SZUKASZ PRAWNIKA? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Kancelaria Prawna Skarbiec


Kancelaria Prawna Skarbiec - nr 1 w ochronie majątku i kontrolach podatkowych

Wiadomości

28.11.2014 Prezydent podpisał ustawę podwyższaj±c± ulgi na dzieci
Prezydent Bronisław Komorowski podpisał nowelizację ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, która zwiększa ulgi na dzieci.

28.11.2014 Prywatne sprawy w czasie pracy
W każdej firmie zdarza się, że pracownicy musz± załatwić prywatn± sprawę w godzinach pracy czy też wyjść z firmy wcześniej. W jaki sposób pracodawca może uregulować te kwestie tak, by nie wprowadzać zbędnej biurokracji, a jednocześnie utrzymać płynn± organizację pracy?

28.11.2014 OT Logistics i obligacje za 100 mln zł
Logistyczna Spółka przydzieliła papiery, które posłuż± jako refinansowanie poprzednich serii papierów dłużnych.

28.11.2014 Wzrost obrotów LiveChat Software, rentowności nieco w dół
Grupa LiveChat Software, debiutant z kwietnia tego roku, podała swe rezultaty finansowe z pierwszego półrocza. Co szczególnie istotne, okazały się one lepsze niż dwanaście miesięcy wcześniej.

28.11.2014 Bitwa o ograniczenia i obowi±zki
Do biura Rzecznika Praw Obywatelskich napływaj± skargi klientów banków, w których wskazuj±, że zarówno podczas egzekucji administracyjnej, jak i s±dowej banki dokonuj± blokady na wszystkich rachunkach bankowych.

28.11.2014 Bankowy look nie jest bez znaczenia
Pieni±dze lubi± być ważne i dlatego wymagaj± specjalnej oprawy. Wiarygodność i gwarancja to wci±ż najważniejsze cechy, z którymi ł±czyć chcemy instytucje finansowe.

28.11.2014 Honda zwiększa zaangażowanie w projekt lotniczy
Honda Aero poinformowała o uruchomieniu produkcji nowego, turbowentylatorowego silnika odrzutowego HF120 w fabryce w Burlington (Karolina Północna).

28.11.2014 Uregulowanie zobowi±zañ wekslem własnym a korekta kosztów uzyskania przychodów
Zapłatę wekslem uznaje się za uregulowanie zobowi±zania, co nie powoduje konieczności korygowania kosztów uzyskania przychodu.

28.11.2014 Jaki koszt przy sprzedaży akcji, wniesionych uprzednio aportem do spółki
W przypadku sprzedaży przez spółkę z o.o. akcji wniesionych do niej uprzednio aportem w zamian za udziały w tej spółce, do kosztów uzyskania przychodu można zaliczyć wartość nominaln± wydanych w zamian za akcje udziałów, nie zaś ich wartość emisyjn±.

28.11.2014 Hipoteka postawiona na głowie
Od nowego roku wejd± w życie długo wyczekiwane przepisy o odwróconej hipotece. Ale szału nie będzie. Seniorzy na tym nie zarobi±, banki może tak, ale nieprędko i dużym nakładem sił.

28.11.2014 Banki przestaj± przyjmować wnioski o dopłaty MdM
Otrzymanie kredytu w ramach programu MdM z dopłat± wypłacon± w tym roku będzie coraz trudniejsze - banki przestaj± bowiem przyjmować wnioski kredytowe. Osoby, które wybrały mieszkanie z dat± oddania do użytkowania pod koniec roku znalazły się w trudnej sytuacji.

28.11.2014 Wartości pieniężne otrzymywane przez Stowarzyszenie
Na wstępie należy wskazać, iż zasady funkcjonowania stowarzyszenia (w tym m.in. tworzenie, nadzór, likwidacja) określone zostały w przepisach ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach.

27.11.2014 Giełda usunęła trzy spółki z notowañ na Catalyst
Usunięcie Jedynki, WZRT i Krzętli z notowañ i tak ma wymiar bardziej symboliczny niż praktyczny. Jest form± bardziej odarcia inwestorów ze złudzeñ niż wyci±gnięciem konsekwencji wobec winnych.

27.11.2014 Rynkowy przeplataniec na Ksi±żęcej
Poniedziałkow± sesję odnotować należy jedynie z kronikarskiego obowi±zku. Choć fatalny odczyt japoñskiego PKB za 3Q nie wystraszył rodzimych inwestorów, to kupuj±cy nie wykazali również wyra¼niejszej inicjatywy i WIG20 zakoñczył dzieñ bez zmian.

27.11.2014 Szwajcarska ruletka
Kto by przypuszczał, że tak egzotyczne z pozoru wydarzenie, jak szwajcarskie referendum 30 listopada o poziomie rezerw złota zatrzęsie polskim rynkiem finansowym?

27.11.2014 Odwrócona hipoteka wirtualnym rozwi±zaniem?
Ustawa o odwróconym kredycie hipotecznym trafiła do dziennika ustaw, co oznacza, że po upływie 30 dni, 15 grudnia 2014 r., wejdzie w życie. Wygl±da jednak na to, że klienci nie będ± mogli przebierać w ofertach, bo banki podchodz± do tematu z duż± ostrożności±.

27.11.2014 Obowi±zek zwołania zgromadzenia wspólników w celu powzięcia uchwały dotycz±cej dalszego istnienia spółki
Jeżeli bilans sporz±dzony przez zarz±d wykaże stratę przewyższaj±c± sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz połowę kapitału zakładowego, zarz±d jest obowi±zany niezwłocznie zwołać zgromadzenie wspólników.

26.11.2014 Niezłe tempo sprzedaży
Choć średni czas sprzedaży mieszkania w Warszawie wzrósł o nieco ponad tydzieñ, to nadal możemy mówić o dość dobrym tempie sprzedaży mieszkañ z drugiej ręki.

26.11.2014 Skutki nieprawidłowej reprezentacji spółki z ograniczon± odpowiedzialności±
Spółka z ograniczon± odpowiedzialności±, jako osoba prawna, działa poprzez swoje organy. W zakresie reprezentacji spółki organem kompetentnym jest zarz±d. Możliwa jest również reprezentacja spółki poprzez prokurentów i pełnomocników.

1 2 3 ... 9    »

Archiwum wiadomości serwisu "Inwestycje"

Publikacje
Biblioteczka inwestora
Podstawowe wiadomości o rynku kapitałowym.

Encyklopedia prawa
Leksykon informacji prawnych dla firm, opracowany przez renomowane kancelarie prawne.


Formularze
Serwisy partnerskie
Copyright © 2006 - 2015 Portal Skarbiec.biz S.A. z siedzibą w Warszawie 02-182, ul. Ruchliwa 15, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000466908, NIP: 1132830064, REGON: 142857785, o wysokości kapitału zakładowego w całości opłaconego: 432.100,00 PLN