Raport Futures: 22 grudnia 2020

futures 2

Raport Futures 22 grudnia 2020

Sytuacja rynkowa

Obawy dotyczące pojawienia się nowej odmiany koronawirusa oraz związana z tym niepewność w zakresie skuteczności opracowywanych obecnie szczepionek pognębiła nastroje na globalnych rynkach, zwłaszcza zachodnioeuropejskich. Coraz więcej krajów europejskich wprowadza ściślejsze ograniczenia, oprócz już podjętych działań, w zakresie przemieszczania się ludzi. Na krajowym rynku zniżkowała znakomita większość notowanych spółek. Przed spadkiem zdołało się jedynie wybronić LPP, a to w wyniku prawdopodobnie pozytywnej oceny opublikowanego wczoraj raportu finansowego za III kw. Największy negatywny wpływ na indeks miał sektor paliwowy, co przy wspomnianych ograniczeniach w transgranicznym przemieszczaniu się ludności skutkuje po prosto spadkiem popytu na paliwa. Obawy o utrudnienia w transporcie mogą też stać za gorszymi nastawieniem do akcji ALLEGRO, chociaż tutaj fakt wejścia tej spółki do indeksu Stoxx Europe 600 i jednocześnie mocnej przeceny tego indeksu też może dodawać większą zmienność. Wciąż pod presją rewizji prognoz sprzedaży najnowszej gry są akcje CDPROJEKT. Słabo zachowują się banki i energetyka.

Na wykresie dziennym FW20 pojawił się układ zbliżony do lokalnej formacji podwójnego szczytu. Bieżące notowania zeszły do strefy wsparcia uprzedni pokonanych wierzchołków (1867 pkt.). Na MACD jest utrzymany sygnał sprzedaży, silnemu obsunięciu podlega RSI. Na wykresie 60-min kurs instrumentu zrealizował pierwszy poziom docelowy określony wsp. 1,618 (1870 pkt.) z ubiegłotygodniowej zwyżki, kolejna bariera 2,618 to 1780 pkt. Zmiana notowań na główne indeksy zagraniczne od wczorajszego popołudnia implikuje neutralny lub nawet lekko wzrostowy początek sesji dla FW20. /Marcin Brendota/

Zmiany nocne indeksów

FW20 w układzie dziennym

FW20 w układzie dziennym

FW20 w układzie 60-minutowym

FW20 w układzie 60-minutowym

Trend – wykres 60-minutowy

Wybrane kontrakty akcyjne

Wybrane kontrakty akcyjne

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych

Użyte w dokumencie skróty oznaczają:

LOP – liczba otwartych pozycji.
BAZA – różnica kursu instrumentu bazowego i kontraktu terminowego opiewającego na ten instrument wyrażona w punktach .
STOCHASTIC – oscylator stochastyczny; iloraz skumulowanej różnicy kursu i minimum z n-sesji do skumulowanej różnicy maksimum i minimum z n-sesji. Linią sygnalną jest średnia krocząca z oscylatora. Podstawowa interpretacja zakłada generowanie sygnałów na podstawie przebicia przez oscylator linii sygnalnej. Przebicie oddolne jest sygnałem kupna, odgórne traktowane jest jako sygnał sprzedaży. Oscylator pełni także funkcję miernika rynku wykupionego i wyprzedanego, odpowiednio dla wartości powyżej 80 pkt i poniżej 20 pkt. Dodatkowo na wskaźniku poszukiwane są dywergencje względem kursu danego instrumentu.
MACD – różnica dwóch eksponencjalnych średnich ruchomych o różnych okresach. Linią sygnalną jest średnia eksponencjalna z wartości samego wskaźnika. Podstawowa interpretacja zakłada generowanie sygnałów na podstawie przebicia przez MACD linii sygnalnej. Przebicie oddolne jest sygnałem kupna, odgórne traktowane jest jako sygnał sprzedaży.
RSI – oscylator skonstruowany w oparciu o stosunek średnich eksponencjalnych ze zmiany cen dla sesji wzrostowych i spadkowych, porusza się w przedziale 0-100, miernik stanów wykupienia (wartości powyżej 70) oraz wyprzedania rynków (wartości poniżej 30). Dodatkowo na wskaźniku poszukiwane są dywergencje względem kursu danego instrumentu. Handel na konkretnym instrumencie może oznaczać dla niego inne niż 30/70 poziomy wyprzedania/wykupienia, które odczytać można na bazie historycznego zachowania oscylatora.
Composite Index – wskaźnik zbudowany na bazie dwóch oscylatorów RSI (krótszego 3-okresowego oraz dłuższego 14-okresowego) i obliczany jest jako różnica 9-okresowego momentum dłuższego RSI, powiększona o średnią wartość z trzech ostatnich okresów krótszego RSI. W ten sposób wskaźnik potrafi uchwycić zmianę bieżącego zachowania RSI na tle historycznego. Dywergencje pomiędzy wskaźnikiem i 14-okresowym RSI (przy skrajnych wartościach tego oscylatora) zapowiadają zwroty na RSI, przez co również zwroty dla kursu instrumentu.
ATR – średnia rzeczywistego zasięgu. Wskaźnik zmienności rynku oddający wzajemną relację cen maksymalnej, minimalnej i zamknięcia w danej jednostce czasu względem poprzednich notowań. Wartości wskaźnika wyrażone są w nominale przyjętym dla ceny danego instrumentu (dla FW20 w pkt; dla akcji notowanych na GPW w PLN). Wskaźnik przyjmuje wyłącznie dodatnie wartości, nie posiada górnej granicy. Wartości wskaźnika, które w relacji do kursu są większe od 5% są uznawane za ponadprzeciętne. Niskie wartości częściej towarzyszą kształtowaniu się lokalnych szczytów, wysokie wartości częściej pojawiają się przy kształtowaniu lokalnych minimów. Wskaźnik chętnie wykorzystywany przy definiowaniu poziomów dla zleceń stop-loss.

Źródło: Biuro Maklerskie Alior Bank

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Słowa kluczowe
Oceń ten artykuł: