Stanowisko KNF ws. stosowania wskaźników referencyjnych w umowach kredytu

Stanowisko KNF ws. stosowania wskaźników referencyjnych w umowach kredytu

Stanowisko KNF ws. stosowania wskaźników referencyjnych w umowach kredytu

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego wydał 3 sierpnia 2020 r. komunikat dotyczący możliwości stosowania wskaźników referencyjnych stopy procentowej w umowach kredytu. Kwestia ta budziła wątpliwości co do zgodności z prawem takiego rozwiązania.

Urząd KNF wystosował swoje oświadczenie jako odpowiedź na wątpliwości w zakresie dopuszczalności stosowania wskaźników referencyjnych w umowach finansowych, w tym w umowach kredytowych, celem ustalania zasad oprocentowania kredytu o zmiennej stopie procentowej. Zdaniem KNF wątpliwości te zgłaszali nieprofesjonalni uczestnicy rynku finansowego, stąd Komisja uznała za konieczne ich rozwianie. Wskaźniki referencyjne są zmienną składową oprocentowania umowy kredytu i mają bezpośredni wpływ na ostateczną wysokość kwoty kredytu do spłaty, w tym również raty odsetkowo – kapitałowej.

Urząd KNF informuje, że możliwość stosowania tych wskaźników w umowach kredytowych jest w przepisach dopuszczona wprost. Podstawę do tego dają przepisy art. 69 ust. 2 pkt 5 oraz art. 76 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2019 r., poz. 2357, ze zm.). Reguły ustalania wysokości oprocentowania kredytu określa obejmująca go umowa.

„W przypadku gdy stopa oprocentowania kredytu jest zmienna i oparta na stopie referencyjnej, kredytodawca wskazuje w umowie kredytu warunki zmiany stopy procentowej kredytu, a także informuje kredytobiorcę o każdej zmianie stopy oprocentowania. Ustawa o kredycie konsumenckim oraz ustawa o kredycie hipotecznym doprecyzowują przywołane powyżej obowiązki informacyjne kredytodawców w sytuacji ustalenia zasad oprocentowania kredytu według zmiennej stopy procentowej” (Komunikat Urzędu KNF ws. stosowania wskaźników referencyjnych stopy procentowej w umowach kredytu z 3 sierpnia 2020 r.).

źródło: www.knf.gov.pl

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Oceń ten artykuł: