Zmiany w ustawach o podatkach dochodowych

Obniżenie stawki podatku dochodowego od osób prawnych dla małych podatników i podatników, którzy rozpoczynają prowadzenie działalności gospodarczej, zmiany w zakresie wykorzystywania samochodów osobowych w firmie oraz wydłużenie czasu, w którym można odliczyć wydatki na własne cele mieszkaniowe w ramach ulgi mieszkaniowej – to tylko niektóre zmiany przewidziane w  nowelizacji ustaw o podatkach dochodowych.

Chodzi o nowelizację ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw z 23 października 2018 r. (Dz.U., poz. 2159), której większość przepisów wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

Obniżenie stawki CIT

Jedną z najważniejszych zmian przewidzianych w nowelizacji jest obniżenie stawki CIT do 9% dla małych podatników oraz tych podatników, którzy dopiero rozpoczynają prowadzenie działalności gospodarczej. Podatek będzie obliczany od dochodów innych niż zyski kapitałowe. Z preferencyjnej stawki podatkowej będą mogli skorzystać podatnicy, których przychody nie przekroczyły w roku podatkowym 1,2 mln euro. Jeżeli ten próg przekroczą, zapłacą zaliczki na podatek według stawki 19%.

Według szacunków rządu z powyższego rozwiązania skorzysta 440 tys. podatników. Nowelizacja przewiduje wyłączenia z możliwości skorzystania ze stawki 9%. Nie będą z niej mogli skorzystać np. podatnicy, do których w roku utworzenia lub w roku następnym zostało wniesione jako kapitał przedsiębiorstwo, które wcześniej prowadzili, o wartości powyżej 10 tysięcy euro.

Zmiany w zakresie samochodów wykorzystywanych w firmie

Omawiana nowelizacja podwyższa do 150 tys. zł. limit wartości auta osobowego, do którego będzie możliwe pełne odliczenie odpisów amortyzacyjnych od jego zużycia. Do 150 tys. zł. została również podwyższona wartość samochodu osobowego, która służy do celów zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kwoty składki na ubezpieczenie tego samochodu. W przypadku samochodów elektrycznych wskazany wyżej limit będzie wynosił do 225 tys. zł. Przy rozliczaniu wykorzystywania samochodu dla celów prowadzonej działalności gospodarczej nie będzie miał znaczenia rodzaj umowy, na podstawie której podatnik korzysta z samochodu.

Pozostałe zmiany

W myśl omawianej nowelizacji małżonkowie będą mogli skorzystać z łącznego opodatkowania dochodów również w sytuacji, gdy złożyli zeznania roczne po 30 kwietnia danego roku, czyli po terminie.

Z 2 do 3 lat wydłużono czas, w jakim podatnik może wydatkować środki na własne cele mieszkaniowe w ramach ulgi mieszkaniowej.

Zwolniony z podatku dochodowego będzie dochód z odpłatnego zbycia udziału w nieruchomości, która jest częścią gospodarstwa rolnego.

W myśl znowelizowanych przepisów nie będzie konieczne składanie oświadczenia o wyborze opodatkowania z tytułu najmu lub podnajmu w formie ryczałtu. Podatnicy uzyskujący przychody z najmu, a opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych nie będą musieli prowadzić ewidencji przychodów, gdy umowa najmu nie została zawarta w formie pisemnej.

Nowelizacja znosi również obowiązek ogłaszania w Monitorze Sądowym i Gospodarczym informacji o zarejestrowaniu i wykreśleniu podatkowej grupy kapitałowej. Możliwe będzie również posługiwanie się kopiami certyfikatów rezydencji.

Autor:

Kancelaria Prawna Skarbiec specjalizuje się w ochronie majątku,

doradztwie strategicznym dla przedsiębiorców

oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Oceń ten artykuł: