Uchylenie wyroku ws. nierzetelnych faktur i zobowiązań podatkowych za 2007 r.

W piątek 9 listopada, Naczelny Sąd Administracyjny uchylił wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z 2016 r. Przedmiotem sprawy są zobowiązania w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2007 r. od dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej przedsiębiorcy, któremu w czerwcu 2013 r. dyrektor urzędu kontroli skarbowej zarzucił zaewidencjonowanie 10 faktur niedokumentujących rzeczywistych zdarzeń gospodarczych.

Przedsiębiorca nie zgodził się z organem podważającym wiarygodność zeznań jego kontrahentów, którzy potwierdzili wykonanie usług wykazanych na zakwestionowanych fakturach. Przedsiębiorca podniósł również zarzut przedawnienia zobowiązań podatkowych za 2007 r. WSA w Poznaniu w maju 2016 r. oddalił jego skargę. Teraz Naczelny Sąd Administracyjny zwrócił sprawę do ponownego rozpoznania przez WSA.

 

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania karnego skarbowego

Fiskus nie uznał za zasadny podniesiony zarzut przedawnienia. Zdaniem organów nie może być o nim mowy, skoro terminy zostały dochowane wskutek zawiadomienia podatnika, zgodnie z dyspozycją art. 70c Ordynacji podatkowej (Dz. U. 1997, Nr 137, poz. 926, ze zm.), w grudniu 2013 r. o zawieszeniu w listopadzie 2013 r. biegu terminu przedawnienia zobowiązania w podatku dochodowym za 2007 r. w związku z wszczęciem postępowania karnego skarbowego w sprawie o przestępstwo skarbowe wiążące się z niewykonaniem zobowiązania podatkowego.

Przedsiębiorca wskazywał, że pismo informacyjne, przesłane mu w trybie art. 70c O.p. nie może wywierać skutków w zakresie zawieszenia biegu terminu przedawnienia, skoro o zarzucanych mu czynach dowiedział się dopiero w 2014 r. Podniósł również, że wszczęcie postępowania karnego skarbowego nie prowadzi do zawieszenia biegu terminu przedawnienia, jeżeli wszczęcie to nastąpiło przed wydaniem decyzji ostatecznej.

 

Słabe argumenty skarżącego

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu nie dał wiary twierdzeniom skarżącego. Uznał za wiążące dowody przedstawione przez organy podatkowe w zakresie skutecznego zawieszenia biegu terminu przedawnienia. Podzielił również wątpliwości organów co do wiarygodności zeznań wykonawców usług oraz świadków ich wykonania, które miały potwierdzać rzetelność zaewidencjonowanych przez przedsiębiorcę faktur.

Jak orzekł sąd:

„Co do zasady ciężar dowodu w postępowaniu podatkowym spoczywa zgodnie z przepisem art. 122 i art. 187 § 1 O.p. na organach podatkowych, to niekiedy konstrukcja przepisów materialnoprawnych, tak jak w przypadku przepisu art. 22 ust 1 u.p.d.o.f. sprawia, że inicjatywa dowodowa zostaje przerzucona za stronę” (wyrok WSA w Poznaniu z 19.05.2016 r., sygn. akt I SA/Po 2344/15).

 

NSA uchylił wyrok

Przedsiębiorca wniósł od niekorzystnego dla siebie wyroku skargę kasacyjną. Naczelny Sąd Administracyjny po zapoznaniu się z nią, zwrócił sprawę do ponownego rozpoznania przez WSA. Co było podstawą takiego rozstrzygnięcia sądu kasacyjnego okaże się po publikacji uzasadnienia wyroku z 09.11.2018 r. (sygn. akt II FSK 3166/16).

Autor: Portal Skarbiec.biz

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Oceń ten artykuł: