Raport Futures: 13 czerwca 2018

Raport Futures

Sytuacja rynkowa

Wtorkowa sesja przyniosła niewielką zwyżkę na krajowym rynku. Na wykresie 60-min jako strefa wsparcia pod wczorajsze odbicie zadziałała bariera zniesienia 38,2% z wcześniejszej fali wzrostowej. Na MACD pojawił się sygnał kupna, również w przypadku wskaźnika DMI nastąpiło wzrostowe przecięcie linii DI+ i DI-, czemu wtóruje wzrost średniej ADX będącej miernikiem siły trendu. RSI pozostaje w strefie neutralnej nie wykazując skrajnych stanów rynku. Przy podwyższonym wolumenie jest obserwowany mocny spadek LOP, który należy jednak bardziej przypisać zjawisku rolowania pozycji na kolejną, wrześniową serię, w ten piątek wygasają czerwcowe serie instrumentów pochodnych, w tym FW20. Na wykresie dziennym kurs pozostaje w granicach wcześniejszego trendu bocznego, kwietniowy szczyt określa opór przy poziomie 2342 pkt.

W zakresie spółek indeksu bazowego pojawia się szansa na testowanie kilkumiesięcznej spadkowej linii oporu dla PKOBP, która obecnie przebiega blisko obszaru 41 zł. Dla PEKAO po niedawnym wyłamaniu z kanału spadkowego impet wzrostowy wyraźnie przygasł, wczorajszy wisielec potwierdza osłabienie ruchu. Jednakże fakt wybicia z kanału powinien w szerszej perspektywie przynieść oczekiwaną zwyżkę. Osłabienie dosięgło KGHM wskutek spadkowej korekty na cenach miedzi, dzisiejsze notowania kontraktów terminowych na ten metal wykazują dalszą zniżkę. W przypadku krajowych rafinerii pozytywnie został odebrany komunikat PKNORLEN o nowych inwestycjach w segment petrochemiczny przy jednoczesnym utrzymaniu polityki wypłat dywidend. Oprócz oczekiwanego zwiększenia skali działalności i pożytków dla akcjonariuszy, ten komunikat jest także przesłanką negującą pomysły zaangażowania spółki w energetykę jądrową.

W dzisiejszym kalendarium główną uwagę przykuwa zakończenie posiedzenia FOMC z oczekiwanym dalszym wzrostem stóp procentowych o 25 pb. Interesujące powinny również być przedstawione projekcje makroekonomiczne. Zmiana notowań kontraktów terminowych na DAX i SP500 od wczorajszego popołudnia implikuje neutralny początek sesji dla FW20. /Marcin Brendota/

FW20 w układzie dziennym

FW20 w układzie 60-minutowym

Wybrane kontrakty akcyjne

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych

Użyte w dokumencie skróty oznaczają:

LOP – liczba otwartych pozycji.

BAZA – różnica kursu instrumentu bazowego i kontraktu terminowego opiewającego na ten instrument wyrażona w punktach.

STOCHASTIC – oscylator stochastyczny; iloraz skumulowanej różnicy kursu i minimum z n-sesji do skumulowanej różnicy maksimum i minimum z n-sesji. Linią sygnalną jest średnia krocząca z oscylatora. Podstawowa interpretacja zakłada generowanie sygnałów na podstawie przebicia przez oscylator linii sygnalnej. Przebicie oddolne jest sygnałem kupna, odgórne traktowane jest jako sygnał sprzedaży. Oscylator pełni także funkcję miernika rynku wykupionego i wyprzedanego, odpowiednio dla wartości powyżej 80 pkt i poniżej 20 pkt. Dodatkowo na wskaźniku poszukiwane są dywergencje względem kursu danego instrumentu.

MACD – różnica dwóch eksponencjalnych średnich ruchomych o różnych okresach. Linią sygnalną jest średnia eksponencjalna z wartości samego wskaźnika. Podstawowa interpretacja zakłada generowanie sygnałów na podstawie przebicia przez MACD linii sygnalnej. Przebicie oddolne jest sygnałem kupna, odgórne traktowane jest jako sygnał sprzedaży.

RSI – oscylator skonstruowany w oparciu o stosunek średnich eksponencjalnych ze zmiany cen dla sesji wzrostowych i spadkowych, porusza się w przedziale 0-100, miernik stanów wykupienia (wartości powyżej 70) oraz wyprzedania rynków (wartości poniżej 30). Dodatkowo na wskaźniku poszukiwane są dywergencje względem kursu danego instrumentu. Handel na konkretnym instrumencie może oznaczać dla niego inne niż 30/70 poziomy wyprzedania/wykupienia, które odczytać można na bazie historycznego zachowania oscylatora.

Composite Index – wskaźnik zbudowany na bazie dwóch oscylatorów RSI (krótszego 3-okresowego oraz dłuższego 14-okresowego) i obliczany jest jako różnica 9-okresowego momentum dłuższego RSI, powiększona o średnią wartość z trzech ostatnich okresów krótszego RSI. W ten sposób wskaźnik potrafi uchwycić zmianę bieżącego zachowania RSI na tle historycznego. Dywergencje pomiędzy wskaźnikiem i 14-okresowym RSI (przy skrajnych wartościach tego oscylatora) zapowiadają zwroty na RSI, przez co również zwroty dla kursu instrumentu.

ATR – średnia rzeczywistego zasięgu. Wskaźnik zmienności rynku oddający wzajemną relację cen maksymalnej, minimalnej i zamknięcia w danej jednostce czasu względem poprzednich notowań. Wartości wskaźnika wyrażone są w nominale przyjętym dla ceny danego instrumentu (dla FW20 w pkt; dla akcji notowanych na GPW w PLN). Wskaźnik przyjmuje wyłącznie dodatnie wartości, nie posiada górnej granicy. Wartości wskaźnika, które w relacji do kursu są większe od 5% są uznawane za ponadprzeciętne. Niskie wartości częściej towarzyszą kształtowaniu się lokalnych szczytów, wysokie wartości częściej pojawiają się przy kształtowaniu lokalnych minimów. Wskaźnik chętnie wykorzystywany przy definiowaniu poziomów dla zleceń stop-loss.

Źródło: Biuro Maklerskie Alior Bank

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Słowa kluczowe
Oceń ten artykuł: