Stanowisko Ministra Finansów ws. kosztów paliwa użytkowania auta służbowego do celów prywatnych

Stanowisko Ministra Finansów ws. kosztów paliwa użytkowania auta służbowego do celów prywatnych

Stanowisko Ministra Finansów ws. kosztów paliwa użytkowania auta służbowego do celów prywatnych

W Dzienniku Urzędowym Ministra Finansów w poniedziałek 21 września 2020 r. pojawiła się Interpretacja ogólna tego ministra w sprawie zryczałtowanego przychodu pracownika, związanego z wykorzystywaniem samochodu służbowego do celów prywatnych (nr DD3.8201.1.2020 z 11 września 2020 r.).

Minister Finansów ustosunkował się do problemów interpretacyjnych, jakie podatnicy napotykają w kwestii ponoszenia i ujmowania w ewidencji prowadzonej działalności gospodarczej kosztów eksploatacyjnych samochodu służbowego, które pracownik wykorzystuje również do celów prywatnych.

Jak wskazał minister, od 1 stycznia 2015 r. w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych funkcjonują dwa progi wartości pieniężnej nieodpłatnego świadczenia przysługującego miesięcznie pracownikowi z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych:

1) 250 zł – dla samochodów o pojemności silnika do 1 600 cm3,

2) 400 zł – dla samochodów o pojemności silnika powyżej 1 600 cm3,

3) lub 1/30 kwot wskazanych w p. 1 i 2 za każdy dzień korzystania przez pracownika z tego auta.

Natomiast gdy świadczenie przysługujące pracownikowi z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych jest częściowo odpłatne, to przychodem pracownika jest różnica pomiędzy wartością określoną wyżej i odpłatnością ponoszoną przez pracownika.

Jednakże fiskus wydawał interpretacje, w których zajmował stanowisko, że kwoty ryczałtu, o których mowa w p. 1 i 2 obejmują koszty użytkowania samochodu takie jak: ubezpieczenie, bieżące naprawy i przeglądy, ale z wyłączeniem paliwa.

W wyniku licznych skarg podatników, w orzecznictwie sądów administracyjnych, jak i Naczelnego Sądu Administracyjnego, wyklarowała się linia orzecznicza opowiadająca się za stanowiskiem tych podatników, a więc przede wszystkim przedsiębiorców, stwierdzając, że w ramach zryczałtowanego przychodu, o którym mowa w art. 12 ust. 2a ustawy PIT, mieszczą się również koszty paliwa zakupionego przez pracodawcę.

Dlatego też interpretacją z 11 września 2020 r., Minister Finansów przyznał, że: „prawidłowa wykładania art. 12 ust. 2a ustawy PIT prowadzi do wniosku, że koszty paliwa finansowane przez pracodawcę, udostępniającego pracownikowi samochód służbowy do wykorzystywania do celów prywatnych, mieszczą się w zryczałtowanym przychodzie, o którym mowa w art. 12 ust. 2a ustawy PIT (…) ryczałtowo określona w tym przepisie wartość nieodpłatnego świadczenia obejmuje ponoszone przez pracodawcę koszty związane z utrzymaniem i ogólnym użytkowaniem samochodu, przykładowo takie jak: paliwo, ubezpieczenie, wymiana opon, bieżące naprawy, okresowe przeglądy, które zakład pracy – jako właściciel samochodu – musi ponieść, aby samochód był sprawny i mógł uczestniczyć w ruchu drogowym” (interpretacja ogólna MF nr 3.8201.1.2020).

Redakcja Portalu Skarbiec.biz

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Oceń ten artykuł: