SZUKASZ PRAWNIKA? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Kancelaria Prawna Skarbiec


Kancelaria Prawna Skarbiec - nr 1 w ochronie majątku i kontrolach podatkowych

Wiadomości

29.05.2015 Jakie warunki powinny spełniać pomieszczenia pracy?
Pracodawca jest obowi±zany zapewniać pomieszczenia pracy odpowiednie do rodzaju wykonywanych prac i liczby zatrudnionych pracowników.

29.05.2015 Urlop macierzyñski - ile trwa?
W nowym brzmieniu przepisu ustawodawca zrezygnował z różnicowania wymiaru urlopu macierzyñskiego ze względu na urodzenie pierwszego b±d¼ kolejnego dziecka przez pracownicę.

29.05.2015 Odwołanie od decyzji administracyjnej
Odwołanie jest środkiem zaskarżenia przysługuj±cym stronie na decyzję wydan± w pierwszej instancji przez organ administracji publicznej, a także inny organ lub podmiot, który na mocy prawa lub na podstawie porozumienia rozstrzyga indywidualne sprawy w drodze decyzji administracyjnych.

29.05.2015 Czym różni się budynek od obiektu budowlanego?
Ustawa prawo budowlane szczegółowo definiuje co należy rozumieć przez obiekt budowlany, budynek, budowlę i obiekt małej architektury. Rozumienie tych pojęć jest pomocne dla osób podejmuj±cych budowę - przede wszystkim w ustaleniu jakich formalności należy dopełnić.

29.05.2015 Likwidacja spółki komandytowej
Postępowanie likwidacyjne ma na celu doprowadzenie sytuacji maj±tkowej spółki do takiej sytuacji, by możliwe stało się spłacenie długów, pokrycie kosztów postępowania likwidacyjnego i podział ewentualnej nadwyżki pomiędzy wspólników.

29.05.2015 Pełnomocnictwo czy prokura?
Pełnomocnikiem może być osoba posiadaj±ca zdolność do czynności prawnych, przy czym wystarczaj±ca jest ograniczona zdolność do czynności prawnych. Pełnomocnikiem może być również osoba prawna.

29.05.2015 Jednoosobowa spółka z o.o.
Kodeks spółek handlowych zawiera definicję spółki jednoosobowej. Zgodnie z art. 4 ust 1 pkt 3 spółk± jednoosobow± jest spółka kapitałowa, której wszystkie udziały albo akcje należ± do jednego wspólnika albo akcjonariusza.

29.05.2015 Co to jest weksel, czy i jak może on zabezpieczyć płatność
Weksel jest dokumentem, w którym ktoś zobowi±zuje się do zapłaty pewnej kwoty pieniędzy innej osobie. Treść i formę tego dokumentu dokładnie opisuje ustawa.

29.05.2015 Bez konkretnego kierunku
Uwagę inwestorów w dniu dzisiejszym będzie przykuwała rewizja danych dotycz±cych tempa wzrostu gospodarczego w USA w pierwszym kwartale tego roku. Oczekiwana jest rewizja w dół tych danych.

29.05.2015 Problemy polskiego złotego
Mijaj±cy tydzieñ upłyn±ł pod znakiem tocz±cych się negocjacji pomiędzy Grecj± i jej wierzycielami, a towarzysz±cy im nastrój negatywnie odbił się na światowych rynkach.

29.05.2015 Kredytobiorcy nie zapłac± PIT-u od umorzonych odsetek
Resort finansów idzie na rękę m.in. frankowiczom - 22 maja br. zdecydował się zaniechać pobierania PIT-u od umorzonych przez bank odsetek od kredytów mieszkaniowych.

29.05.2015 Dlaczego warto wycofać się z funduszy obligacji?
Wszystko wskazuje na to, że hossa na funduszach dłużnych dobiega koñca. Zakoñczył się cykl obniżek stóp procentowych i wci±ż pojawiaj± się nowe sygnały zwiastuj±ce kres dobrego zwrotu z inwestycji.

29.05.2015 Skutki podatkowe wypłaty dywidendy w formie rzeczowej
Wypłata dywidendy w formie rzeczowej (niepieniężnej) jest nieodpłatnym zbyciem składników maj±tku spółki i nie powoduje powstania po stronie podatnika przychodu w podatku dochodowym od osób prawnych.

28.05.2015 Prosty sposób na dobr± ochronę zdolności kredytowej
Błędy zwi±zane z przekazywaniem danych do Biura Informacji Kredytowej mog± przydarzyć się również nam, podobnie jak zaległości w spłacie świadczenia czy kradzież dowodu osobistego.

28.05.2015 Konto osobiste - wybierz rozs±dnie i nie przepłacaj
Aktualnie, aby założyć ROR, czyli rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy, nie musimy tracić czasu na wizytę w banku. Wystarczy, że złożymy wniosek online na stronie WWW wybranej instytucji finansowej lub poprzez aplikację mobiln±.

28.05.2015 Czyszczenie danych w BIK - możliwe czy nie?
Hasła typu "czyszczenie BIK" kusz± obietnic±, że można szybko usun±ć negatywne wpisy w bazie Biura Informacji Kredytowej, a tym samym zyskać "czyst± kartę" i podnieść swoj± zdolność kredytow±.

28.05.2015 Co zamiast kredytu? Finansowanie społecznościowe
Projekt biznesowy, kulturalny, technologiczny, akcja społeczna lub charytatywna, a może innowacyjny start-up? Jeśli w głowie zrodził Ci się ciekawy pomysł, ale na drodze do jego realizacji stoi brak funduszy, wcale nie musisz zadłużać się w banku czy firmie pożyczkowej. Skorzystaj z hojności innych, stawiaj±c na crowdfunding.

28.05.2015 Nowe formy pomocy dla firm zagrożonych niewypłacalności±
Sejm uchwalił ustawę - Prawo restrukturyzacyjne, która wprowadzi nowe formy pomocy dla firm z problemami finansowymi. Rozwi±zania przewidziane ustawie, pozwalaj± na przeprowadzenie restrukturyzacji zobowi±zañ zagrożonej niewypłacalności± firmy i zapobieżenie jej likwidacji.

28.05.2015 TK: wystawianie bankowych tytułów egzekucyjnych jest sprzeczne z konstytucj±
Przepisy Prawa bankowego umożliwiaj±ce bankom wystawianie bankowych tytułów egzekucyjnych s± niezgodne z konstytucyjn± zasad± równego traktowania - orzekł Trybunał Konstytucyjny.

1 2 3 ... 9    »

Archiwum wiadomości serwisu "Inwestycje"

Publikacje
Biblioteczka inwestora
Podstawowe wiadomości o rynku kapitałowym.

Encyklopedia prawa
Leksykon informacji prawnych dla firm, opracowany przez renomowane kancelarie prawne.


Formularze
Serwisy partnerskie
Copyright © 2006 - 2015 Portal Skarbiec.biz S.A. z siedzibą w Warszawie 02-182, ul. Ruchliwa 15, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000466908, NIP: 1132830064, REGON: 142857785, o wysokości kapitału zakładowego w całości opłaconego: 432.100,00 PLN