Lekarz otworzył działalność polegającą na przygotowywaniu materiałów dydaktycznych na potrzeby kursów przygotowujących studentów i lekarzy stażystów do lekarskiego egzaminu końcowego. Jako że nie prowadzi już praktyki lekarskiej, ani też nie prowadzi działalności związanej z nauczaniem zawodu lekarza jako nauczyciel akademicki, był przekonany, że może opodatkowywać

Małżonkowie złożyli wspólnie roczne zeznanie podatkowe za 2020 r. W roku tym żona nie uzyskała żadnego dochodu objętego opodatkowaniem, natomiast dokonała w nim maksymalnej wpłaty na Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE). Byli przekonani, że dokonaną ze środków wspólnych wpłatę na IKZE będą mogli odliczyć od

W związku z wprowadzeniem od 1 lipca 2021 r. unijnego cyfrowego certyfikatu COVID, Komisja Europejska wydała wytyczne dla państw członkowskich Unii Europejskiej dotyczące najlepszych sposobów sprawdzania przed podróżą osób posiadających takie „paszporty”, zapewniając w ten sposób pasażerom linii lotniczych i personelowi możliwie jak najsprawniejszy przebieg

Szef departamentu praw człowieka ONZ w poniedziałek 19 lipca potwierdziła, że organizacja dostrzegła problem, iż na świecie powszechną praktyką jest wykorzystywanie oprogramowania szpiegowskiego Pegasus do nielegalnego naruszania praw osób inwigilowanych, w tym dziennikarzy i polityków. To niezwykle niepokojące zjawisko, które potwierdziło niektóre z najgorszych obaw

Komisja Europejska opublikowała we wtorek 20 lipca drugie ogólnounijne sprawozdanie na temat praworządności na swoim terytorium, zawierające komunikat dotyczący sytuacji w UE jako całości oraz rozdziały poświęcone poszczególnym państwom członkowskim. W sprawozdaniu z 2021 r. omówiono nowe wydarzenia, które miały miejsce od września ubiegłego roku,