Zmiany w księdze przychodów i rozchodów.

Zmiany w księdze przychodów i rozchodów

Z dniem 1 stycznia 2020 r. weszły w życie nowe przepisy dotyczące prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz.U. 2019 poz. 2544) określa sposób prowadzenia KPiR, warunki, jakim powinna odpowiadać oraz szczegółowy zakres obowiązków związanych z jej prowadzeniem. Zamieszczone w załącznikach do rozporządzenia wzory ksiąg (generalnej oraz przeznaczonej dla rolników prowadzących działalność gospodarczą) nie uległy zmianie. Nowelizacja modyfikuje jednak dotychczas obowiązujące przepisy:

– znosząc obowiązek prowadzenia ewidencji wyposażenia oraz kart przychodów pracowników,

– zmieniając treść upoważnienia do wyłączenia stosowania przepisów rozporządzenia w określonych sytuacjach, stanowiąc, że:

„Przepisów rozporządzenia nie stosuje się w zakresie, w jakim jest to uzasadnione szczególnymi okolicznościami, w tym związanymi z rodzajem i rozmiarem wykonywanej przez podatnika działalności oraz wiekiem i stanem jego zdrowia, jeżeli naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, na wniosek podatnika, uzna, że niestosowanie przez podatnika przepisów rozporządzenia w określonym zakresie jest uzasadnione szczególnymi okolicznościami. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, składa się co najmniej na 30 dni przed rozpoczęciem miesiąca, od którego przepisy rozporządzenia miałyby nie być stosowane, a w razie rozpoczęcia wykonywania działalności lub powstania obowiązku prowadzenia księgi w ciągu roku podatkowego – w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia tej działalności lub powstania obowiązku prowadzenia księgi (§ 4 ust. 1 i 2 rozporządzenia);

– włączając w krąg podmiotów zobowiązanych do prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów przedsiębiorstwo w spadku oraz spółkę cywilną osób fizycznych i przedsiębiorstwa w spadku.

Nowe rozporządzenie pozbawiło mocy obowiązującej poprzednie Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U. z 2017 r. poz. 728 oraz z 2018 r. poz. 1779).

Redakcja Portalu Skarbiec.biz

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Oceń ten artykuł: