Od niedzieli dziedziczenie przedsiębiorstwa osoby fizycznej bez podatku od spadku

25 listopada 2018 r. zaczęła obowiązywać, z małymi wyjątkami, ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej (Dz. U. 2018, poz. 1629). Dokonuje ona zmian w ustawie o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2018 r. poz. 644), zwalniając z tego podatku nabycie w drodze dziedziczenia lub zapisu windykacyjnego własności przedsiębiorstwa osoby fizycznej lub udziału w nim.

Od 25 listopada zwolnieniu od podatku od spadku i darowizn podlega, nabyte od tego dnia włącznie, w drodze dziedziczenia lub zapisu windykacyjnego prawo własności przedsiębiorstwa osoby fizycznej lub udziału w nim, pod warunkiem:

„1) zgłoszenia przez nabywcę nabycia własności przedsiębiorstwa lub udziału w nim właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku, zarejestrowania aktu poświadczenia dziedziczenia lub wydania europejskiego poświadczenia spadkowego;

2) prowadzenia tego przedsiębiorstwa przez nabywcę przez okres co najmniej 2 lat od dnia jego nabycia” (art. 4b ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn, Dz. U. 1983, Nr 45, poz. 207, ze zm.).

Nabywca spełniający przesłanki punktu 2) uprawniony będzie do wskazanego zwolnienia w przypadku nabycia przedsiębiorstwa przez więcej niż jedną osobę. Z przywileju korzystać będzie również wniesienie przedsiębiorstwa w całości jako wkład do spółki, pod warunkiem, że objęte w zamian udziały lub akcje nie zostaną zbyte przed upływem 2 lat od dnia nabycia własności przedsiębiorstwa lub udziału w nim.

Nowelizacja reguluje również kwestię długów i ciężarów dotyczących dziedziczonego przedsiębiorstwa. Nie będą one podlegać odliczeniu od wartości pozostałych rzeczy lub praw majątkowych stanowiących przedmiot spadku.

 

Autor: Portal Skarbiec.biz

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Oceń ten artykuł: