SZUKASZ PRAWNIKA? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Kancelaria Prawna Skarbiec


Kancelaria Prawna Skarbiec - nr 1 w ochronie majątku i kontrolach podatkowych

Wiadomości

30.04.2015 W tym roku za majówkę zapłacimy więcej
Dane portalu hotels.com potwierdzaj±, że już od 5 lat stawki za wynajem pokoi hotelowych rosn± z roku na rok. Z szacunków Lion’s Bank wynika, że średnia cena, jak± trzeba zapłacić za nocleg w hotelu w jednym z 69 krajów świata, wynosi 476,5 zł za dobę. To o ponad połowę więcej niż polska średnia (314 zł za dobę).

30.04.2015 Zaskakuj±co niski wzrost gospodarczy w Stanach Zjednoczonych
Dzisiaj kalendarz publikacji makroekonomicznych był bogaty w ciekawe i ważne dla wielu walut publikacje. Jest wszystko co traderzy lubi± najbardziej, czyli spotkania banków centralnych, publikacje inflacji oraz wzrostu gospodarczego wśród krajów z grupy G10.

30.04.2015 Powoli zapominamy o kryzysie
Wyra¼na poprawa kondycji polskiej gospodarki zaczyna mieć odzwierciedlenie w nastrojach konsumentów. Z rosn±cym optymizmem oceniamy bież±c± sytuację i w jaśniejszych barwach widzimy przyszłość.

29.04.2015 Deflacja zaczyna nam trochę odpuszczać
Po siedmiu miesi±cach pogłębiaj±cej się deflacji, dynamika spadku wska¼nika cen towarów i usług konsumpcyjnych zmniejszyła się.

29.04.2015 Darowizna na fundację i na kościół, darowizna krwi
Tak samo jak zapłacone przez nas składki społeczne, w zeznaniu za 2014 r. można odliczyć od dochodu (tj. przychodu pomniejszonego o koszty uzyskania przychodu) przekazane w 2014 r. darowizny.

29.04.2015 Nadchodz± ciężkie czasy dla dolara
Istnieje coraz więcej przesłanek ku temu, że amerykañski dolar powinien być coraz tañszy. Niektórzy eksperci wieszcz± nawet upadek tzw. "greenback’a".

29.04.2015 Złoty lekko traci
Dolar amerykañski jest dzisiaj w totalnym odwrocie, co z jednej strony spowodowane jest nastrojami przed posiedzeniem Komitetu Otwartego Rynku, a z drugiej strony kolejn± paczk± słabych danych.

29.04.2015 Skok w ogieñ politycznego sporu
Domniemane nieprawidłowości w dysponowaniu maj±tkiem zlikwidowanej Fundacji na rzecz Polskich Zwi±zków Kredytowych, doł±czaj± do wydłużaj±cej się listy tematów politycznego sporu, zogniskowanych wokół Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych. Politycy nie przestaj± obrzucać się oskarżeniami, a wskazan± przez Komisję Nadzoru Finansowego spraw± zajęła się Prokuratura Apelacyjna w Gdañsku.

28.04.2015 Co dziesi±te polskie mieszkanie wymaga remontu
Brak ubikacji w 914 tys. mieszkañ, a centralnego ogrzewania w 2,6 mln nieruchomości oraz przeludnienie dotykaj±ce niemal co drugiego obywatela. Taki jest obraz polskiego mieszkalnictwa.

28.04.2015 Zaskakuj±ce dane pogłębiły nied¼wiedzie nastroje
Notowania złota w ostatnim tygodniu przebiegały bez większych emocji, głównie ze względu na ważne dane, które miały nadejść dopiero w koñcu tygodnia.

28.04.2015 Ziemia jest zawsze w cenie
Zarówno ceny gruntów rolnych, jak najbardziej popularnych działek budowlanych w największych miastach wzrosły w stosunku do zeszłego roku.

28.04.2015 Deweloperska hossa w pełni
Polska Agencja Prasowa tradycyjnie jak co kwartał opublikowała wyniki sprzedaży głównych giełdowych spółek deweloperskich o profilu mieszkaniowym, tym razem będ±ce jednocześnie podsumowaniem rocznych osi±gnięć branżowych tuzów.

28.04.2015 Rozliczamy dochód z pracy za granic±
Liczbę Polaków, którzy wyjechali do pracy za granicę, szacuje się na ok. 2 mln. Ile osób wyjeżdża poza kraj do prac sezonowych albo do obsługi przeróżnych zleceñ, nie wiadomo.

28.04.2015 Faktoring pomaga branży hotelarsko-eventowej
Branża eventowa od kilku lat dynamicznie się rozwija. Przybywa wyspecjalizowanych agencji i firm, a także hoteli, które w swojej ofercie maj± kompleksow± organizację imprez.

27.04.2015 Ministerstwo Finansów chce zapisać ustawowo zasady zawierania umów o kredyt hipoteczny
Ministerstwo Finansów przygotowało założenia ustawy, która ma uregulować wszystkie kwestie zwi±zane z zawieraniem umów o kredyt mieszkaniowy, jak również obowi±zki banków i pośredników kredytowych wobec klientów.

27.04.2015 Rz±d przygotowuje zmiany w mediacji
Rz±d przyj±ł założenia do projektu ustawy o wspieraniu polubownych metod rozwi±zywania sporów. Celem tej ustawy ma być rozpowszechnienie mediacji jako alternatywy wobec s±dowego rozstrzygania sporów i obniżenie kosztów rozwi±zywania sporów.

27.04.2015 Zwolnienie od PIT dla sprzedaży premiowej
27 marca 2015 roku Naczelny S±d Administracyjny orzekł o możliwości zastosowania zwolnienia z podatku dochodowego osób fizycznych w przypadku otrzymywania od banku premii za aktywność w korzystaniu z usługi cashback.

27.04.2015 Zwolnienie od PIT dla sprzedaży premiowej
27 marca 2015 roku Naczelny S±d Administracyjny orzekł o możliwości zastosowania zwolnienia z podatku dochodowego osób fizycznych w przypadku otrzymywania od banku premii za aktywność w korzystaniu z usługi cashback.

27.04.2015 Rynek przełamuje słabość
Pocz±tek roku na rynku obligacji korporacyjnych nie był udany. Było to widać zarówno po sytuacji na Catalyst, jak i liczbie emisji papierów firm. Zastój, trwaj±cy niemal przez cały pierwszy kwartał, w ostatnich tygodniach został wyra¼nie przełamany.

1 2 3 ... 10    »

Archiwum wiadomości serwisu "Inwestycje"

Publikacje
Biblioteczka inwestora
Podstawowe wiadomości o rynku kapitałowym.

Encyklopedia prawa
Leksykon informacji prawnych dla firm, opracowany przez renomowane kancelarie prawne.


Formularze
Serwisy partnerskie
Copyright © 2006 - 2015 Portal Skarbiec.biz S.A. z siedzibą w Warszawie 02-182, ul. Ruchliwa 15, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000466908, NIP: 1132830064, REGON: 142857785, o wysokości kapitału zakładowego w całości opłaconego: 432.100,00 PLN