Kolejna odsłona Tarczy Antykryzysowej

Kolejna odsłona Tarczy Antykryzysowej

Rząd szykuje nowy zestaw ustaw, który dołączy do pakietu ustaw z tzw. Tarczy Antykryzysowej, mającej chronić krajową gospodarkę przed negatywnymi skutkami pandemii COVID-19. Ministerstwo Rozwoju ujawniło co się w nich znajdzie.

Nowy pakiet ustaw, którego szczegóły MR ujawniło 20 maja 2020 r., ma przede wszystkim zwiększyć ochronę firm przed wrogimi przejęciami, a samorządom zapewnić bezpieczeństwo finansowe. Zmiany w prawie przetargowym przynieść mają ułatwienia dla wykonawców i zamawiających. Nowa Tarcza to także większe korzyści dla kredytobiorców. Najważniejsze propozycje:

1) Wprowadzenie obowiązujących przez 2 lata nowych reguł kontroli przejęć spółek. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów będzie kontrolował transakcje nabycia znacznej ilości udziałów przedsiębiorstw, których osiągnięty na terytorium RP przychód przekroczył równowartość 10 mln euro w którymś z 2 lat obrotowych poprzedzających transakcję. Nowe reguły kontroli obejmą:

a) spółki publiczne,

b) twórców oprogramowania wykorzystywanego w sektorach: elektrowni, paliw, zaopatrzenia w wodę, zaopatrzenia w gotówkę, płatności kartą, szpitali, sprzedaży leków na receptę, transportu drogą powietrzną, kolejową, morską lub żeglugą śródlądową, transportu drogowego i publicznego oraz zaopatrzenia w żywność,

c) przedsiębiorców działających w obszarach: energii elektrycznej, gazu, paliw, telekomunikacji, przetwórstwa żywności, produkcji leków, chemikaliów i nawozów, materiałów wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobów technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym;

2) Wsparcie budżetów samorządów. W jego ramach nastąpi:

a) podwojenie od 1 maja 2020 r. udziału powiatów, w tym miast prezydenckich, w dochodach z gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa,

b) złagodzenie reguły fiskalnej ograniczającej zadłużenie o kwotę faktycznego ubytku w dochodach podatkowych jednostki,

c) wprowadzenie możliwości nierównowagi strony bieżącej budżetu samorządów dodatkowo o wartość faktycznego ubytku w dochodach podatkowych,

d) wprowadzenie możliwości przesunięcia obowiązku wpłat do budżetu tzw. janosikowego – raty za czerwiec i lipiec 2020 r. jednostki samorządu terytorialnego będą mogły uiścić w drugiej połowie 2020 r.,

e) środki z funduszu korkowego w 2020 r. (pobierane od przedsiębiorców ubiegających się o pozwolenie na sprzedaż alkoholu, a przeznaczone na walkę z uzależnieniem od alkoholu i narkotyków) będzie można przeznaczyć na przeciwdziałanie i łagodzenie skutków koronawirusa,

f) wprowadzenie możliwości wcześniejszego przekazywania w 2020 r. rat części oświatowej, wyrównawczej, równoważącej i regionalnej subwencji ogólnej;

Ułatwienia przetargowe, poprzez:

a) zniesienie obowiązku żądania wadium w postępowaniach o szacunkowej wartości powyżej progów unijnych,

b) wprowadzenie obowiązku zapłaty wynagrodzenia w częściach lub udzielania zaliczek w przypadku dłuższych umów o udzielenie zamówienia publicznego,

c) obniżenie dopuszczalnej wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

d) ograniczenie dopuszczalności dokonywana potrąceń kar umownych z wynagrodzenia wykonawcy lub innej wierzytelności, a także dochodzenia przez zamawiających zaspokojenia z zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

e) możliwości zmiany umów z wykonawcami w odpowiedzi na zdarzenia wywołane epidemią koronawirusa;

Dopłaty do kredytów. Przedsiębiorcy oraz podmioty prowadzące działalność w sektorze podstawowej produkcji produktów rolnych, niezależnie od wielkości, uzyskają możliwość zaciągania kredytów o obniżonym oprocentowaniu, dzięki państwowym dopłatom do odsetek. Pula na dopłaty wynosi 565 mln zł.

a) przedsiębiorca z sektora MŚP otrzyma dopłatę stanowiącą część odsetek należnych bankowi odpowiadającą 2 punktom procentowym,

b) pozostali przedsiębiorcy – w wysokości 1 punktu procentowego,

c) maksymalna pomoc dla jednego przedsiębiorcy nie może przekroczyć wyrażonej w złotych równowartości 800 tysięcy euro brutto,

d) umowy kredytu z dopłatą będzie można zawierać do 31 grudnia 2020 r.,

e) dopłaty będą wypłacane za okres nie dłuższy niż 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy;

Wakacje kredytowe, czyli:

a) możliwość zawieszenia spłaty kredytu, zarówno części kapitałowej, jak i odsetkowej, przez osoby, które po 13 marca 2020 r. straciły pracę lub inne główne źródło dochodu, na okres do 3 miesięcy, bez naliczania odsetek i innych opłat,

b) kredytobiorca mający kilka kredytów u danego kredytodawcy, będzie mógł skorzystać z wakacji kredytowych tylko w zakresie jednego,

c) wakacje dotyczą umów kredytowych zawartych przed 13 marca 2020 r., jeśli termin zakończenia okresu kredytowania określony w tych umowach przypada po upływie 6 miesięcy od dnia 13 marca 2020 r.;

Ochrona miejsc pracy poprzez:

a) zezwolenie pracodawcom na wysłanie pracownika na zaległy urlop bez jego zgody,

b) umożliwienie jednostronnego wypowiadania umów o zakazie konkurencji w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, wraz z ustaniem wiążącego strony głównego stosunku prawnego (umowy zlecenia, umowy o pracę),

c) ograniczenie do kwoty 10-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę wysokości odpraw i odszkodowań w przypadku ustania stosunku pracy, rozwiązania umowy agencyjnej, umowy zlecenia, czy innej umowy o świadczenie usług,

d) możliwość zawieszenia wykonania niektórych zakładowych obowiązków, świadczeń socjalnych,

e) możliwość niestosowania postanowień układów zbiorowych pracy lub regulaminów wynagradzania ustalających wyższą niż wymagana ustawowo wysokość odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz inne świadczenia o charakterze socjalno-bytowym,

f) możliwość skorzystania ze wsparcia z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych przez te podmioty, które pomimo spadku obrotów gospodarczych w następstwie COVID-19, nie zdecydowały się na objęcie pracowników przestojem ekonomicznym lub przestojem wynikającym z art. 81 Kodeksu pracy albo obniżeniem wymiaru czasu pracy;

Ułatwienia podatkowe:

a) rozszerzenie zakresu darowizn podlegających odliczeniu od podstawy obliczenia podatku dochodowego, w tym na darowizny przekazane na rzecz domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych w tym z usługami opiekuńczymi, ośrodków wsparcia, rodzinnego domu pomocy, domu pomocy społecznej,

b) umożliwienie podatnikom dokonania odliczeń podatkowych z tytułu darowizn rzeczowych w formie komputerów przekazanych od 1 stycznia 2020 do 30 września 2020 r.,

c) umożliwienie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kosztu wytworzenia lub ceny nabycia rzeczy lub praw, które następnie podatnik przekaże w formie darowizny, w terminie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 30 września 2020 r.,

d) wyłączenie z przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej wartości darowizn otrzymanych od 1 stycznia 2020 r. do 30 września 2020 r. przez placówki medyczne (m.in. szpitale) oraz placówki oświatowe, w związku z COVID-19, które nie podlegają z tytułu otrzymanych darowizn podatkowi od spadków i darowizn.

Redakcja Portalu Skarbiec.biz

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Oceń ten artykuł: