Czym się zajmie Rzecznik Praw Podatnika?

Powołanie rzecznika Praw Podatnika – przewiduje rządowy projekt ustawy, nad którym trwają prace w Sejmie. Rzecznik będzie działał z urzędu lub na wniosek. W jego kompetencji znajdzie się między innym i występowanie o wydanie interpretacji podatkowej, do NSA, wnoszenie środków zaskarżenia w postępowaniach przed sądem administracyjnym, będzie mógł również wnioskować o wstrzymanie postępowania egzekucyjnego.

W myśl projektu Rzecznik Praw Podatnika (dalej: Rzecznik) będzie stał na straży równego i bezstronnego traktowania podatnika i respektowania praw, jakie posiadają. Rzecznik będzie stał na straży praw także płatników, inkasentów, następców prawnych i osób trzech, o których mówią przepisy Ordynacji podatkowej.

Rzecznik będzie musiał legitymować się między innymi niekaralnością za umyślne przestępstwo oraz przestępstwo skarbowe. Ponadto wymagane będzie doświadczenie w stosowaniu prawa podatkowego przez minimum 5 lat i co najmniej stopnień doktora  nauk prawnych. Rzecznika będzie powoływał premier na wniosek ministra finansów na sześcioletnią kadencję. Nie będzie można pełnić tej funkcji ponownie. Będzie musiał być apolityczny, co oznacza nie tylko brak przynależności do partii politycznej, ale również brak przynależności do związku zawodowego. Ponadto nie będzie mógł prowadzić działalności, która nie daje się pogodzić z pełnioną funkcją, np. pracować w organach podatkowych. Rzecznik będzie mógł powołać 16 zastępców i nie więcej niż 32 przedstawicieli w terenie. Ich zakres obowiązków określi Rzecznik.

Zadania Rzecznika Praw Podatnika

Rzecznik będzie zajmował się między innymi opiniowaniem aktów prawnych z zakresu prawa podatkowego, propagowaniem mediacji, prowadzeniem akcji edukacyjnych i informacyjnych. Ponadto Rzecznik będzie analizował orzecznictwo i interpretacje podatkowe, będzie też mógł zlecać przeprowadzenie ekspertyz i opinii.

Rzecznik będzie mógł występować o podjęcie zmian w prawie w sprawach dotyczących podatników, pełnić funkcję mediatora w postępowaniu przed sądem administracyjnym, a ponadto wnioskować do ministra finansów o wydanie wiążącej interpretacji podatkowej oraz objaśnień w kwestiach budzących wątpliwości podatników.

Będzie mógł też występować do Naczelnego Sądu Administracyjnego między innymi ze skargami kasacyjnymi, zażaleniem w postępowaniu przed sądem administracyjnym. Będzie mógł też wnioskować o wstrzymanie postępowania egzekucyjnego, jak również występować do ministra finansów o uchylenie decyzji ostatecznej oraz wnosić środki zaskarżenia, jakie są przewidziane w przepisach Ordynacji podatkowej.

Rzecznik będzie działał z urzędu lub na wniosek przede wszystkim podatnika, organizacji pracodawców lub samorządu zawodowego.

Rzecznik ponadto będzie składał co roku, do końca kwietnia premierowi raport o swojej działalności, o przestrzeganiu praw podatników wraz z rekomendacjami co do zmian w tych kwestiach.

W latach 2020–2029 koszt działalności biura Rzecznika wyniesie maksymalnie 263 200 000 zł.

Autor:

Kancelaria Prawna Skarbiec specjalizuje się w ochronie majątku,

doradztwie strategicznym dla przedsiębiorców

oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Oceń ten artykuł: