Kolejne zmiany w Kodeksie postępowania cywilnego

Kolejne zmiany w Kodeksie postępowania cywilnego

Ustawą z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 1469) dokonano istotnej reformy procesu cywilnego. Niektóre jej przepisy zaczęły obowiązywać już 21 sierpnia 2019 r., a niektóre dopiero zaczną 7 lutego i 7 sierpnia 2020 r. Jednak przeważająca część nowelizacji weszła w życie z dniem 7 listopada 2019 r.

„Posiedzenie przygotowawcze służy rozwiązaniu sporu bez potrzeby prowadzenia dalszych posiedzeń, zwłaszcza rozprawy. Jeżeli nie uda się rozwiązać sporu, na posiedzeniu przygotowawczym sporządza się z udziałem stron plan rozprawy” – to treść wprowadzonego w życie 7 listopada art.205⁵ § 1 Kodeksu postępowania cywilnego. Ma to umożliwić szybsze rozstrzyganie sporów w sprawach mniej skomplikowanych. W jego ramach, jeszcze przed rozpoczęciem postępowania, pozwanego wzywa się do złożenia pisemnej odpowiedzi na pozew w terminie nie krótszym niż dwa tygodnie. Dzięki temu sędzia będzie mógł wcześniej zapoznać się z argumentami obu stron sporu.

Sędziowie mogą teraz dokonywać ogłoszenia wyroku także pod nieobecność stron, a jeśli odroczą jego ogłoszenie, to termin odroczenia nie może być już dłuższy niż dwa tygodnie od zamknięcia rozprawy, a jedynie w wyjątkowych sytuacjach – wynosić 1 miesiąc. W braku stawiennictwa stron, także publiczności, sędzia może odstąpić od odczytania sentencji wyroku.

Proces cywilny przyspieszyć mają również inne, powołane do życia 7 listopada rozwiązania, jak:

  • rozszerzenie możliwości składania zeznań na piśmie przez strony i świadków (co ukróci problem przewlekłości postępowań z uwagi na niemożność stawienia się strony lub świadka celem złożenia zeznań na sali sadowej);
  • dwukrotne podwyższenie stopy odsetek zasądzonych od strony, w przypadku stwierdzenia przez sąd dokonania przez nią nadużycia prawa procesowego, a więc wprowadzenie kary za przewlekanie postępowań cywilnych;
  • dołączanie do akt sprawy zażaleń wnoszonych ponownie przez stronę, jak i wniosków o wykładnię, czy sprostowanie bez wydawania przez sąd decyzji w ich sprawach (ukrócić ma przewlekanie procesu poprzez ponawianie zażaleń w tych samych sprawach);
  • sąd gospodarczy w sprawach dotyczących przedsiębiorców zobowiązany będzie do podejmowania czynności tak, by rozstrzygnięcie w sprawie zapadło nie później niż sześć miesięcy od dnia złożenia odpowiedzi na pozew;
  • w sporach między firmami a konsumentami, konsumenci będą mogli wybrać właściwość miejscową sądu do rozstrzygnięcia sporu, bez konieczności toczenia ich jedynie przed sądem właściwym miejscowo dla siedziby firmy (będą mogli wybrać, czy sprawa będzie rozpatrywana przed sądem siedziby firmy, czy też przed sądem najbliższym swojego miejsca zamieszkania);
  • zdjęcie z sędziów obowiązku sporządzania pełnego pisemnego uzasadnienia wyroku (wystarczy ujęcie w nim najważniejszych elementów rozstrzygnięcia);
  • strony, za zgodą sądu, będą mogły nagrywać przebieg rozprawy;
  • apelacje od wyroków będą sprawdzane pod względem formalnym tylko w sądach II instancji (dotąd podlegały sprawdzeniu także w I instancji).

Redakcja Portalu Skarbiec.biz

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Oceń ten artykuł: