Wyniki przemysłu w kwietniu 2021


Główny Urząd Statystyczny przekazał informacje o wynikach przemysłu w kwietniu 2021. Produkcja sprzedana przemysłu okazała się o 9,2% niższa niż w marcu i jednocześnie wyższa o 44,5% w porównaniu z kwietniem ubiegłego roku (wtedy zanotowano spadek o 24,6% r/r).

Kwietniowe dane okazały się wyższe od oczekiwań rynkowych.

Po wykluczeniu wpływu czynników o charakterze sezonowym dane pokazują spadek sprzedaży o 0,4% w stosunku do marca oraz wzrost o 44,7% w stosunku do wyniku wypracowanego przed rokiem.

Spadek sprzedaży wynoszący w ujęciu miesięcznym o 9,2% dla całego przemysłu złożyły się niższe wyniki sprzedaży w takich sekcjach jak: wytwarzanie i zaopatrywanie w energię (spadek o 10,2%), przetwórstwo przemysłowe (o 9,4%), górnictwo i wydobywanie (o 7,1%). Wzrost zanotowano w sekcji: dostawa wody i gospodarowanie ściekami (o 1,5%).

W ujęciu rocznym wzrosła sprzedaż we wszystkich sekcjach. Najwyższy, bo aż o 50,6%, wzrost zanotowało przetwórstwo przemysłowe. Wyższe niż przed rokiem wyniki sprzedaży wypracowano w sekcjach: dostawa wody i gospodarowanie ściekami (o 20,1%), wytwarzanie i zaopatrywanie w energię (o 11,5%) oraz górnictwo i wydobywanie (o 2,3%).

W stosunku do kwietnia 2020 roku wzrost produkcji sprzedanej odnotowano w 32 (spośród 34) działach przemysłu. Spektakularne wyniki zanotowano m.in. w produkcji pojazdów samochodowych, przyczep i naczep (o 370,5% wobec spadku o 78,9% przed rokiem), mebli (o 125,8% wobec spadku o 50,2%), urządzeń elektrycznych (o 111,0%), komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (o 90,4%). Wzrosła również sprzedaż m.in. wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych (o 63,6%), wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny (o 58,5%) oraz maszyn i urządzeń (o 51,3%). Spadek produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu z kwietniem ub. roku, wystąpił w dwóch działach sekcji „Górnictwo i wydobywanie”.

Zanotowany w kwietniu spadek produkcji w stosunku do poprzedniego miesiąca jest zjawiskiem sezonowym. Uwagę zwraca jednak bardzo dynamiczny wzrost produkcji w ujęciu rocznym. Wpłynął na to m.in. efekt niskiej bazy z ubiegłego roku (w kwietniu 2020 roku zanotowano największe tąpnięcie produkcji) ale wszystko wskazuje na to, że przedsiębiorstwa, oprócz odrabiania strat wywołanych pandemią, nadrabiają wyniki, które osiągnęłyby w ubiegłym roku w normalnych warunkach i powracają na na ścieżkę wzrostu sprzed pandemii. Warto zauważyć, że sprzedaż w kwietniu br. była około 10% wyższa niż w kwietniu 2019 roku.

Ceny przemysłowe w kwietniu wzrosły w stosunku do marca przeciętnie o 0,5% (w marcu odnotowano wzrost o 1,6% m/m). W stosunku do kwietnia ub. roku ceny wzrosły o 5,3% (w marcu roczna dynamika cen przemysłowych wyniosła 4,2%).

Wzrosty cen w ujęciu miesięcznym miały miejsce we wszystkich sekcjach: przetwórstwo przemysłowe (o 0,6%), górnictwo i wydobywanie (o 0,2%), dostawa wody i gospodarowanie ściekami (o 0,1%) oraz wytwarzanie i zaopatrywanie w energię (o 0,1%).

W odniesieniu do kwietnia ub. roku wzrosty cen podobnie zaobserwowano we wszystkich sekcjach tj.: górnictwie i wydobywaniu (o 22,1%), przetwórstwie przemysłowym (o 5,0%), dostawie wody i gospodarowaniu ściekami (o 3,3%) oraz wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię (o 2,5%).

Podobnie jak w poprzednich miesiącach, na nasilenie procesów inflacyjnych w przemyśle wpływają m.in.: wzrost kosztów wytwarzania (surowce, energia, praca, woda, gospodarka odpadami, zwiększenie danin i podatków). W części zaś wynika z osłabienia złotego.

Źródło: Krajowa Izba Gospodarcza, informacja prasowa

 

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Oceń ten artykuł: