Prawo do odliczenia VAT z faktur zaliczkowych w związku z nabyciem lokali

Prawo do odliczenia VAT z faktur zaliczkowych w związku z nabyciem lokali

Prawo do odliczenia VAT z faktur zaliczkowych w związku z nabyciem lokali

 Nabywający mieszkania celem przeznaczenia ich na wynajem, wystąpił go organu podatkowego o interpretację przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, czy otrzymując od sprzedającego te mieszkania dewelopera faktury zaliczkowe, będzie miał prawo do odliczenia wykazanego na nich VAT.

Zarejestrowany jako czynny podatnik VAT wnioskodawca, zamierza kupić trzy lokale mieszkalne i przeznaczyć je pod wynajem, zarówno długoterminowy, jak i okazjonalny. Wynajem ten będzie dokumentował wystawianymi fakturami VAT ze stawką opodatkowania 8% lub 23%, w zależności czy będzie to najem świadczony osobom prywatnym, czy na cele prowadzenia działalności gospodarczej.

Przedmiotowe mieszkania nabywać będzie w drodze zawieranych w formie aktu notarialnego umów przedwstępnych. Do czasu zawarcia umów przenoszących własność, wnioskodawca dokonywać będzie ratalnych wpłat na konto dewelopera, wraz z postępem prac, stanowiących równowartość ceny nabycia lokali. Nabywca wystąpił do organu podatkowego o potwierdzenie, że będzie mu przysługiwać prawo do odliczenia podatku VAT z otrzymywanych od dewelopera faktur zaliczkowych. Jego wątpliwości, co do takiej możliwości, mógł wzbudzić przepis art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy o podatku od towarów i usług, zgodnie z którym:

„Zwalnia się od podatku usługi w zakresie wynajmowania lub wydzierżawiania nieruchomości o charakterze mieszkalnym lub części nieruchomości, na własny rachunek, wyłącznie na cele mieszkaniowe” (Dz. U. 2004 Nr 54 poz. 535, ze zm.). A zwolnienie to, jeśli objęłoby świadczone przez niego usługi, wykluczyłoby możliwość zastosowania przepisu art. 86 ustawy o VAT, jaki za podstawę do odliczenia VAT z faktur zaliczkowych w przedmiotowej sprawie wziął wnioskodawca.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, w wydanej 20 stycznia 2020 r. interpretacji indywidualnej uznał stanowisko nabywcy za prawidłowe. Odnosząc się do treści przepisu art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy o VAT stwierdził, że nie znajdzie on zastosowania, bowiem złożony przez nabywcę wniosek nie dotyczy lokali mieszkalnych (choć raczej powinien uznać, że nie znajdzie on zastosowania z uwagi na przepis art. 43 ust. 20 tej ustawy stanowiący, że „Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 36, nie ma zastosowania do usług wymienionych w poz. 47 załącznika nr 3 do ustawy”, a więc do usług związanych z zakwaterowaniem). Organ zgodził się z wnioskodawcą, że w przedmiotowej sprawie zastosowanie znajdzie przepis art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, który pozwala osobom wykonującym samodzielnie działalność gospodarczą, obniżyć kwotę podatku należnego o kwotę podatku naliczonego tytułem nabycia towarów wykorzystywanych przez niego do wykonywania czynności opodatkowanych.

„…warunki, o których mowa w art. 86 ust. 1 ustawy, będą spełnione, ponieważ Wnioskodawca jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, a zakupione lokale – jak wynika z opisu sprawy – będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych tj. wynajem krótkoterminowy opodatkowany stawką w wysokości 8% oraz wynajem na cele działalności gospodarczej stosując stawkę podatku w wysokości 23%. (…) Ponadto należy wskazać, że w przedmiotowej sprawie przepis art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy nie znajdzie zastosowania, ponieważ – jak wynika z wniosku – przedmiotem wniosku nie są lokale mieszkalne” (interpretacja indywidualna DKIS z 20.02.2020 r., sygn. 0114-KDIP1-3.4012.557.2019.2.KP).

Redakcja Portalu Skarbiec.biz

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Oceń ten artykuł: