Miesięczny przegląd rynku akcji: W październiku wzrosła rozbieżność pomiędzy danymi makro a giełdą

wskaźniki wyprzedzające

Październik był wyjątkowo zmiennym miesiącem: wyrażone w USD ceny światowych akcji wzrosły o 2,7% pomimo wyraźnych przesłanek, że globalna gospodarka w dalszym ciągu hamuje. W istocie wskaźniki wyprzedzające światowej koniunktury przyjęte przez OECD od 20 miesięcy spadają.

Amerykańska branża chemiczna wykazuje oznaki osłabienia, które najprawdopodobniej utrzymają się do II kwartału 2020 r. Dane eksportowe z Korei Południowej nie wskazują na ożywienie w Azji, a w szczególności w Chinach. Zatrudnienie w Stanach Zjednoczonych hamuje, a zyski przyjmują wartości ujemne na rynkach wschodzących oraz zbliżają się do wartości ujemnych na rynkach rozwiniętych.

Taką rozbieżność pomiędzy danymi makroekonomicznymi a rynkami akcji można tłumaczyć na wiele sposobów

Jednym z nich jest teza, iż inwestujący w akcje zakładają, iż osłabienie gospodarki jest chwilowe i poprzedza trend wzrostowy. Teza ta jest kluczowa – ewentualne ogólne pogorszenie sytuacji amerykańskiego sektora usługowego i spadek zatrudnienia teoretycznie powinny doprowadzić do przeszacowania cen światowych akcji.

wskaźniki wyprzedzające

Tegoroczna hossa na rynkach światowych akcji (wzrost o 19%) była wynikiem wyłącznie rozszerzenia mnożników wyceny, które do pewnego stopnia jest uzasadnione obniżeniem globalnych stóp procentowych, odzwierciedlającym niższą inflację i oczekiwania dotyczące wzrost. Dostrzega się wyraźną prawidłowość polegającą na tym, że niższa stopa inflacji przekłada się na wyższy mnożnik wyceny. Ilustruje to minimalną stopę zwrotu z kapitału w przypadku spółek, ale również efekt substytucyjny w odniesieniu do obligacji i akcji uprawniających do wypłaty dywidendy, co szeroko omawiano w październikowych codziennych analizach rynku akcji.

wskaźniki wyprzedzające

wskaźniki wyprzedzające

W prognozie na IV kwartał 2019 r. „Zabójczy dolar” wykazano również, dlaczego USD jest kluczowym czynnikiem kształtującym globalne zyski z akcji

Według ustaleń ekspertów, dotyczących ostatnich trzech istotnych cykli USD, aprecjacja USD zbiega się ze wzrostem zysków z akcji amerykańskich względem zysków z akcji spółek z rynków rozwiniętych innych niż Stany Zjednoczone oraz spółek z rynków wschodzących.

Monitorowanie aprecjacji USD ma także szczególne znaczenie, ponieważ USD pełni rolę ograniczającą w kontekście warunków finansowych i światowego wzrostu. Na razie podtrzymuje się opinię, że należy przyjąć postawę defensywną w odniesieniu do akcji, jednak gdy tylko wskaźniki wyprzedzające koniunktury ponownie pójdą w górę, a USD zacznie tracić na wartości, eksperci skłaniają się ku znacznemu zwiększeniu zaangażowania na tym rynku.

wskaźniki wyprzedzające

Biorąc pod uwagę trajektorię danych makroekonomicznych, coraz większą niepewność geopolityczną i problemy z zawarciem porozumienia w sprawie handlu, podtrzymuje się pogląd, że w listopadzie i grudniu zmienność może wzrosnąć, mimo iż pogląd taki wydaje się sprzeczny z opinią większości, uwzględniając fakt, iż ceny akcji idą w górę.

Indeks VIX powrócił do poziomów z lipca, zanim pojawiła się sierpniowa zmienność. Zdaniem ekspertów, zmienność na rynku akcji zależna jest od informacji na temat chińsko-amerykańskiego porozumienia w sprawie handlu oraz dzisiejszej publikacji danych na temat zatrudnienia w Stanach Zjednoczonych.

wskaźniki wyprzedzające

Źródło: Peter Garnry, dyrektor ds. strategii rynków akcji w Saxo Banku

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Oceń ten artykuł: