Raport Futures: 23 listopada 2021

Sytuacja rynkowa

Początek bieżącego tygodnia przyniósł ustabilizowanie wykazywanych w ostatnich dniach wyraźnie spadkowych nastrojów. Wczorajsza świeca szpulka sugeruje osiągnięcie przynajmniej przejściowego stanu równowagi. Już piątkowy skok wolumenu podpowiadał, że dla części inwestorów poziom wrześniowego dołka staje się atrakcyjnym poziomem do kupna. Wsparcie na tym poziomie, czyli 2263 pkt., jest jednak naruszane co osłabia jego wymowę i grozi przerwaniem. Wskaźniki AT podtrzymują negatywne wskazania, Jest umacniane przecięcie średnich 15 i 45 sesyjnej, MACD oddala się od linii sygnalnej, DMI również pozostaje z sygnałem sprzedaży. Jedynie RSI wszedł już w strefę nadmiernego wyprzedania rynku, które ma szansę osłabić spadkowy impet.

Na wykresie 60-min notowania przechodzą w fazę konsolidacji będąc blisko teoretycznego poziomu docelowego 2253 pkt. określonego wsp. Fibonacciego z lokalnej korekty wzrostowej z początku listopada. W tym interwale MACD już odwrócił wskazania, również na DMI znaczne obniżenie linii ADX podpowiada osłabienie siły spadkowej tendencji. W grupie spółek indeksu bazowego liczebną przewagę wczoraj zdobyły spółki wzrostowe, jednak znaczne obniżenie kursów ALLEGRO i LPP hamowało indeks przed wzrostowym odbiciem. Na giełdach zagranicznych główne indeksy rynków akcji notowały wczoraj spadki, zwłaszcza w grupie tzw. spółek wzrostowych. Poranne notowania kontraktów terminowych na te indeksy wykazują dalsze, niewielkie osłabienie co może zagrozić nastawieniu rodzimy inwestorów przed otwarciem sesji dla FW20. W dzisiejszym kalendarium zwracamy uwagę przede wszystkim na odczyty szacunkowych wskaźników PMI dla głównych gospodarek. /Marcin Brendota/

FW20 w układzie dziennym

FW20 w układzie 60-minutowym

Wybrane kontrakty akcyjne

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych

Użyte w dokumencie skróty oznaczają:

LOP – liczba otwartych pozycji.
BAZA – różnica kursu instrumentu bazowego i kontraktu terminowego opiewającego na ten instrument wyrażona w punktach .
STOCHASTIC – oscylator stochastyczny; iloraz skumulowanej różnicy kursu i minimum z n-sesji do skumulowanej różnicy maksimum i minimum z n-sesji. Linią sygnalną jest średnia krocząca z oscylatora. Podstawowa interpretacja zakłada generowanie sygnałów na podstawie przebicia przez oscylator linii sygnalnej. Przebicie oddolne jest sygnałem kupna, odgórne traktowane jest jako sygnał sprzedaży. Oscylator pełni także funkcję miernika rynku wykupionego i wyprzedanego, odpowiednio dla wartości powyżej 80 pkt i poniżej 20 pkt. Dodatkowo na wskaźniku poszukiwane są dywergencje względem kursu danego instrumentu.
MACD – różnica dwóch eksponencjalnych średnich ruchomych o różnych okresach. Linią sygnalną jest średnia eksponencjalna z wartości samego wskaźnika. Podstawowa interpretacja zakłada generowanie sygnałów na podstawie przebicia przez MACD linii sygnalnej. Przebicie oddolne jest sygnałem kupna, odgórne traktowane jest jako sygnał sprzedaży.
RSI – oscylator skonstruowany w oparciu o stosunek średnich eksponencjalnych ze zmiany cen dla sesji wzrostowych i spadkowych, porusza się w przedziale 0-100, miernik stanów wykupienia (wartości powyżej 70) oraz wyprzedania rynków (wartości poniżej 30). Dodatkowo na wskaźniku poszukiwane są dywergencje względem kursu danego instrumentu. Handel na konkretnym instrumencie może oznaczać dla niego inne niż 30/70 poziomy wyprzedania/wykupienia, które odczytać można na bazie historycznego zachowania oscylatora.
Composite Index – wskaźnik zbudowany na bazie dwóch oscylatorów RSI (krótszego 3-okresowego oraz dłuższego 14-okresowego) i obliczany jest jako różnica 9-okresowego momentum dłuższego RSI, powiększona o średnią wartość z trzech ostatnich okresów krótszego RSI. W ten sposób wskaźnik potrafi uchwycić zmianę bieżącego zachowania RSI na tle historycznego. Dywergencje pomiędzy wskaźnikiem i 14-okresowym RSI (przy skrajnych wartościach tego oscylatora) zapowiadają zwroty na RSI, przez co również zwroty dla kursu instrumentu.
ATR – średnia rzeczywistego zasięgu. Wskaźnik zmienności rynku oddający wzajemną relację cen maksymalnej, minimalnej i zamknięcia w danej jednostce czasu względem poprzednich notowań. Wartości wskaźnika wyrażone są w nominale przyjętym dla ceny danego instrumentu (dla FW20 w pkt; dla akcji notowanych na GPW w PLN). Wskaźnik przyjmuje wyłącznie dodatnie wartości, nie posiada górnej granicy. Wartości wskaźnika, które w relacji do kursu są większe od 5% są uznawane za ponadprzeciętne. Niskie wartości częściej towarzyszą kształtowaniu się lokalnych szczytów, wysokie wartości częściej pojawiają się przy kształtowaniu lokalnych minimów. Wskaźnik chętnie wykorzystywany przy definiowaniu poziomów dla zleceń stop-loss.

Źródło: Biuro Maklerskie Alior Bank

 

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Słowa kluczowe
Oceń ten artykuł: