Raport Futures: 21 lutego 2020

futures 1

Sytuacja rynkowa

Notowania FW20 po neutralnym otwarciu w kolejnych godzinach sesji poddawały się tendencji spadkowej. Ogólnie gorsze nastroje w ujęciu globalnym są tłumaczone nawrotem obaw o wpływ epidemii koronawirusa na światowa gospodarkę. Na rynkach rozwiniętych przeważała awersja do ryzykownych aktywów, natomiast cieszą się zainteresowaniem obligacje skarbowe i złoto, na poziomie walut widać mocną ucieczkę w stronę dolara. Na krajowym rynku wśród spółek indeksu bazowego bardzo słabe nastroje utrzymują się w sektorze energetycznym i wydobywczym co bezpośrednio można powiązać z ostatnimi negocjacjami płacowymi w największej krajowej grupie górniczej, w którą bezpośrednio zaangażowanych jest kilka giełdowych spółek, również inne punkty porozumienia mogą wpłynąć na wzrost kosztów wytworzenie energii (ograniczenia importu tańszego węgla). PGE i TAURONPE są na nowych historycznych minimach, tylko w ostatnich 12 miesiącach kursy ich akcji obniżyły się odpowiednio ok. 50% i 40%.

Na wykresie 60-min FW20 kurs obniża się w stronę podstawy blisko dwutygodniowego kanału bocznego. Minimum wczorajszej sesji było bliskie jego podstawy 2098 pkt. Przełamanie w dół będzie identyfikowane jako sygnał sprzedaży. Próba zepchnięcia kursu poniżej tej bariery może pojawić się już tuż po otwarciu sesji. Zmiana notowań kontraktów terminowych na DAX i SP500 od wczorajszego popołudnia pozostaje na wyraźnym minusie. W dzisiejszym kalendarium głównym punktem są szacunkowe odczyty wskaźników PMI dla głównych gospodarek światowych. W kraju zostanie opublikowany raport o sprzedaży detalicznej. /Marcin Brendota/

Zmiany nocne indeksów

FW20 w układzie dziennym

FW20 w układzie dziennym

FW20 w układzie 60-minutowym

FW20 w układzie 60-minutowym

Trend – wykres 60-minutowy

Wybrane kontrakty akcyjne

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych

Użyte w dokumencie skróty oznaczają:

LOP – liczba otwartych pozycji.

BAZA – różnica kursu instrumentu bazowego i kontraktu terminowego opiewającego na ten instrument wyrażona w punktach .

STOCHASTIC – oscylator stochastyczny; iloraz skumulowanej różnicy kursu i minimum z n-sesji do skumulowanej różnicy maksimum i minimum z n-sesji. Linią sygnalną jest średnia krocząca z oscylatora. Podstawowa interpretacja zakłada generowanie sygnałów na podstawie przebicia przez oscylator linii sygnalnej. Przebicie oddolne jest sygnałem kupna, odgórne traktowane jest jako sygnał sprzedaży. Oscylator pełni także funkcję miernika rynku wykupionego i wyprzedanego, odpowiednio dla wartości powyżej 80 pkt i poniżej 20 pkt. Dodatkowo na wskaźniku poszukiwane są dywergencje względem kursu danego instrumentu.

MACD – różnica dwóch eksponencjalnych średnich ruchomych o różnych okresach. Linią sygnalną jest średnia eksponencjalna z wartości samego wskaźnika. Podstawowa interpretacja zakłada generowanie sygnałów na podstawie przebicia przez MACD linii sygnalnej. Przebicie oddolne jest sygnałem kupna, odgórne traktowane jest jako sygnał sprzedaży.

RSI – oscylator skonstruowany w oparciu o stosunek średnich eksponencjalnych ze zmiany cen dla sesji wzrostowych i spadkowych, porusza się w przedziale 0-100, miernik stanów wykupienia (wartości powyżej 70) oraz wyprzedania rynków (wartości poniżej 30). Dodatkowo na wskaźniku poszukiwane są dywergencje względem kursu danego instrumentu. Handel na konkretnym instrumencie może oznaczać dla niego inne niż 30/70 poziomy wyprzedania/wykupienia, które odczytać można na bazie historycznego zachowania oscylatora.

Composite Index – wskaźnik zbudowany na bazie dwóch oscylatorów RSI (krótszego 3-okresowego oraz dłuższego 14-okresowego) i obliczany jest jako różnica 9-okresowego momentum dłuższego RSI, powiększona o średnią wartość z trzech ostatnich okresów krótszego RSI. W ten sposób wskaźnik potrafi uchwycić zmianę bieżącego zachowania RSI na tle historycznego. Dywergencje pomiędzy wskaźnikiem i 14-okresowym RSI (przy skrajnych wartościach tego oscylatora) zapowiadają zwroty na RSI, przez co również zwroty dla kursu instrumentu.

ATR – średnia rzeczywistego zasięgu. Wskaźnik zmienności rynku oddający wzajemną relację cen maksymalnej, minimalnej i zamknięcia w danej jednostce czasu względem poprzednich notowań. Wartości wskaźnika wyrażone są w nominale przyjętym dla ceny danego instrumentu (dla FW20 w pkt; dla akcji notowanych na GPW w PLN). Wskaźnik przyjmuje wyłącznie dodatnie wartości, nie posiada górnej granicy. Wartości wskaźnika, które w relacji do kursu są większe od 5% są uznawane za ponadprzeciętne. Niskie wartości częściej towarzyszą kształtowaniu się lokalnych szczytów, wysokie wartości częściej pojawiają się przy kształtowaniu lokalnych minimów. Wskaźnik chętnie wykorzystywany przy definiowaniu poziomów dla zleceń stop-loss.

Źródło: Biuro Maklerskie Alior Bank

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Słowa kluczowe
Oceń ten artykuł: