Polityka prywatności

Portal Skarbiec.biz (zwany dalej „Portalem”) nie zajmuje się przetwarzaniem danych osobowych swoich użytkowników. Wszelkie informacje o zachowaniach użytkowników jakie Portal pozyskuje (częstotliwość odwiedzin na Potalu, długość trwania odwiedzin na Portalu, ścieżka wizyty na Portalu itd.) nie są informacjami, które można przyporządkować do osób o określonej tożsamości, bez nadmiernych kosztów, czasu i działań, a co za tym idzie – nie stanowią one danych osobowych.

Jednakże, na wypadek gdyby w przyszłości Portal podjął przetwarzanie danych osobowych swoich użytkowników, zobowiązuje się dołożyć szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewni, aby dane te były:

 1. przetwarzane zgodnie z prawem,
 2. zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami, z zastrzeżeniem przepisów zezwalających na takie przetwarzanie,
 3. merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane,
 4. przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

Portal zobowiązuje się przestrzegać reguły, że przetwarzanie danych jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy:

 1. osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę, chyba że chodzi o usunięcie dotyczących jej danych,
 2. jest to niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa,
 3. jest to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą,
 4. jest niezbędne do wykonania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego,
 5. jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratorów danych albo odbiorców danych, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą.

W przypadku zbierania danych osobowych od osoby, której one dotyczą, Portal zobowiązuje się poinformować tę osobę o:

 1. adresie swojej siedziby i pełnej nazwie,
 2. celu zbierania danych, a w szczególności o znanych mu w czasie udzielania informacji lub przewidywanych odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych,
 3. prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,
 4. dobrowolności albo obowiązku podania danych, a jeżeli taki obowiązek istnieje, o jego podstawie prawnej.

W razie wykazania przez osobę, której dane osobowe dotyczą, że są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, Portal zobowiązuje się, bez zbędnej zwłoki, do uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych, czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania kwestionowanych danych lub ich usunięcia ze zbioru.

Ponadto, Portal zobowiązuje się zastosować środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zobowiązuje się zabezpieczyć dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.