Nowa osoba w zespole Tar Heel Capital [31.10.2007] Do zespołu Tar Heel Capital - funduszu zarządzającego inwestycjami Private Equity - dołączyła Izabella Żakowska. Izabella Żakowska posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie finansów i rachunkowości. Poprzednio zajmowała stanowisko dyrektora finansowego w spółce Vos Logistics

Niemiecki lider private banking w Polsce [29.10.2007] Sal. Oppenheim, niemiecki bank specjalizujący się w obsłudze Klientów private banking otworzył w Polsce swoje przedstawicielstwo. To kolejny po UBS wiodący zagraniczny bank private banking, który rozpoczął walkę o polskich zamożnych klientów. Działalność w Polsce będzie odbywać

Subfundusz Allianz Walutowy [28.10.2007] Aktywa Subfunduszu inwestowane są w instrumenty finansowe o ograniczonym ryzyku np. papiery wartościowe emitowane przez najbardziej wiarygodnych emitentów. Zaletą Subfunduszu jest możliwość wpłacania środków w USD, EUR i złotówkach. Do przeliczenia walut stosuje się średni kurs NBP. Wycena jednostek

Subfundusz Allianz Stabilnego Wzrostu [28.10.2007] Celem inwestycyjnym Subfunduszu Allianz Stabilnego Wzrostu jest wzrost wartości aktywów Subfunduszu w wyniku wzrostu wartości lokat. Subfundusz Stabilnego Wzrostu dołoży wszelkich starań dla zrealizowania celu inwestycyjnego, ale nie gwarantuje jego osiągnięcia. Subfundusz Allianz Stabilnego Wzrostu realizuje cel inwestycyjny

Subfundusz Allianz Pieniężny [28.10.2007] 100% aktywów Subfunduszu lokowanych jest w krótkoterminowe instrumenty dłużne emitowane przez Skarb Państwa oraz inne dłużne papiery wartościowe zapewniające konkurencyjne oprocentowanie, emitowane przez podmioty o najwyższej wiarygodności. Polecany Inwestorom, którzy dążą do osiągnięcia stopy zwrotu przekraczającej oprocentowanie 6-miesięcznej lokaty

Subfundusz Allianz Obligacji [28.10.2007] Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest wzrost wartości Aktywów Subfunduszu w wyniku wzrostu wartości lokat. Subfundusz Allianz Obligacji nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego. Subfundusz Allianz Obligacji realizuje cel inwestycyjny poprzez inwestowanie aktywów w średnio- i długoterminowe instrumenty dłużne, głównie emitowane