Fundusze ETF – stanowisko Komisji Nadzoru Finansowego


Fundusze ETF – stanowisko Komisji Nadzoru Finansowego

[31.03.2007] Komisja Nadzoru Finansowego, biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia konkurencyjności polskiego rynku kapitałowego, wyraża poparcie dla podjęcia działań zmierzających do umożliwienia zbywania na terytorium RP papierów wartościowych emitowanych przez fundusze zagraniczne na rynku regulowanym, w tym dla dokonania zmian w aktach prawnych dotyczących rynku kapitałowego.

Fundusze inwestycyjne typu ETF (Exchange Traded Funds) należą do funduszy, których tytuły uczestnictwa są dostępne w obrocie na rynku regulowanym lub zorganizowanym, najczęściej na giełdzie. Ich polityka inwestycyjna polega na biernym śledzeniu określonego uznanego indeksu giełdowego, jednocześnie charakteryzują się niskim poziomem kosztów. Niektóre fundusze ETF mogą być także funduszami zharmonizowanymi z prawem wspólnotowym, tj. Dyrektywą Rady 85/611/EWG z dnia 20 grudnia 1985 r. w sprawie koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS).

Na mocy tej Dyrektywy fundusze UCITS są uprawnione na podstawie tzw. jednolitego paszportu, w trybie uproszczonej procedury notyfikacyjnej, do zbywania swoich tytułów uczestnictwa na terytorium innych państw członkowskich. W Polsce przepisy Dyrektywy UCITS zostały implementowane w ustawie z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych, jednakże w obecnym stanie prawnym fundusze zagraniczne ETF, których zbywanie i odkupywanie ze względu na specyficzną konstrukcję odbywa się w obrocie na rynku zorganizowanym, nie mogłyby rozpocząć zbywania pomimo posiadania przez nie "paszportu".

Przepisy ustawy o funduszach inwestycyjnych zostały przygotowane pod klasyczne fundusze UCITS, których zbywanie i odkupywanie odbywa się poza rynkiem zorganizowanym, zazwyczaj za pośrednictwem podmiotów pełniących funkcję agenta transferowego, w związku z czym wyłączone zostało w stosunku do tych funduszy stosowanie przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi oraz ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Dla umożliwienia zbywania tytułów uczestnictwa takich funduszy niezbędna jest zmiana ustawy o funduszach inwestycyjnych w zakresie procedury notyfikacji.

Istnieje także potrzeba uwzględnienia odpowiednich zmian w procedowanej obecnie nowelizacji przepisów ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, ponieważ projektowane brzmienie art. 19 tej ustawy uniemożliwia obrót papierami wartościowymi funduszy zagranicznych typu UCITS, które mają charakter otwarty a także w odpowiednim zakresie w nowelizacji ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Analiza korzyści i zagrożeń

1. Zalety:

– dostosowanie polskiej regulacji do Dyrektywy UCITS;
– uniknięcie zarzutu ze strony Komisji Europejskiej niepełnej implementacji Dyrektywy UCITS, której terminimplementacji jużminął i wniesienia sprawy przed Europejski Trybunał Sprawiedliwości oraz ze strony funduszy zagranicznych ograniczania swobody prowadzenia działalności pomimo posiadania paszportu;
– rozszerzenie możliwości inwestycyjnych na warszawskiej GPW poprzez umożliwienie wejścia nowego produktu o następujących cechach:
(i) zachowywanie stosunkowo wysokiej płynności tytułów uczestnictwa funduszy ETF,
(ii) tytuły uczestnictwa funduszy UCITS charakteryzują się mniejszym ryzykiem inwestycyjnym niż inne papiery wartościowe typu udziałowego, np. akcje spółek publicznych,
(iii) fundusze inwestycyjne ETF są funduszami niskokosztowymi.

2. Słabe strony:

– skomplikowana konstrukcja zbywania i odkupywania, oparta na konieczności każdorazowo wnoszenia do funduszu lub zbywania przez fundusz odpowiedniego pakietu akcji wchodzących w skład indeksu giełdowego;
– mniejsza dostępność funduszu ETF dla detalicznych inwestorów ze względu na wymóg posiadania rachunku papierów wartościowych i dokonywanie nabycia lub zbycia tytułów uczestnictwa funduszu w obrocie na rynku regulowanym (w tym ponoszenie opłat transakcyjnych).

3. Szanse:

– rozszerzenie polskiego rynku o nowe produkty, cieszące się w innych państwach popularnością wśród inwestorów;
– stworzenie dodatkowej konkurencji dla krajowych funduszy w zakresie kosztów funkcjonowania funduszu.

4. Zagrożenia:

– ze względu na specyfikę funkcjonowania funduszu ryzyko występowania znaczącej różnicy pomiędzy wartością tytułu uczestnictwa ustalaną w obrocie na rynku regulowanym a wartością tytułu wynikającą z podzielenia wartości aktywów netto funduszu przez liczbę tytułów, co może wymagać podejmowania przez KNF odpowiednich działań nadzorczych.

>> POWRÓT
do archiwum wiadomości Portalu Skarbiec.Biz”

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Oceń ten artykuł: