Polski przemysł w 2019 roku – dane statystyczne

polski-przemysl-w-2019-roku-dane-statystyczne

polski-przemysl-w-2019-roku-dane-statystyczne

Główny Urząd Statystyczny opublikował raport pt. „Przemysł – wyniki działalności w 2019 r.”, będący analizą funkcjonowania jednej z najważniejszych gałęzi gospodarki kraju. Przemysł wytwarza ponad 20% PKB.

W 2019 roku przedsiębiorstwa zatrudniające minimum 10 pracowników wypracowały o 4% więcej produkcji sprzedanej przemysłu niż w roku 2018. Zwiększoną produkcją mogły pochwalić się 27 spośród 34 gałęzi przemysłu (ich udział ogółem w wartości produkcji przemysłowej wyniósł 87,8%), a największą w:

– segmencie dostarczania wody, gospodarowania ściekami i odpadami, rekultywacji – o 9,6%;

– w przetwórstwie przemysłowym – o 4,2%;

– w górnictwie i wydobyciu – o 1,1%;

– w segmencie wytwarzania i zaopatrywania w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę – o 0,2%.

Produkcja dóbr inwestycyjnych wzrosła o 5,3%, dóbr konsumpcyjnych trwałych o 4,5%, zaopatrzeniowych o 4%, konsumpcyjnych nietrwałych o 3,6%. Spadek o 0,7% odnotowali producenci dóbr związanych z energią.

Wydajność pracy mierzona produkcją sprzedaną w przeliczeniu na jednego pracownika wzrosła o 2,1% w stosunku do roku poprzedniego. Wzrosły również ceny produkcji sprzedanej przemysłu – o 1,2%. Przeciętne zatrudnienie w przedsiębiorstwach liczących co najmniej 10 pracowników wyniosło 2 771 200, co oznacza wzrost w porównaniu z 2018 r. o 1,9%. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w tym segmencie przedsiębiorstw wynosiło 5 218,48 zł brutto, co również stanowiło wzrost – o 6,4%.

Wyniki finansowe przedsiębiorstw przemysłowych – zatrudniających co najmniej 50 pracowników oraz prowadzących księgi rachunkowe – były gorsze niż w 2018 roku. Wynik finansowy brutto wyniósł 85 501 500 000 zł (85 miliardów 501 mln 500 tys. zł), będąc niższym o 2% w porównaniu z rokiem poprzednim. Złożył się na niego zysk brutto 97 417 500 000 zł (97 mld 417 mln 500 tys. zł) oraz strata brutto 11 916 000 (11 mld 916 mln zł). Wynik finansowy netto liczył 71 188 400 000 zł (71 mld 188 mln 400 tys. zł): 83 028 000 000 zł zysku netto (83 mld 28 mln zł) oraz 11 839 600 000 zł straty netto (11 mld 839 mln 600 tys. zł).

Wartość aktywów obrotowych przedsiębiorstw przemysłowych zamknęła się w ubiegłym roku równowartością kwoty 562 202 700 000 zł (562 mld 202 mln 700 tys. zł), co stanowi o 5,7% wzrost do roku 2018.

Redakcja Portalu Skarbiec.biz

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Oceń ten artykuł: