Raport Futures: 16 kwietnia 2018

Raport Futures

Sytuacja rynkowa

Przebieg piątkowej sesji był neutralny – niewielkie odchylenie od kursu odniesienia wraz z niewielką zmiennością w trakcie sesji (21 pkt) przy obniżonym wolumenie. Na wykresie 60-min jest podtrzymana teza o wybiciu z lokalnej formacji odwróconej RGR. Wysokość formacji określa poziom docelowy w pobliżu marcowego szczytu ok. 2380 pkt. Jednocześnie linia szyi wyznacza wsparcie dla ewentualnego ruchu powrotnego w pobliżu 2287 pkt. W kontekście ryzyka obsunięcia kursu zwraca się uwagę na RSI, którego wartości odbijają w dół od oporu poprzedniego szczytu (oznaczenia na wykresie). Na wykresie dziennym pojedyncza świeca szpulka wiele nie zmienia, bardziej istotny pozostaje nadal wysoki wzrostowy korpus czwartkowych notowań wskazujący na przewagę popytu.

Echa interwencji militarnej w Syrii w odniesieniu do rynków kapitałowych pozostały bez silniejszej reakcji, notowania kontraktów terminowych na główne indeksy począwszy od piątku zachowują się dość stabilnie. Większy zamęt rynkowy może powodować zapowiedzi kolejnych sankcji USA wobec Rosji. Zmiana notowań kontaktów terminowych na DAX i SP500 od wczorajszego popołudnia implikuje lekko wzrostowy początek sesji dla FW20.

Z krajowych informacji makro zwraca się uwagę na piątkowy komunikat z agencji ratingowej Standard & Poor’s o podtrzymaniu oceny dla krajowego długu na poziomie BBB+ z podniesieniem perspektywy ze stabilnej do pozytywnej. W odniesieniu do nachodzących dzisiaj wydarzeń należy wskazać krajowy raport o inflacji bazowej oraz z rynku amerykańskiego o sprzedaży detalicznej oraz niesprzedanych zapasach. /Marcin Brendota/

FW20 w układzie dziennym

FW20 w układzie 60-minutowym

Wybrane kontrakty akcyjne

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych

Użyte w dokumencie skróty oznaczają:

LOP – liczba otwartych pozycji.

BAZA – różnica kursu instrumentu bazowego i kontraktu terminowego opiewającego na ten instrument wyrażona w punktach.

STOCHASTIC – oscylator stochastyczny; iloraz skumulowanej różnicy kursu i minimum z n-sesji do skumulowanej różnicy maksimum i minimum z n-sesji. Linią sygnalną jest średnia krocząca z oscylatora. Podstawowa interpretacja zakłada generowanie sygnałów na podstawie przebicia przez oscylator linii sygnalnej. Przebicie oddolne jest sygnałem kupna, odgórne traktowane jest jako sygnał sprzedaży. Oscylator pełni także funkcję miernika rynku wykupionego i wyprzedanego, odpowiednio dla wartości powyżej 80 pkt i poniżej 20 pkt. Dodatkowo na wskaźniku poszukiwane są dywergencje względem kursu danego instrumentu.

MACD – różnica dwóch eksponencjalnych średnich ruchomych o różnych okresach. Linią sygnalną jest średnia eksponencjalna z wartości samego wskaźnika. Podstawowa interpretacja zakłada generowanie sygnałów na podstawie przebicia przez MACD linii sygnalnej. Przebicie oddolne jest sygnałem kupna, odgórne traktowane jest jako sygnał sprzedaży.

RSI – oscylator skonstruowany w oparciu o stosunek średnich eksponencjalnych ze zmiany cen dla sesji wzrostowych i spadkowych, porusza się w przedziale 0-100, miernik stanów wykupienia (wartości powyżej 70) oraz wyprzedania rynków (wartości poniżej 30). Dodatkowo na wskaźniku poszukiwane są dywergencje względem kursu danego instrumentu. Handel na konkretnym instrumencie może oznaczać dla niego inne niż 30/70 poziomy wyprzedania/wykupienia, które odczytać można na bazie historycznego zachowania oscylatora.

Composite Index – wskaźnik zbudowany na bazie dwóch oscylatorów RSI (krótszego 3-okresowego oraz dłuższego 14-okresowego) i obliczany jest jako różnica 9-okresowego momentum dłuższego RSI, powiększona o średnią wartość z trzech ostatnich okresów krótszego RSI. W ten sposób wskaźnik potrafi uchwycić zmianę bieżącego zachowania RSI na tle historycznego. Dywergencje pomiędzy wskaźnikiem i 14-okresowym RSI (przy skrajnych wartościach tego oscylatora) zapowiadają zwroty na RSI, przez co również zwroty dla kursu instrumentu.

ATR – średnia rzeczywistego zasięgu. Wskaźnik zmienności rynku oddający wzajemną relację cen maksymalnej, minimalnej i zamknięcia w danej jednostce czasu względem poprzednich notowań. Wartości wskaźnika wyrażone są w nominale przyjętym dla ceny danego instrumentu (dla FW20 w pkt; dla akcji notowanych na GPW w PLN). Wskaźnik przyjmuje wyłącznie dodatnie wartości, nie posiada górnej granicy. Wartości wskaźnika, które w relacji do kursu są większe od 5% są uznawane za ponadprzeciętne. Niskie wartości częściej towarzyszą kształtowaniu się lokalnych szczytów, wysokie wartości częściej pojawiają się przy kształtowaniu lokalnych minimów. Wskaźnik chętnie wykorzystywany przy definiowaniu poziomów dla zleceń stop-loss.

Źródło: Biuro Maklerskie Alior Bank

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Słowa kluczowe
Oceń ten artykuł: