Będą przepisy regulujące status firm inwestujących w najem nieruchomości

Sejm pracuje nad ustawą, która ma stworzyć ramy prawne dla firm, które inwestują w najem nieruchomości. Takie firmy w formie spółek akcyjnych istnieją w Unii Europejskiej i zajmują się wynajem nieruchomości.

Projekt ustawy o firmach inwestujących w najem nieruchomości określa zasady funkcjonowania firm inwestujących w najem nieruchomości oraz spółek zależnych.

W myśl proponowanych zmian firma inwestująca w najem nieruchomości będzie musiała mieć formę spółki akcyjnej, a jej główna działalność będzie musiała polegać na wynajmie nieruchomości. Projekt określa wymogi dla takich firm, wśród których wymienić można między innymi obowiązek posiadania siedziby na terytorium Polski, wymóg zawarcia umowy spółki na czas nieokreślony, a kapitał zakładowy winien będzie wynosić co najmniej 50 000 zł.

Projekt reguluje status spółki zależnej, która będzie musiała mieć również siedzibę na terytorium Polski. Minimum 95% udziału w kapitale zakładowym będzie miała firma, która inwestuje w nieruchomości. Spółka zależna będzie mogła mieć formę spółki akcyjnej, spółki komandytowo-akcyjnej lub spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Projekt nakłada na spółki zależne obowiązek badania przez firmę audytorską na podstawie ustawy o rachunkowości. Ma to na celu sprawdzenie, czy spełnia ona warunki określone w omawianej ustawie.

Projekt określa definicję mieszkania. Jest nim budynek lub jego część wraz z udziałem w gruncie, lub udziałem w gruncie albo prawem użytkowania wieczystego gruntu, lub udziałem w takim prawie.

W myśl proponowanych zmian budynek będzie można uznać za mieszkalny, jeżeli co najmniej 70% jego powierzchni służy do zamieszkiwania.

Projekt określa obowiązki firm inwestujących w wynajem. Będą musiały one między innymi uzyskiwać przychody z najmu z minimum pięciu nieruchomości położonych na terenie Polski oraz uzyskiwać minimum 90% przychodów z najmu należących do firmy nieruchomości.

Zakłada się również prowadzenie ewidencji firm inwestujących w wynajem nieruchomości. Rejestr będzie jawny i prowadzony w formie elektronicznej przez Komisję Nadzoru Finansowego (dalej jako KNF). Firma będzie musiała dołączyć do wniosku o wpis do rejestru między innymi: statut, odpis z rejestru przedsiębiorców, dane członków zarządu, jak również informacje dotyczące spółek zależnych. Ponadto do wniosku o wpis do rejestru KNF członkowie zarządu firmy będą musieli dołączyć oświadczenie, że dane przedstawiane do rejestru są zgodne z prawdą. Wpis do rejestru będzie wiązał się z opłatą w kwocie co najmniej 750 zł.

Projekt określa sankcje za niedopełnienie obowiązków, które nakłada omawiana ustawa.

Projekt przewiduje również ułatwienia podatkowe dla firm inwestujących w najem nieruchomości np. zwolnienie z podatku dochodowego od osób prawnych dochodów spółek zależnych z wynajmu nieruchomości.

Projekt przewiduje, że ustawa wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

Autor:

radca prawny Robert Nogacki

Kancelaria Prawna Skarbiec specjalizuje się w ochronie majątku,

doradztwie strategicznym dla przedsiębiorców oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Oceń ten artykuł: