Unijny SURE dla ochrony miejsc pracy o wartości do 100 mld euro, z dużą kwotą pomocy dla Polski

Unijny SURE dla ochrony miejsc pracy o wartości do 100 mld euro, z dużą kwotą pomocy dla Polski

Unijny SURE dla ochrony miejsc pracy o wartości do 100 mld euro, z dużą kwotą pomocy dla Polski

Komisja Europejska poinformowała we wtorek 22 września 2020 r. o uruchomieniu instrumentu SURE, którego celem jest wsparcie finansowe w wysokości nawet 100 mld EUR na ochronę miejsc pracy i pracowników dotkniętych pandemią koronawirusa, z czego ponad 11 mld euro przeznaczone jest dla Polski.

Stworzenie programu SURE było możliwe w wyniku zakończenia krajowych procedur zatwierdzania i podpisywania przez wszystkie państwa członkowskie umów gwarancyjnych z Komisją Europejską o łącznej wartości 25 mld EUR. Dobrowolne zobowiązanie się do udzielenia gwarancji jest istotnym wyrazem solidarności w obliczu bezprecedensowego kryzysu, jaki nastał w związku z pandemią COVID-19. Gwarancje te są niezbędne do zwiększenia wolumenu kredytów, które mogą być udzielane państwom członkowskim, przy jednoczesnym zachowaniu bardzo dobrego ratingu kredytowego Unii i jej silnej pozycji na międzynarodowych rynkach kapitałowych.

Komisja przedstawiła już Radzie UE wnioski dotyczące decyzji w sprawie przyznania wsparcia finansowego w wysokości 87,3 mld EUR dla 16 państw członkowskich w ramach instrumentu SURE. Po przyjęciu tych wniosków przez Radę, wsparcie finansowe będzie udzielane w formie pożyczek państwom członkowskim przez Unię Europejską na korzystnych warunkach. Pożyczki te pomogą państwom członkowskim w rozwiązaniu problemu nagłego wzrostu wydatków publicznych w celu utrzymania zatrudnienia w kontekście kryzysu pandemii. W szczególności pomogą pokryć koszty bezpośrednio związane z finansowaniem krajowych systemów skróconego czasu pracy i innych podobnych środków, które wprowadziły w odpowiedzi na pandemię koronawirusa, w szczególności dla osób pracujących na własny rachunek. Jako środek pomocniczy, SURE mógłby również finansować niektóre środki związane ze zdrowiem, w szczególności w miejscu pracy, wykorzystywane do zapewnienia bezpiecznego powrotu do normalnej działalności gospodarczej.

Po konsultacjach z państwami członkowskimi, które wystąpiły o wsparcie, oraz po dokonaniu oceny ich wniosków, Komisja zwróciła się do Rady z wnioskiem o zatwierdzenie przyznania wsparcia finansowego Polsce w wysokości 11,2 mld euro. To trzecia co do wysokości wielkość pomocy. Więcej ma otrzymać tylko Hiszpania (21,3 mld euro) i Włochy (27,4 mld euro).

W ramach reakcji na pandemię koronawirusa, 2 kwietnia 2020 r. Komisja Europejska zaproponowała stworzenie programu SURE. 19 maja 2020 r. państwa członkowskie w Radzie UE przyjęły rozporządzenie ustanawiające SURE. Wkład każdego państwa członkowskiego w ogólną kwotę gwarancji odpowiada jego względnemu udziałowi w całkowitym dochodzie narodowym brutto (DNB) Unii Europejskiej, w oparciu o budżet UE na rok 2020.

Redakcja Portalu Skarbiec.biz

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Oceń ten artykuł: