Fundusz Arka BZ WBK Obligacji FIO


Fundusz Arka BZ WBK Obligacji FIO

[08.10.2007] Fundusz Arka BZ WBK Obligacji FIO ponad 70% aktywów lokuje w dłużne papiery wartościowe o terminie wykupu dłuższym niż jeden rok.

Są to głównie obligacje Skarbu Państwa. Pozostałe środki inwestowane są w Bony Skarbowe i inne papiery dłużne, emitowane przez podmioty o wysokiej wiarygodności finansowej.

Zyski z tego funduszu są niższe niż osiągane w funduszach z udziałem akcji. Główne ryzyko to wahania rynkowej stopy procentowej. W przypadku spadku rynkowych stóp fundusz może osiągnąć dodatkowe zyski, a stracić w przypadku wzrostu stóp.

W dłuższym okresie stopy zwrotu powinny przewyższać oprocentowanie lokat bankowych. Zalecany minimalny czas inwestycji to dwa lata.

Więcej informacji:
Ulotka informacyjna | Prospekt informacyjny

* * *

Jednostki uczestnictwa Funduszy Arka można nabyć w placówkach i oddziałach wielu różnych dystrybutorów, takich jak:

Bank Zachodni WBK S.A.
Dom Maklerski BZ WBK S.A.
BRE Bank SA Private Banking
Dom Inwestycyjny BRE Banku SA
Deutsche Bank PBC S.A.
Dom Maklerski PKO Banku Polskiego SA
Bank Millennium S.A. Prestige

>>> POWRÓT
do zestawienia funduszy Arka

Nota prawna: Przed użyciem strony " Fundusz Arka Obligacji" proszę nie zapomnieć o zapoznaniu się z "Warunkami korzystania z portalu".

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Oceń ten artykuł: