SZUKASZ PRAWNIKA? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Kancelaria Prawna Skarbiec


Kancelaria Prawna Skarbiec - nr 1 w ochronie majątku i kontrolach podatkowych

Wiadomości

31.10.2014 Trwa rozbudowa Modrego Lasu
Otwarcie nowych, okazałych pokojów gościnnych na terenie pola golfowego Modry Las podwoiło liczbę miejsc noclegowych dostępnych dla golfistów odwiedzaj±cych ten kompleks golfowy.

31.10.2014 Polacy zagraj± w Durbanie
We wtorek, 4 listopada, w Durbanie rozpocznie się jubileuszowa dwudziesta edycja światowego finału World Golfers Championship i World Golfers Invitational.

31.10.2014 Kiedy i jak Fed zacznie zmieniać stopy procentowe?
O godzinie 19:00 poznamy odpowied¼, czy amerykañska Rezerwa Federalna post±pi zgodnie z planem i ogłosi zakoñczenie pomocowego skupu aktywów czy też zdecyduje się na jego przedłużenie o kilka tygodni.

31.10.2014 Będ± ułatwienia przy mediacji
Ministerstwo Gospodarki zamierza rozpowszechnić mediację oraz inne pozas±dowe sposoby rozwi±zywania sporów. Planuje wprowadzenie w tym celu uproszczeñ w przepisach oraz zachęt podatkowych i finansowych w postaci np. zmniejszenia kosztów, zwi±zanych ze skierowaniem sprawy do rozstrzygnięcia w tym trybie.

31.10.2014 Podatki odstraszyły Niemców od kościołów
Coraz więcej mieszkañców RFN wypisuje się z kościołów, zarówno katolickiego jak i protestanckiego. Dane z 2014 roku wykazuj±, że w tym roku odeszło od tych instytucji o 50 % więcej osób niż w ubiegłych latach.

31.10.2014 Włoskie i amerykañskie samochody klasyczne mocno drożej±
Hagerty Blue Chip Index, czyli jeden z dwóch głównych wska¼ników pozwalaj±cych ocenić rynek samochodów klasycznych, wzrósł między styczniem a wrześniem 2014 o ponad 25%.

31.10.2014 Obniżka stóp uderzyła w zyski z lokat
Na zakładanej dziś rocznej lokacie będzie można realnie zarobić 0,81 proc. - pokazuje najnowsze, pa¼dziernikowe notowanie Indeksu Realnego Oszczędzania BG¯Optima. Banki zareagowały na cięcie stóp przez Radę Polityki Pieniężnej.

31.10.2014 Kiedy należy zacz±ć odkładać pieni±dze na fundusz awaryjny?
W razie utraty pracy żadne ubezpieczenie nie będzie lepsze od solidnego funduszu awaryjnego. Jego minimalny poziom to równowartość trzymiesięcznego wynagrodzenia, ale im więcej tym lepiej.

31.10.2014 Poradnik emitenta obligacji
Od kilku lat rozwija się w Polsce rynek obligacji korporacyjnych. Do tej pory z tej możliwości pozyskiwania środków skorzystało kilkaset firm.

31.10.2014 Polacy zasługuj± na wyższe zarobki
Zdaniem ekspertów Polacy pracuj± tyle, że powinni zarabiać dwa razy więcej. Tymczasem - jak wynika z danych Eurostatu - jesteśmy w szóstce najmniej zarabiaj±cych nacji.

31.10.2014 Korekta na giełdach w pa¼dzierniku
Ostatni kwartał na razie nie przynosi poprawy na rynku kapitałowym w Polsce. Od pocz±tku miesi±ca główne indeksy polskiej giełdy spadły od 2 do 4%. Korekta nie ominęła też rynków zagranicznych.

31.10.2014 Wierny towarzysz
Jak pokazuje najnowszy raport "The Future of UV Inkjet Printing to 2018" agencji Smithers Pira, druk UV stał się w ci±gu ostatnich lat osobnym sektorem na rynku poligraficznym i opakowaniowym.

31.10.2014 Więcej kas fiskalnych od nowego roku
Resort finansów planuje zabrać zwolnienie od rejestrowania transakcji na kasie fiskalnej m.in. lekarzom czy prawnikom.

31.10.2014 Agencje Kredytowe ciesz± się coraz większym zainteresowaniem
Jeśli chodzi o wysokość zobowi±zañ, jakie zaci±gali Polacy poprzez Agencje Kredytowe, najczęściej były to sumy do 5000zł (26%). Na wyższe kwoty w przedziale do 10000 zł decydowało się 20% klientów.

30.10.2014 Z "check list±" łatwiej o kredyt
Powszechne jest przekonanie, że kredyt na zakup nieruchomości można uzyskać szybko, posiadaj±c odpowiednie zarobki, nieobci±żony rachunek oraz pozytywn± historię w BIK-u.

30.10.2014 Stały wzrost inwestycji japoñskich w Polsce
Wykwalifikowana kadra, relatywnie niskie koszty pracy i sprzyjaj±ca sytuacja polityczno-ekonomiczna to czynniki, które od lat przyci±gaj± do Polski inwestorów z Japonii.

30.10.2014 Czynnikiem gwarantuj±cym rozwój firmy jest wykwalifikowana kadra
Największym wyzwaniem dla prezesów firm, które zgłosiły swój udział do corocznego środkowoeuropejskiego rankingu "Deloitte Technology Fast 50", jest zarz±dzanie innowacj± oraz relacje z klientami.

30.10.2014 Dyskryminacja kobiet na rynku pracy to przeszłość?
Niedawne powołanie na stanowisko Prezesa Rady Ministrów kobiety oraz deklaracje Ewy Kopacz o wykorzystaniu w zarz±dzaniu większego zakresu typowo kobiecych kompetencji, ożywiły dyskusję na temat dostępu kobiet do kierowniczych stanowisk w administracji pañstwowej oraz biznesie.

30.10.2014 Oprocentowanie części kredytów spadnie dopiero w czerwcu
Coraz niższa stawka WIBOR powoduje, że rata przykładowego kredytu hipotecznego spadła od pocz±tku czerwca aż o około 115 zł. Jednak w praktyce nie wszyscy kredytobiorcy odczuli obniżkę.

1 2 3 ... 14    »

Archiwum wiadomości serwisu "Inwestycje"

Publikacje
Biblioteczka inwestora
Podstawowe wiadomości o rynku kapitałowym.

Encyklopedia prawa
Leksykon informacji prawnych dla firm, opracowany przez renomowane kancelarie prawne.


Formularze
Serwisy partnerskie
Copyright © 2006 - 2015 Portal Skarbiec.biz S.A. z siedzibą w Warszawie 02-182, ul. Ruchliwa 15, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000466908, NIP: 1132830064, REGON: 142857785, o wysokości kapitału zakładowego w całości opłaconego: 432.100,00 PLN