Raport Futures: 17 września 2021


.

Sytuacja rynkowa

Na wykresie 60-min notowania FW20 pozostają w fazie lokalnej konsolidacji. Po lekko spadkowym otwarciu sesji w kolejnych godzinach kurs stabilizował się, ostatecznie zamknięcie wypadło w pobliżu ceny odniesienia. W tym interwale na podstawowych wskaźnikach AT (MACD, DMI) są podtrzymane sygnały sprzedaży. Na podstawie ostatnich ekstremów cenowych potencjalne punkty wybicia z owej konsolidacji są w pobliżu 2350 i 2366 pkt. Na wykresie dziennym wczorajsza szpulka wraz z poprzedzającymi niewysokimi świecami oddaje stan lokalnej równowagi. Obniżenie wzrostowego impetu przekłada się jednak na wskazania niektórych indykatorów, na MACD pojawił się sygnał sprzedaży. Tuż poniżej bieżących notowań przebiega średnia 15-sesyjna, która również jest w zagrożeniu.

Podobnie jak na wczorajszej sesji liczba spółek wzrostowych i spadkowych indeksu bazowego była taka sama. Nadal indeksowi ciążyły spółki paliwowe ze wskazaniem na PKNORLEN, ale również dołączyły spółki górnicze z mocnym spadkiem KGHM. Po stronie spółek wzrostowych indeksu broniły największe banki przy wsparciu takich spółek jak LPP, CDPROJEKT i spółek handlowych. Na rynkach zagranicznych wczorajsze notowania przyniosły lekkie umocnienie na rynkach zachodnioeuropejskich oraz niewielką zniżkę akcji amerykańskich. Zmiana notowań kontraktów terminowych na główne indeksy w porównaniu do wczorajszego popołudnia implikuje lekko wzrostowy początek sesji dla FW20.
/Marcin Brendota/

FW20 w układzie dziennym

FW20 w układzie 60-minutowym

f

Wybrane kontrakty akcyjne

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych

Użyte w dokumencie skróty oznaczają:

LOP – liczba otwartych pozycji.
BAZA – różnica kursu instrumentu bazowego i kontraktu terminowego opiewającego na ten instrument wyrażona w punktach .
STOCHASTIC – oscylator stochastyczny; iloraz skumulowanej różnicy kursu i minimum z n-sesji do skumulowanej różnicy maksimum i minimum z n-sesji. Linią sygnalną jest średnia krocząca z oscylatora. Podstawowa interpretacja zakłada generowanie sygnałów na podstawie przebicia przez oscylator linii sygnalnej. Przebicie oddolne jest sygnałem kupna, odgórne traktowane jest jako sygnał sprzedaży. Oscylator pełni także funkcję miernika rynku wykupionego i wyprzedanego, odpowiednio dla wartości powyżej 80 pkt i poniżej 20 pkt. Dodatkowo na wskaźniku poszukiwane są dywergencje względem kursu danego instrumentu.
MACD – różnica dwóch eksponencjalnych średnich ruchomych o różnych okresach. Linią sygnalną jest średnia eksponencjalna z wartości samego wskaźnika. Podstawowa interpretacja zakłada generowanie sygnałów na podstawie przebicia przez MACD linii sygnalnej. Przebicie oddolne jest sygnałem kupna, odgórne traktowane jest jako sygnał sprzedaży.
RSI – oscylator skonstruowany w oparciu o stosunek średnich eksponencjalnych ze zmiany cen dla sesji wzrostowych i spadkowych, porusza się w przedziale 0-100, miernik stanów wykupienia (wartości powyżej 70) oraz wyprzedania rynków (wartości poniżej 30). Dodatkowo na wskaźniku poszukiwane są dywergencje względem kursu danego instrumentu. Handel na konkretnym instrumencie może oznaczać dla niego inne niż 30/70 poziomy wyprzedania/wykupienia, które odczytać można na bazie historycznego zachowania oscylatora.
Composite Index – wskaźnik zbudowany na bazie dwóch oscylatorów RSI (krótszego 3-okresowego oraz dłuższego 14-okresowego) i obliczany jest jako różnica 9-okresowego momentum dłuższego RSI, powiększona o średnią wartość z trzech ostatnich okresów krótszego RSI. W ten sposób wskaźnik potrafi uchwycić zmianę bieżącego zachowania RSI na tle historycznego. Dywergencje pomiędzy wskaźnikiem i 14-okresowym RSI (przy skrajnych wartościach tego oscylatora) zapowiadają zwroty na RSI, przez co również zwroty dla kursu instrumentu.
ATR – średnia rzeczywistego zasięgu. Wskaźnik zmienności rynku oddający wzajemną relację cen maksymalnej, minimalnej i zamknięcia w danej jednostce czasu względem poprzednich notowań. Wartości wskaźnika wyrażone są w nominale przyjętym dla ceny danego instrumentu (dla FW20 w pkt; dla akcji notowanych na GPW w PLN). Wskaźnik przyjmuje wyłącznie dodatnie wartości, nie posiada górnej granicy. Wartości wskaźnika, które w relacji do kursu są większe od 5% są uznawane za ponadprzeciętne. Niskie wartości częściej towarzyszą kształtowaniu się lokalnych szczytów, wysokie wartości częściej pojawiają się przy kształtowaniu lokalnych minimów. Wskaźnik chętnie wykorzystywany przy definiowaniu poziomów dla zleceń stop-loss.

Źródło: Biuro Maklerskie Alior Bank

 

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Słowa kluczowe
Oceń ten artykuł: