UE zniosła VAT i cło na import sprzętu medycznego spoza granic UE

Unia zniosła VAT i cło na import sprzętu medycznego spoza granic Wspólnoty

W piątek 3 kwietnia 2020 r., Komisja Europejska zdecydowała o tymczasowym zniesieniu ceł i podatku od towarów i usług na przywożone na teren Unii Europejskiej, spoza jej terytorium, środki ochrony oraz sprzęt medyczny. Powodem jest oczywiście szerząca się pandemia koronawirusa.

O zniesienie ceł oraz VAT-u na wskazane towary wnioskowały wszystkie państwa członkowskie UE, także Wielka Brytania. Służbom medycznym europejskich krajów potrzebne są maski, kombinezony, respiratory i wszelki inny sprzęt wspierający walkę z COVID-19. Wstępnie wprowadzone zwolnienie obowiązywać będzie przez 6 miesięcy, z mocą wsteczną od 30 stycznia 2020 r., a więc do 31 lipca 2020 r. Ale Komisja Europejska przewiduje możliwość jego przedłużenia.

Podstawą omawianego zwolnienia jest Decyzja Komisji z 3 kwietnia 2020 r. w sprawie zwolnienia z należności celnych przywozowych i zwolnienia z VAT przy przywozie towarów niezbędnych do zwalczania skutków wybuchu epidemii COVID-19 w 2020 r. Zgodnie z jej art. 1, z przedmiotowego zwolnienia można skorzystać pod warunkiem, że:

  1. towary te są przywożone w celu dopuszczenia do swobodnego obrotu przez organizacje państwowe, w tym instytucje państwowe, instytucje publiczne i inne podmioty prawa publicznego lub przez organizacje zatwierdzone przez właściwe organy państw członkowskich albo w ich imieniu;
  2. towary te spełniają wymogi określone w art. 75, 78, 79 i 80 rozporządzenia (WE) nr 1186/2009 oraz w art. 52, 55, 56 i 57 dyrektywy 2009/132/WE;
  3. towary są przeznaczone do jednego z następujących zastosowań:

– bezpłatnej dystrybucji przez wskazane w p. a) podmioty, osobom dotkniętym lub zagrożonym przez COVID-19 lub zaangażowanym w zwalczanie ogniska COVID-19;

– bezpłatnego udostępniania osobom dotkniętym lub zagrożonym przez COVID-19 lub zaangażowanym w zwalczanie ogniska COVID-19, pozostając własnością wskazanych w p. a) podmiotów.

Towary są zwolnione z należności celnych przywozowych i zwolnione z VAT przy przywozie w, jeżeli są przywożone w celu wprowadzenia do swobodnego obrotu przez agencje pomocy w związku z katastrofą lub w ich imieniu, aby zaspokoić ich potrzeby w okresie udzielania pomocy w związku z katastrofą osobom dotkniętym lub zagrożonym przez COVID-19 lub zaangażowanym w zwalczanie ogniska COVID-19.

W związku z wprowadzeniem przedmiotowego zwolnienia, KE nakłada na państwa członkowskie UE obowiązki raportowe z przebiegu jego wdrożenia. Najpóźniej do 30 listopada 2020 r. państwa członkowskie muszą przekazać Komisji następujące informacje:

  1. wykaz organizacji zatwierdzonych przez właściwe organy państw członkowskich, o których mowa w art. 1 w p. a);
  2. informacje dotyczące rodzaju i ilości towarów zwolnionych z należności celnych przywozowych i VAT;
  3. środki podjęte w celu zapewnienia zgodności z art. 78, 79 i 80 rozporządzenia (WE) nr 1186/2009 oraz z art. 55, 56 i 57 dyrektywy 2009/132/WE w odniesieniu do towarów objętych zakresem decyzji.

Redakcja Portalu Skarbiec.biz

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Oceń ten artykuł: