Z dniem 31 grudnia 2021 r. upływa termin na ujawnienie informacji o realizowanej w 2020 roku strategii podatkowej i na zawiadomienie o tym fakcie

3 grudnia Minister Finansów opublikował projekt rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących (nr z wykazu 467).

Jedna z sióstr chciała podarować drugiej działkę pochodzącą z jej wspólnego majątku małżeńskiego, na co zgodę wyraził mąż. Powzięła jednak wątpliwości, czy darowizna nie

W prawie rangi wspólnotowej obowiązuje zasada domniemania odmowy udzielenia dostępu do dokumentów dotyczących postępowań prowadzonych przez organ, urząd, z uwagi na ochronę tych postępowań.