Czy zmniejszenie udziału w spółce osobowej podlega opodatkowaniu PIT?

Czy zmniejszenie udziału w spółce osobowej podlega opodatkowaniu PIT

Częściowy zwrot w naturze lub w pieniądzu wniesionego wcześniej wkładu nie może spowodować powstania dochodu po stronie wspólnika spółki komandytowej. Podatnik nie uzyskuje żadnego przyrostu, a tym samym przychodu do opodatkowania – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

W sprawie rozpoznanej przez Naczelny Sąd Administracyjny z 5 września 2019 r. (sygn. akt II FSK 2954/17) podatniczka w złożonym wniosku o wydanie interpretacji podatkowej wskazała, że jest osobą fizyczną, polskim rezydentem podatkowym i wspólnikiem w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. Zgromadzenie wspólników w spółce z o.o. podjęło uchwałę o przekształceniu jej w spółkę komandytową. Podatniczka będzie w niej komandytariuszem.

Po przekształceniu spółki podatniczka i inni przyszli wspólnicy spółki z o.o. planują dokonać częściowego zwrotu wkładu przez zmianę umowy spółki komandytowej i wypłatę wynagrodzenia w formie składników majątku lub pieniężnej.

Podatniczka chciała wiedzieć, czy obniżenie wkładu do spółki i wypłata wynagrodzenia będą się wiązały z koniecznością zapłaty podatku dochodowego przez wspólników. W ocenie podatniczki w omawianej sprawie nie powstanie przychód do opodatkowania. Wkład w spółce, która nie jest osobą prawną, podlega jednokrotnemu opodatkowaniu, zatem wszelkie wypłaty nie będą wiązały się z opodatkowaniem podatkiem dochodowym. W ocenie podatniczki, skoro wystąpienie ze spółki i otrzymanie składników majątku nie powoduje przychodu, tym bardziej nie jest nim częściowy zwrot wkładu.

Organ podatkowy uznał stanowisko podatnika za nieprawidłowe. Jego zdaniem w przypadku opisanym przez podatniczkę dojdzie do powstania przychodu do opodatkowania ze źródeł przychodów, jakimi są prawa majątkowe (art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Podatniczka złożyła skargę na interpretację podatkową do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Sąd uznał skargę za słuszną, podkreślając, że w omawianej sprawie wypłacone pieniądze z tytułu zmniejszenia wkładu nie spowodują przychodu do opodatkowania. Wspólnik odzyskuje bowiem w ten sposób część swojego majątku, który wniósł do spółki w formie wkładu. Sąd uznał, że wbrew twierdzeniom organu podatkowego w ustawie o PIT nie istnieją przepisy, które regulowałyby skutki podatkowe zmniejszenia wkładu spółki komandytowej. W momencie wypłaty przez wspólnika jest ona neutralna podatkowo. Sąd podkreślił, że milczenia ustawodawcy nie można interpretować w drodze analogii.

Organ podatkowy zaskarżył wyrok sądu pierwszej instancji do Naczelnego Sądu Administracyjnego. NSA oddalił skargę i podkreślił, że przychody wspólników spółki osobowej są opodatkowane na poziomie wspólników, w przeciwnym razie doszłoby do podwójnego ich opodatkowania za drugim razem w razie przepływów pieniężnych pomiędzy wspólnikiem a spółką. W przypadku zmniejszenia wkładu wspólnik nie otrzymuje żadnego przyrostu majątkowego. Do majątku wspólnika trafia bowiem część wniesiona wcześniej do spółki.

Autor: radca prawny Robert Nogacki

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Oceń ten artykuł: