We wtorek 22 września 2020 r., Sąd Najwyższy zwrócił się do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z pytaniem prejudycjalnym w sprawie zgodności z prawem unijnym krajowych przepisów, które nie gwarantują skutecznej ochrony (bądź stoją jej na przeszkodzie) otrzymanych z UE środków zgromadzonych na rachunku bankowym upadłego