Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej 16 września 2021 r. wydał wyrok w sprawie C-341/20, Komisja Europejska przeciw Republice Włoskiej, w którym orzekł, że kraj ten

Prawo Unii Europejskiej stoi na przeszkodzie temu, by kolejny wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej mógł zostać odrzucony wyłącznie na tej podstawie, że opiera się

9 września Trybunał Sprawiedliwości UE wypowiedział się co do kwestii ochrony produktów objętych chronioną nazwą pochodzenia (ChNP). Zawisły przed Trybunałem spór dotyczył skargi Francuzów

W dniu 2 września 2021 r., na posiedzeniu niejawnym w składzie całej Izby Cywilnej z udziałem 21 sędziów, Sąd Najwyższy rozpoznając wniosek Pierwszej Prezes