Skutki podatkowe w PCC nabycia przez luksemburską spółkę wierzytelności w ramach kompleksowej usługi sekurytyzacji

Skutki podatkowe w PCC nabycia przez luksemburską spółkę wierzytelności w ramach kompleksowej usługi sekurytyzacji

Skutki podatkowe w PCC nabycia przez luksemburską spółkę wierzytelności w ramach kompleksowej usługi sekurytyzacji

Utworzona na mocy luksemburskiego prawa spółka SPV, nieposiadająca siedziby ani miejsca prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce, jak również niezarejestrowana tu do celów opodatkowania VAT, nabywa od polskiej spółki z o.o. wierzytelności w ramach usług sekurytyzacji. Wystąpiła do organu podatkowego z zapytaniem o skutki podatkowe w podatku od czynności cywilnoprawnych (dalej: PCC) tych transakcji.

Polska spółka z o.o., prowadząca działalność finansową, również w zakresie leasingu oraz najmu długoterminowego, w trakcie wykonywania tej działalności udziela swoim klientom pożyczek. Firma zamierza przeprowadzić transakcję sekurytyzacyjną, której przedmiotem będą wierzytelności wynikające i należne jej na podstawie zawartych przez nią z klientami umów: leasingu, najmu i pożyczek. Sekurytyzacja nastąpi poprzez odpłatny przelew tych wierzytelności przez spółkę do luksemburskiej spółki SPV, specjalizującej się w działalności sekurytyzacyjnej, niezarejestrowanej w Polsce do celów VAT, ani nieposiadającej siedziby ani miejsca prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce.

Przelew wierzytelności nastąpi w sposób rewolwingowy, a więc spółka będzie w określonych odstępach czasu sprzedawać luksemburskiej firmie transze wierzytelności, wraz z roszczeniami ubocznymi: zarówno o charakterze pieniężnym jak i niepieniężnym, a także z prawem do zaspokojenia roszczeń z zabezpieczeń ustanowionych celem zagwarantowania prawidłowego wykonania przez dłużników ich zobowiązań dotyczących przenoszonych wierzytelności. Poza tym cała transakcja sekurytyzacyjna wyglądać będzie m.in. następująco:

– SPV zapłaci spółce cenę nabycia wierzytelności, która będzie odpowiadać aktualnej wartości wierzytelności, pomniejszonej o dyskonto ustalone według mającej zastosowanie stawki dyskonta, określonej w warunkach sekurytyzacji – dyskonto, będące różnicą pomiędzy wartością wierzytelności a ceną zapłaconą za wierzytelności, stanowić będzie wynagrodzenie należne SPV za udział w sekurytyzacji;

– od strony rachunkowej transakcja nie zostanie rozpoznana jako sprzedaż wierzytelności, lecz jako pożyczka udzielona spółce przez SPV, stąd otrzymane przez spółkę środki zostaną ujęte jako zobowiązanie wobec SPV;

– celem nabycia wierzytelności od spółki, SPV wyemituje obligacje lub inne instrumenty dłużne, których zabezpieczeniem spłaty będą wierzytelności nabyte od spółki;

– przelew wierzytelności do SPV nie będzie połączony z przeniesieniem na SPV własności wyleasingowanych, czy wynajętych przedmiotów objętych umowami leasingu oraz najmu.

Ponieważ planowana transakcja nie będzie serią zwykłych przelewów wierzytelności, a skomplikowaną operacją finansową, zawierającą elementy wymagane przez regulacje unijne dotyczące transakcji sekurytyzacyjnych, luksemburska firma wystąpiła do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z pytaniem, czy stoi na właściwym stanowisku, że przelewy te nie będą podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

Dyrektor KIS stwierdził, że rozstrzygającym dla zadanego przez przedsiębiorcę pytania jest ustalenie, czy opisana transakcja podlegać będzie ustawie o podatku od towarów i usług. Bo jeśli będzie podlegać opodatkowaniu VAT, to zostanie automatycznie wyłączona z opodatkowania PCC. Powołując wydaną 15 grudnia 2020 r. interpretację indywidualną o sygn. 0114-KDIP4-3.4012.516.2020.3.EK wskazał, że zgodnie z regulacjami polskiego prawa podatkowego nabycie usług sekurytyzacyjnych stanowi dla nabywcy import usług, o którym mowa w art. 2 pkt 9 ustawy o VAT. W konsekwencji, Dyrektor KIS uznał, że w niniejszej sprawie przeprowadzane między spółkami transakcje przelewów wierzytelności w ramach usługi sekurytyzacyjnej nie będą podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

„Z uwagi zatem na fakt, że opisana we wniosku usługa sekurytyzacji i tym samym dokonywany w jej ramach na podstawie umowy sprzedaży przelew wierzytelności będzie podlegała uregulowaniom ustawy o podatku od towarów i usług (…) to czynność będzie wyłączona z opodatkowania na podstawie art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych” (interpretacja indywidualna z 16 grudnia 2020 r., sygn. 0111-KDIB2-2.4014.193.2020.2.MM).

Redakcja Portalu Skarbiec.biz

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Oceń ten artykuł: