renomowane kancelarie prawne.


Formularze
Serwisy partnerskie
Copyright © 2006 - 2015 Portal Skarbiec.biz S.A. z siedzibą w Warszawie 02-182, ul. Ruchliwa 15, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000466908, NIP: 1132830064, REGON: 142857785, o wysokości kapitału zakładowego w całości opłaconego: 432.100,00 PLN