Raport Futures: 30 czerwca 2021

Sytuacja rynkowa

Nastroje rynkowe uległy pogorszeniu na wtorkowej sesji. Na wykresie 60-min kurs FW20 jest bliski wybicia z lokalnej formacji podwójnego dna. Bieżący notowania chwilowo oparły się na wsparciu zniesienia 38,2% z wcześniejszej fali wzrostowej. Jeżeli jednak dojdzie do wyłamania z formacji jej wysokość określa potencjał ruchu na ok. 33 pkt. co od punktu wybicia 2228 pkt. daje poziom docelowy 2195 pkt. W pobliżu tej wartości wsparcie umacnia zniesienie 61,8% ostatniej fali wzrostowej. Na MACD w tym interwale jest podtrzymany sygnał sprzedaży, wskaźnik schodzi poniżej poziomu równowagi. Na wykresie dziennym wysoka ciemna świeca dopełnia obraz wcześniejszych świec doji, które sygnalizowały problem z wejściem na wyższe poziomy cenowe i osiągnięcie lokalnego stanu równowagi. Kurs pozostaje w ok. 3 miesięcznym kanale wzrostowym i jego podstawa jako ochrona przed głębszym spadkiem obecnie przebiega przy wartości 2185 pkt.

Spadek indeksu powodowały przede wszystkim sektory bankowy i paliwowy, w mniejszym stopniu energetyka oraz spółki odzieżowo-handlowe. Wygląda więc na to, że wczorajsza zniżka była pokłosiem ogólnego przesilenia rynku, a nie specyficznej branży. Na uwagę zasługują jednak akcje ALLEGRO, które od kilku dni sukcesywnie zyskują na wartości kontynuując ruch po wybiciu z ok. 3 miesięcznego kanału bocznego. Na giełdach zagranicznych utrzymywały się niewielkie zwyżki głównych indeksów, poranne notowania kontraktów terminowych nie wykazują większych odchyleń. W dzisiejszym kalendarium zwracamy uwagę na szacunkowe odczyty o czerwcowej inflacji. /Marcin Brendota/

FW20 w układzie dziennym

FW20 w układzie 60-minutowym

Wybrane kontrakty akcyjne

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych

Użyte w dokumencie skróty oznaczają:

LOP – liczba otwartych pozycji.
BAZA – różnica kursu instrumentu bazowego i kontraktu terminowego opiewającego na ten instrument wyrażona w punktach .
STOCHASTIC – oscylator stochastyczny; iloraz skumulowanej różnicy kursu i minimum z n-sesji do skumulowanej różnicy maksimum i minimum z n-sesji. Linią sygnalną jest średnia krocząca z oscylatora. Podstawowa interpretacja zakłada generowanie sygnałów na podstawie przebicia przez oscylator linii sygnalnej. Przebicie oddolne jest sygnałem kupna, odgórne traktowane jest jako sygnał sprzedaży. Oscylator pełni także funkcję miernika rynku wykupionego i wyprzedanego, odpowiednio dla wartości powyżej 80 pkt i poniżej 20 pkt. Dodatkowo na wskaźniku poszukiwane są dywergencje względem kursu danego instrumentu.
MACD – różnica dwóch eksponencjalnych średnich ruchomych o różnych okresach. Linią sygnalną jest średnia eksponencjalna z wartości samego wskaźnika. Podstawowa interpretacja zakłada generowanie sygnałów na podstawie przebicia przez MACD linii sygnalnej. Przebicie oddolne jest sygnałem kupna, odgórne traktowane jest jako sygnał sprzedaży.
RSI – oscylator skonstruowany w oparciu o stosunek średnich eksponencjalnych ze zmiany cen dla sesji wzrostowych i spadkowych, porusza się w przedziale 0-100, miernik stanów wykupienia (wartości powyżej 70) oraz wyprzedania rynków (wartości poniżej 30). Dodatkowo na wskaźniku poszukiwane są dywergencje względem kursu danego instrumentu. Handel na konkretnym instrumencie może oznaczać dla niego inne niż 30/70 poziomy wyprzedania/wykupienia, które odczytać można na bazie historycznego zachowania oscylatora.
Composite Index – wskaźnik zbudowany na bazie dwóch oscylatorów RSI (krótszego 3-okresowego oraz dłuższego 14-okresowego) i obliczany jest jako różnica 9-okresowego momentum dłuższego RSI, powiększona o średnią wartość z trzech ostatnich okresów krótszego RSI. W ten sposób wskaźnik potrafi uchwycić zmianę bieżącego zachowania RSI na tle historycznego. Dywergencje pomiędzy wskaźnikiem i 14-okresowym RSI (przy skrajnych wartościach tego oscylatora) zapowiadają zwroty na RSI, przez co również zwroty dla kursu instrumentu.
ATR – średnia rzeczywistego zasięgu. Wskaźnik zmienności rynku oddający wzajemną relację cen maksymalnej, minimalnej i zamknięcia w danej jednostce czasu względem poprzednich notowań. Wartości wskaźnika wyrażone są w nominale przyjętym dla ceny danego instrumentu (dla FW20 w pkt; dla akcji notowanych na GPW w PLN). Wskaźnik przyjmuje wyłącznie dodatnie wartości, nie posiada górnej granicy. Wartości wskaźnika, które w relacji do kursu są większe od 5% są uznawane za ponadprzeciętne. Niskie wartości częściej towarzyszą kształtowaniu się lokalnych szczytów, wysokie wartości częściej pojawiają się przy kształtowaniu lokalnych minimów. Wskaźnik chętnie wykorzystywany przy definiowaniu poziomów dla zleceń stop-loss.

Źródło: Biuro Maklerskie Alior Bank

 

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Słowa kluczowe
Oceń ten artykuł: