Najnowsze zmiany w prawie budowlanym w 2020 r.

Najnowsze zmiany w prawie budowlanym w 2020 r.

W czwartek 13 lutego 2020 r., Parlament zakończył prace nad Rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw – poinformowało Ministerstwo Rozwoju. Nowelizacja ma uprościć i przyspieszyć proces inwestycyjno-budowlany. Nowe przepisy powinny zainteresować zwłaszcza przedsiębiorców z branży budowlanej, deweloperów, inwestorów, ale i każdego, kto podejmuje się budowy lub innych prac budowlanych.

Nowelizacja autorstwa Ministerstwa Rozwoju (druk sejmowy nr 121) została uchwalona już 23 stycznia 2020 r., podczas 4. posiedzenia Sejmu, ale po przekazaniu jej do Prezydenta i Marszałka Senatu, od tego drugiego powróciła do Sejmu z poprawkami. 12 lutego 2020 r. Sejm, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Komisji Infrastruktury, która większość senackich poprawek odrzuciła, uchwalił ją ponownie i ponownie przekazał ją do Senatu. W piątek 14 lutego 2020 r., Ministerstwo Rozwoju poinformowało, że prace nad ustawą zostały zakończone i teraz pozostaje już tylko czekać na złożenie pod nią podpisu Prezydenta.

Uproszczona legalizacja budowli po 20 latach

Obiekty budowlane lub ich części, wybudowane bez wymaganego zgłoszenia, jak i pomimo wniesienia sprzeciwu od tego zgłoszenia, będą mogły zostać zalegalizowane w bezpłatnym, uproszczonym postępowaniu legalizacyjnym, jeśli od zakończenia ich budowy upłynęło co najmniej 20 lat. By skorzystać z tej procedury, wystarczającym będzie przedstawienie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej oraz ekspertyzy technicznej o możliwość bezpiecznego użytkowania obiektu.

Mniejszy formalizm przy uzyskiwaniu pozwoleń na budowę

Nowelizacja zmniejszyć ma ilość formalności wymaganych przy występowaniu o pozwolenie na budowę lub przy dokonywaniu zgłoszenia budowy lub innych robót budowlanych. Wystarczającym do złożenia wniosku będzie posiadanie tylko części projektu budowlanego. Sam projekt ma składać się z projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego i projektu technicznego.

Paczkomaty bez dziennika budowy

Art. 29 ust. 2 pkt 28 ustawy Prawo budowlane otrzyma brzmienie: „Nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę oraz zgłoszenia, o którym mowa w art. 30, budowa bankomatów, biletomatów, wpłatomatów, automatów sprzedających, automatów przechowujących przesyłki lub automatów służących do wykonywania innego rodzaju usług o wysokości do 3 m włącznie” (Tekst ustawy przekazany do Senatu 12 lutego 2020 r.). Zmiany mają na celu dostosowanie polskiego prawa budowlanego do współczesnych realiów gospodarczych, gdy powszechnym stało się montowanie takich urządzeń w znacznej ilości. Firma stawiająca paczkomat nie będzie już musiała występować o pozwolenie na jego budowę, ani prowadzić dziennik budowy. Zwolnieniem z konieczności uzyskania pozwolenia na budowę mają zostać objęte również instalacje gazowe wykonywane wewnątrz i na zewnątrz budynku, oczyszczalnie ścieków o wydajności do 7,5 m3, i inne, jak np. niecki dezynfekcyjne. Nie trzeba będzie też zgłaszać niektórych prac budowlanych, np. budowy urządzeń melioracji wodnej.

5 lat na stwierdzenie nieważności pozwolenia

Nie będzie można stwierdzić nieważności decyzji o wydaniu pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego, jeśli od dnia, w którym decyzja o pozwoleniu na użytkowanie stała się ostateczna, upłynie 5 lat. To samo dotyczyć będzie udzielnego pozwolenia na budowę, jeśli ten 5-letni termin upłynie od dnia jego doręczenia lub ogłoszenia.

Reakcja na tragedię

Zamiana sposobu użytkowania nieruchomości, np. przekształcenie jej na przedszkole lub escape room, będzie wymagała uzyskania pozytywnej ekspertyzy przeciwpożarowej. Zmiany w tej kwestii to zapewne reakcja na tragedię, do jakiej doszło w jednym z ecape roomów w Koszalinie w styczniu 2019 roku.

Wiele innych zmian

Najnowsza nowelizacja prawa budowlanego, to szereg jeszcze wielu innych zmian. M.in. przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne nie będą mogły pobierać opłat za wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci. To również zmiany w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu terenu, o gospodarce nieruchomościami, prawie energetycznym i wielu innych ustawach. Dlatego też firmy budowlane, deweloperzy, inwestorzy już teraz powinni przeprowadzić audyt prawny prowadzonych i planowanych przedsięwzięć, budów, remontów i innych inwestycji budowlanych. A najnowsza ustawa o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw, to nie tylko korzystne dla inwestorów budowlanych zmiany, ale i obowiązki.

Redakcja Portalu Skarbiec.biz

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Oceń ten artykuł: