Wydatki na zakup sprzętu i prąd można zaliczyć do kosztów wykopania bitcoina

Wydatki na zakup sprzętu i prąd można zaliczyć do kosztów wykopania bitcoina

Wydatki na zakup sprzętu i prąd można zaliczyć do kosztów wykopania bitcoina

Zamierzająca prowadzić działalność polegającą na pozyskiwaniu walut wirtualnych podatniczka, wystąpiła do organu podatkowego z zapytaniem o koszty uzyskania przychodu związane z tą działalnością. Była przekonana, że zaliczyć do nich może wydatki na zakup sprzętu i opłaty za prąd jako bezpośrednio niezbędne do poniesienia celem wykopania bitcoina. Prawa do tego podatniczce organ odmówił. W jej obronie stanął jednak sąd.

W związku z planowanym rozpoczęciem działalności polegającej na miningu, czyli pozyskiwaniu walut wirtualnych metodą proof of work, podatniczka wystąpiła od Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z wnioskiem o wydanie interpretacji, czy kopiąc bitcoiny, a potrzebując do tego wydajnych komputerów i sporego zużycia prądu, będzie mogła związane z tym wydatki zaliczać do kosztów uzyskania przychodu. Wnioskodawczyni była pewna, że wskazane przez nią wydatki noszą wymagane przez przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych cechy bezpośredniego związku, jako koniecznego do poniesienia na nabycie wirtualnej waluty.

Organ podatkowy, powołując się na te same przepisy z podatniczką się nie zgodził. Stwierdził wręcz przeciwnie, że kosztami poniesionymi na nabycie mogą być: cena zakupu i ewentualne prowizje pośredników w wymianie walut. A ustawa podatkowa nie pozwala zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów przy transakcjach nabycia wirtualnej waluty, wydatków pośrednich, a za takie organ uważa koszty nabycia komputera, zużycia prądu, czy tzw., koparek do kryptowalut.

Podatniczka zaskarżyła taką interpretacje organu. Rozpoznający sprawę Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi w wyroku z 21 lipca 2020 r. przyznał rację skarżącej. Sąd stwierdził, że wymieniane przez organ koszty bezpośrednie są takimi ale w zakresie nabycia wtórnego. Natomiast podatniczka prowadzić chce działalność w przedmiocie kopania bitcoinów, a zatem nabycia pierwotnego. A przy nabycie pierwotnym kryptowaluty, kosztami bezpośrednio związanymi z takim rodzajem nabycia są te poniesione na zakup koparek do ich wydobycia, w tym komputerów i koniecznego do ich funkcjonowania prądu. Sąd jednocześnie wyraził całkowite niezrozumienie dla stanowiska zajętego w tej sprawie przez organ podatkowy.

„Błędne jest zatem stanowisko organu interpretującego, że opisane we wniosku wydatki stanowią koszty pośrednie. Organ ten zresztą sam sobie zaprzecza przyznając z jednej strony, że kopanie wirtualnej waluty jest jej pierwotnym nabyciem, z drugiej zaś – nie uznając wydatków na to nabycie za wydatki poniesione na to bezpośrednio. Można postawić pytanie, jak w takim razie organ wyobraża sobie wykopanie waluty – jej pierwotne nabycie – bez poniesienia wydatków na zakup przeznaczonego do tego sprzętu oraz na zakup energii elektrycznej zużywanej w tym celu?” (wyrok WSA w Łodzi z 21 lipca 2020 r., sygn.. akt I SA/Łd 285/20).

Redakcja Portalu Skarbiec.biz

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Oceń ten artykuł: