Raport Futures: 14 marca 2019

futures

Sytuacja rynkowa

Środowa sesja dla marcowej serii FW20 rozpoczęła się w nastrojach dobrze znanych z dwóch poprzednich dni – bez wyraźnego kierunku. FW20 wystartowały z poziomu 2 305, w ciągu godziny przetestowały okolice 2 315, po czym rozpoczęła się konsolidacja w wąskim zakresie niespełna 10 punktów, która trwała praktycznie przez całą sesję. Przed godziną 16 strona podażowa próbowała testować dzienne minima, jednak bez powodzenia, co przełożyło się na kolejną próbę popytu. Tym razem kurs dotarł do 2 318 testując okolice wtorkowego maksimum. Na zakończeniu sesji FW20H19 przyjęły poziom 2 315 (+0,13%), a dzienny wolumen handlu wyniósł 22 tys. i był związany z masowym rolowaniem serii (na H19 LOP wynosi 24,5 tys., a na serii M19 wynosi 33,5 tys.). Całościowo sesja była zupełnie bez polotu i służyła jedynie spokojnemu rolowaniu pozycji. Wczoraj w USA podano dane o zamówieniach na dobra trwałego użytku w styczniu, które zaskoczyły wzrostem o 0,4% m/m (ale z pominięciem środków transportu – dobra spadły o 0,1% m/m).

Technicznie od kilku dni na dziennym wykresie nie ma przełomu. Kurs kontraktów próbuje powrócić powyżej strefy przełamanego wsparcia w przedziale 2 307-19. W związku ze zmianą serii obraz techniczny jest nieco zaburzony, gdyż marcowa seria kwotowana jest wewnątrz tego przedziału, a seria czerwcowa wczoraj zakończyła handel na górnym poziomie tego przedziału. Dziś i jutro sytuacja powinna się wyjaśnić, jakie zamiary mają kupujący odnośnie tego oporu. Jeśli kurs powróci powyżej 2 319 w cenach zamknięcia, to strona popytowa będzie mogła myśleć o wyprowadzeniu kontry w rejon 2 388 lub być może i wyżej. /Tomasz Kolarz/

zmiany nocne indeksów

FW20 w układzie dziennym

FW20 w układzie dziennym

FW20 w układzie 60-minutowym

FW20 w układzie 60-minutowym

trend wykres 60 minutowy

Wybrane kontrakty akcyjne

Wybrane kontrakty akcyjne

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych

Użyte w dokumencie skróty oznaczają:

LOP – liczba otwartych pozycji.

BAZA – różnica kursu instrumentu bazowego i kontraktu terminowego opiewającego na ten instrument wyrażona w punktach .

STOCHASTIC – oscylator stochastyczny; iloraz skumulowanej różnicy kursu i minimum z n-sesji do skumulowanej różnicy maksimum i minimum z n-sesji. Linią sygnalną jest średnia krocząca z oscylatora. Podstawowa interpretacja zakłada generowanie sygnałów na podstawie przebicia przez oscylator linii sygnalnej. Przebicie oddolne jest sygnałem kupna, odgórne traktowane jest jako sygnał sprzedaży. Oscylator pełni także funkcję miernika rynku wykupionego i wyprzedanego, odpowiednio dla wartości powyżej 80 pkt i poniżej 20 pkt. Dodatkowo na wskaźniku poszukiwane są dywergencje względem kursu danego instrumentu.

MACD – różnica dwóch eksponencjalnych średnich ruchomych o różnych okresach. Linią sygnalną jest średnia eksponencjalna z wartości samego wskaźnika. Podstawowa interpretacja zakłada generowanie sygnałów na podstawie przebicia przez MACD linii sygnalnej. Przebicie oddolne jest sygnałem kupna, odgórne traktowane jest jako sygnał sprzedaży.

RSI – oscylator skonstruowany w oparciu o stosunek średnich eksponencjalnych ze zmiany cen dla sesji wzrostowych i spadkowych, porusza się w przedziale 0-100, miernik stanów wykupienia (wartości powyżej 70) oraz wyprzedania rynków (wartości poniżej 30). Dodatkowo na wskaźniku poszukiwane są dywergencje względem kursu danego instrumentu. Handel na konkretnym instrumencie może oznaczać dla niego inne niż 30/70 poziomy wyprzedania/wykupienia, które odczytać można na bazie historycznego zachowania oscylatora.

Composite Index – wskaźnik zbudowany na bazie dwóch oscylatorów RSI (krótszego 3-okresowego oraz dłuższego 14-okresowego) i obliczany jest jako różnica 9-okresowego momentum dłuższego RSI, powiększona o średnią wartość z trzech ostatnich okresów krótszego RSI. W ten sposób wskaźnik potrafi uchwycić zmianę bieżącego zachowania RSI na tle historycznego. Dywergencje pomiędzy wskaźnikiem i 14-okresowym RSI (przy skrajnych wartościach tego oscylatora) zapowiadają zwroty na RSI, przez co również zwroty dla kursu instrumentu.

ATR – średnia rzeczywistego zasięgu. Wskaźnik zmienności rynku oddający wzajemną relację cen maksymalnej, minimalnej i zamknięcia w danej jednostce czasu względem poprzednich notowań. Wartości wskaźnika wyrażone są w nominale przyjętym dla ceny danego instrumentu (dla FW20 w pkt; dla akcji notowanych na GPW w PLN). Wskaźnik przyjmuje wyłącznie dodatnie wartości, nie posiada górnej granicy. Wartości wskaźnika, które w relacji do kursu są większe od 5% są uznawane za ponadprzeciętne. Niskie wartości częściej towarzyszą kształtowaniu się lokalnych szczytów, wysokie wartości częściej pojawiają się przy kształtowaniu lokalnych minimów. Wskaźnik chętnie wykorzystywany przy definiowaniu poziomów dla zleceń stop-loss.

Źródło: Biuro Maklerskie Alior Bank

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Słowa kluczowe
Oceń ten artykuł: