Raport Futures: 16 października 2020

futures 1

Raport Futures 16 października 2020

Sytuacja rynkowa

Po jednosesyjnym odbiciu krajowy rynek powrócił do tendencji spadkowej, powracają obawy o wpływ drugiej fali wzrostu zakażeń koronawirusem oraz związanych z tym obostrzeń administracyjnych oraz zaleceń, które wpłyną negatywnie na wiele gałęzi gospodarki. Podobne zresztą argumenty determinowały decyzje inwestycyjne na rynkach zachodnioeuropejskich, które wczoraj poddawały się mocnym spadkom. W odniesieniu do WIG20 zniżkowała wczoraj większość notowanych spółek. Najsilniejszy negatywny wpływ wywarł sektor bankowy oraz paliwowy, aczkolwiek pod względem skali spadków i obaw o losy sektora silna zniżka była wykazywana dla sprzedawców odzieży i obuwia. Nie wybronił się również uznawany za defensywny segment telekomunikacji. Natomiast wyraźną zwyżkę odnotował DINOPL oraz debiutujący wczoraj w indeksie ALLEGRO. Dla obu spółek okres pandemii może być dobry z racji większego popytu gospodarstw domowych na artykuły podstawowe (DINOPL) oraz większą aktywność zakupów online (ALLEGRO).

Na wykresie dziennym FW20 notowania przełamały wsparcie wrześniowego dołka jednocześnie schodząc poniżej zniesienia 38,2% z wcześniejszej marcowo-lipcowej fali wzrostowej. Kolejna bariera 50% jest przy wartości ok. 1564 pkt. Wysoki ciemny korpus przy podwyższonych obrotach w połączeniu z dolnym wybiciem z wcześniejszej kilkutygodniowej konsolidacji tworzą kombinację przemawiającą za kontynuacją zniżki. Czynnikiem tonującym negatywne nastawienie, przynajmniej z początkiem sesji, może być poranne zachowanie kontraktów terminowych na główne indeksy zagraniczne wykazujących dodatnie zmiany względem wczorajszego popołudnia. Na wykresie 60-min wykazywane wcześniej osłabienie spadkowej struktury falowej było dość iluzoryczne i zejście poniżej wtorkowego dołka potwierdza jednak dominację strony podażowej. Bieżący kurs sięgnął potencjalnego poziomu docelowego (1632-1634 pkt.) określonego wsp. Fibonacciego z ostatnich „podrywów” wzrostowych. Kolejna bariera to 1595 pkt. /Marcin Brendota/

Zmiany nocne indeksów

FW20 w układzie dziennym

FW20 w układzie dziennym

FW20 w układzie 60-minutowym

Trend – wykres 60-minutowy

Wybrane kontrakty akcyjne

Wybrane kontrakty akcyjne

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych

Użyte w dokumencie skróty oznaczają:

LOP – liczba otwartych pozycji.
BAZA – różnica kursu instrumentu bazowego i kontraktu terminowego opiewającego na ten instrument wyrażona w punktach .
STOCHASTIC – oscylator stochastyczny; iloraz skumulowanej różnicy kursu i minimum z n-sesji do skumulowanej różnicy maksimum i minimum z n-sesji. Linią sygnalną jest średnia krocząca z oscylatora. Podstawowa interpretacja zakłada generowanie sygnałów na podstawie przebicia przez oscylator linii sygnalnej. Przebicie oddolne jest sygnałem kupna, odgórne traktowane jest jako sygnał sprzedaży. Oscylator pełni także funkcję miernika rynku wykupionego i wyprzedanego, odpowiednio dla wartości powyżej 80 pkt i poniżej 20 pkt. Dodatkowo na wskaźniku poszukiwane są dywergencje względem kursu danego instrumentu.
MACD – różnica dwóch eksponencjalnych średnich ruchomych o różnych okresach. Linią sygnalną jest średnia eksponencjalna z wartości samego wskaźnika. Podstawowa interpretacja zakłada generowanie sygnałów na podstawie przebicia przez MACD linii sygnalnej. Przebicie oddolne jest sygnałem kupna, odgórne traktowane jest jako sygnał sprzedaży.
RSI – oscylator skonstruowany w oparciu o stosunek średnich eksponencjalnych ze zmiany cen dla sesji wzrostowych i spadkowych, porusza się w przedziale 0-100, miernik stanów wykupienia (wartości powyżej 70) oraz wyprzedania rynków (wartości poniżej 30). Dodatkowo na wskaźniku poszukiwane są dywergencje względem kursu danego instrumentu. Handel na konkretnym instrumencie może oznaczać dla niego inne niż 30/70 poziomy wyprzedania/wykupienia, które odczytać można na bazie historycznego zachowania oscylatora.
Composite Index – wskaźnik zbudowany na bazie dwóch oscylatorów RSI (krótszego 3-okresowego oraz dłuższego 14-okresowego) i obliczany jest jako różnica 9-okresowego momentum dłuższego RSI, powiększona o średnią wartość z trzech ostatnich okresów krótszego RSI. W ten sposób wskaźnik potrafi uchwycić zmianę bieżącego zachowania RSI na tle historycznego. Dywergencje pomiędzy wskaźnikiem i 14-okresowym RSI (przy skrajnych wartościach tego oscylatora) zapowiadają zwroty na RSI, przez co również zwroty dla kursu instrumentu.
ATR – średnia rzeczywistego zasięgu. Wskaźnik zmienności rynku oddający wzajemną relację cen maksymalnej, minimalnej i zamknięcia w danej jednostce czasu względem poprzednich notowań. Wartości wskaźnika wyrażone są w nominale przyjętym dla ceny danego instrumentu (dla FW20 w pkt; dla akcji notowanych na GPW w PLN). Wskaźnik przyjmuje wyłącznie dodatnie wartości, nie posiada górnej granicy. Wartości wskaźnika, które w relacji do kursu są większe od 5% są uznawane za ponadprzeciętne. Niskie wartości częściej towarzyszą kształtowaniu się lokalnych szczytów, wysokie wartości częściej pojawiają się przy kształtowaniu lokalnych minimów. Wskaźnik chętnie wykorzystywany przy definiowaniu poziomów dla zleceń stop-loss.

Źródło: Biuro Maklerskie Alior Bank

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Słowa kluczowe
Oceń ten artykuł: