Raport Futures: 13 września 2019

futures

Sytuacja rynkowa

Czwartkowa sesja na krajowym rynku przebiegała dość neutralnym rytmem. Trzecia z rzędu świeca szpulka przy niewielkiej zmianie do kursu odniesienia potwierdza fakt osiągnięcia lokalnego poziomu równowagi. Podwyższony wolumen wczorajszej sesji podpowiada, że mimo to tarcia sił popytu i podaży były intensyfikowane. Na wykresie dziennym kurs testuje z lekkim naruszeniem strefę oporu zniesienia 50% z poprzedzającej fali spadkowej. To też może uzasadniać obecność owych szpulek. Jednocześnie taki układ zwiększa prawdopodobieństwo obsunięcia kursu. Na wskaźnikach AT nie jest jeszcze wykazywany niepokój, RSI jest w strefie neutralnej, na MACD pozostaje aktywny sygnał kupna. Na wykresie 60-min notowania oscylują wokół teoretycznego poziomu docelowego określonego wsp. 1,618 z lokalnej korekty spadkowej na początku września. Kolejna bariera (2,618) to dopiero 2239 pkt, jednakże presja oporu jest wyczuwalna przy obecnym poziomie ok. 2185 pkt. Zachowanie RSI wykazuje zdecydowanie osłabienie wzrostowego impetu, na MACD jest aktywny sygnał sprzedaży.

Na rynkach zagranicznych przebieg wczorajszej sesji był dość spokojny, jak na rozbudzone oczekiwania względem wyniku posiedzenia ECB. Zgodnie z prognozami została obniżona i tak już ujemna stopa depozytowa, jednocześnie przywrócono operację skupu aktywów, która rozpocznie się w IV kw. Mimo to rynki zareagowały dość wstrzemięźliwie. Główne indeksy ostatecznie tylko nieznacznie zyskały na wartości, na rynku obligacji umocniły się notowania najbardziej zadłużonych w strefie euro, natomiast lekko spadały oponentów szefa ECB. Zmiana notowań kontraktów terminowych na indeksy S&P500 i DAX implikują neutralny początek sesji dla FW20. W dzisiejszym kalendarium zwracamy uwagę na krajowy odczyt o inflacji oraz w USA o sprzedaży detalicznej, a także wskaźniku nastrojów Uniw. Michigan. /Marcin Brendota/

zmiany nocne indeksów

FW20 w układzie dziennym

FW20 w układzie dziennym

FW20 w układzie 60-minutowym

FW20 w układzie 60-minutowym

trend wykres 60 minutowy

Wybrane kontrakty akcyjne

Wybrane kontrakty akcyjne

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych

Użyte w dokumencie skróty oznaczają:

LOP – liczba otwartych pozycji.

BAZA – różnica kursu instrumentu bazowego i kontraktu terminowego opiewającego na ten instrument wyrażona w punktach .

STOCHASTIC – oscylator stochastyczny; iloraz skumulowanej różnicy kursu i minimum z n-sesji do skumulowanej różnicy maksimum i minimum z n-sesji. Linią sygnalną jest średnia krocząca z oscylatora. Podstawowa interpretacja zakłada generowanie sygnałów na podstawie przebicia przez oscylator linii sygnalnej. Przebicie oddolne jest sygnałem kupna, odgórne traktowane jest jako sygnał sprzedaży. Oscylator pełni także funkcję miernika rynku wykupionego i wyprzedanego, odpowiednio dla wartości powyżej 80 pkt i poniżej 20 pkt. Dodatkowo na wskaźniku poszukiwane są dywergencje względem kursu danego instrumentu.

MACD – różnica dwóch eksponencjalnych średnich ruchomych o różnych okresach. Linią sygnalną jest średnia eksponencjalna z wartości samego wskaźnika. Podstawowa interpretacja zakłada generowanie sygnałów na podstawie przebicia przez MACD linii sygnalnej. Przebicie oddolne jest sygnałem kupna, odgórne traktowane jest jako sygnał sprzedaży.

RSI – oscylator skonstruowany w oparciu o stosunek średnich eksponencjalnych ze zmiany cen dla sesji wzrostowych i spadkowych, porusza się w przedziale 0-100, miernik stanów wykupienia (wartości powyżej 70) oraz wyprzedania rynków (wartości poniżej 30). Dodatkowo na wskaźniku poszukiwane są dywergencje względem kursu danego instrumentu. Handel na konkretnym instrumencie może oznaczać dla niego inne niż 30/70 poziomy wyprzedania/wykupienia, które odczytać można na bazie historycznego zachowania oscylatora.

Composite Index – wskaźnik zbudowany na bazie dwóch oscylatorów RSI (krótszego 3-okresowego oraz dłuższego 14-okresowego) i obliczany jest jako różnica 9-okresowego momentum dłuższego RSI, powiększona o średnią wartość z trzech ostatnich okresów krótszego RSI. W ten sposób wskaźnik potrafi uchwycić zmianę bieżącego zachowania RSI na tle historycznego. Dywergencje pomiędzy wskaźnikiem i 14-okresowym RSI (przy skrajnych wartościach tego oscylatora) zapowiadają zwroty na RSI, przez co również zwroty dla kursu instrumentu.

ATR – średnia rzeczywistego zasięgu. Wskaźnik zmienności rynku oddający wzajemną relację cen maksymalnej, minimalnej i zamknięcia w danej jednostce czasu względem poprzednich notowań. Wartości wskaźnika wyrażone są w nominale przyjętym dla ceny danego instrumentu (dla FW20 w pkt; dla akcji notowanych na GPW w PLN). Wskaźnik przyjmuje wyłącznie dodatnie wartości, nie posiada górnej granicy. Wartości wskaźnika, które w relacji do kursu są większe od 5% są uznawane za ponadprzeciętne. Niskie wartości częściej towarzyszą kształtowaniu się lokalnych szczytów, wysokie wartości częściej pojawiają się przy kształtowaniu lokalnych minimów. Wskaźnik chętnie wykorzystywany przy definiowaniu poziomów dla zleceń stop-loss.

Źródło: Biuro Maklerskie Alior Bank

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Słowa kluczowe
Oceń ten artykuł: