Unijna dyrektywa w sprawie zorganizowanych podróży

Unijna dyrektywa w sprawie zorganizowanych podróży

Unijna dyrektywa w sprawie zorganizowanych podróży

W poniedziałek 1 marca Komisja Europejska przyjęła sprawozdanie dotyczące dyrektywy w sprawie podróży zorganizowanych, podsumowując jej stosowanie od czasu wejścia w życie w lipcu 2018 r. W sprawozdaniu przeanalizowano, w jaki sposób państwa członkowskie Unii Europejskiej dokonały transpozycji dyrektywy do prawa krajowego, oraz oceniono ją w kontekście upadłości Thomasa Cooka w 2019 r. i wyzwań, jakie pojawiły się w czasie kryzysu COVID-19.

Unijny Komisarz ds. sprawiedliwości, Didier Reynders, powiedział: „Pandemia koronawirusa doprowadziła do ogromnych zakłóceń w podróżowaniu na całym świecie, pokazując, jak ważne jest istnienie przepisów, które chronią podróżnych w każdych okolicznościach. Naszą ambicją jest zapewnienie, aby nasze przepisy nadal zapewniały ochronę, były skutecznie egzekwowane i dostosowane do czasów, w których żyjemy.” Zgodnie z zapowiedzią zawartą w nowym programie na rzecz praw konsumentów i w oparciu o ustalenia dzisiejszego sprawozdania, Komisja przeprowadzi do 2022 r. pogłębioną analizę, w ramach której oceni, czy obecne ramy regulacyjne dotyczące podróży zorganizowanych nadal zapewniają solidną i kompleksową ochronę konsumentów w każdym momencie.

Kwestie opisane w sprawozdaniu, oraz ich praktyczne konsekwencje wymagają dalszej analizy. W szczególności Komisja Europejska musi dokładniej ocenić pełny wpływ kryzysu COVID-19 na sektor i poziom ochrony konsumentów. Celem zbliżającej się szczegółowej analizy zaplanowanej na 2022 r. nie będzie obniżenie poziomu ochrony konsumentów. Wręcz przeciwnie, Komisja oceni, w jaki sposób można zapewnić wysoki poziom ochrony konsumentów przewidziany w dyrektywie, w jaki sposób można skutecznie egzekwować prawa konsumentów w każdym momencie oraz w jaki sposób bardziej sprawiedliwy podział obciążeń między podmiotami gospodarczymi w łańcuchu wartości mógłby przyczynić się do osiągnięcia tego celu.

To działanie w ramach programu na rzecz konsumentów uwzględni odpowiednie kroki zapowiedziane w strategii na rzecz zrównoważonej i inteligentnej mobilności. Działania te obejmują przegląd ram regulacyjnych dotyczących praw pasażerów, zapewnienia ich odporności na rozległe zakłócenia w podróży oraz możliwe warianty dotyczące biletów multimodalnych, odpowiedniego programu ochrony finansowej pasażerów przed ryzykiem kryzysu płynności finansowej lub niewypłacalności w odniesieniu do zwrotu kosztów biletów oraz, w razie potrzeby, ich repatriacji.

źródło: Komisja Europejska

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Oceń ten artykuł: